Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv - 2021 (ansøgninger til reserve)

Ansøgningsfrist 15-12-2021

Pulje har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. Der er i 2021 afsat i alt 50 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.45.50. Heraf udmeldes 49,2 mio. kr.

Der er den 25. januar 2021 indgået aftale om erstatning mv til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 mellem regeringen Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. I aftalen er der afsat i alt 50 mio. kr. til denne pulje.

Målgruppe

Målgruppen er følgende personer: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb (som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed), personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, selvfortidspensionister. ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Personer i målgruppen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021.

Personer i målgruppen skal på tro og love skal erklære, at de har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Læs mere om puljens målgruppe i orientering om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet:

Orientering om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet om omstilling for medarbejdere/ledige fra Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021 (pdf)

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige, jf. ovenstående afgrænsning.

Ansøgerkreds

Kommuner.

Projektperiode

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021.
Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2021 og påbegyndes inden den 1. april 2022.

Indsatsmodel

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021.

Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2021 og påbegyndes inden den 1. april 2022.

Der er ret til:

  1. Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  2. Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  3. Tilbud om realkompetencevurderinger og tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.

Læs mere om puljens indsatsmodel i orientering om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet:

Orientering om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet om omstilling for medarbejdere/ledige fra Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021 (pdf)

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

STAR har fordelt 39,1 mio.kr. af puljens midler til alle landets kommuner ud fra kommunernes historiske andel af lønmodtagere inden for minkerhvervet. Der er reserveret mindst 200.000 kr. i tilskud til samtlige kommuner.

Fordelingsoversigten fremgår af nedenstående bilag.

Fordelingsoversigt (pdf)

For at få del i miderne skal kommunerne aktivt tilkendegive, hvor stor en del af den fordelte bevilling, de forventer at kunne anvende. Det skal ske ved at indsende et budget. I budgettet kan kommunerne angive, hvis de forventer at kunne anvende mere end den tildelte ramme.

Udmøntning af reserve

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan løbende afgive tilsagn om tilskud fra en central reserve, som udgør cirka 10 mio. kr., frem til og med 31. december 2021.

Tilsagn afgives på baggrund af kommunernes opgørelse af forventet udgiftsbehov og tidligere forbrug.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registrere de afholdte tilbud i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

  • Der kan ydes tilskud til følgende udgiftsposter:Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  • Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  • Tilbud om realkompetencevurderinger efter LAB § 91.
  • Tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.
  • Revision

Kommunerne kan via puljen få dækket 100 pct. af deres udgifter til køb af uddannelserne, realkompetencevurderingerne og jobsøgningskurserne.

Ved indsendelse af budget skal nedenstående budgetskema anvendes. Fordelingen mellem de forskellige tilbud i budgettet er ikke bindende og skal alene afspejle kommunens bedste bud.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, kan halvårligt få udbetalt tilskud på baggrund af regnskab for afholdte udgifter.

Praktiske oplysninger

Med henblik på at sikre en samlet udmøntning af de tildelte midler skal budgettet for kommunens forventede forbrug sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 15. december 2021 kl. 12.00.

Det tildelte beløb frafalder ikke, såfremt kommunen ikke har indsendt et budget inden fristen.

Tilsagn om tilskud for de tildelte beløb forventes at give ultimo 2021.

Budgetter i forhold til reserven skal indsendes via den eksisterende sag i Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på nedenstående link.

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 08-03-2024