Spring til hovedindhold

Opslag: Den Centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Ansøgningsfrist 29-08-2022

Formålet med puljen er at opnå ny viden om de udfordringer og barrierer af faglig og social karakter, som personer har for fastholdelse i ordinær beskæftigelse, samt hvordan disse udfordringer bedst overvindes. Der er afsat 3,3 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens § 17.41.12.20.

Fokusområdet for udmeldingen af Den Centrale Pulje er i år personer, som bevæger sig ind og ud af arbejdsmarkedet uden at kunne bide sig endeligt fast i ordinær beskæftigelse.

I den nuværende situation med rekordhøj beskæftigelse og lav arbejdsløshed er der rigtig gode muligheder for ledige og andre ydelsesmodtagere til at opnå ordinær beskæftigelse. Det indebærer dog også, at mennesker, der tidligere har været længere væk fra arbejdsmarkedet, netop nu kommer ind på arbejdsmarkedet.

Det danske arbejdsmarked er kendt for en relativt høj grad af jobomsætning. For de mennesker, der netop nu kommer i ordinær beskæftigelse, kan der være en gruppe, som – af den ene eller anden grund – fortsat har svært ved at fastholde en længere tilknytning til arbejdsmarkedet, men som vil bevæge sig ind og ud af ledighed. Det kan eksempelvis skyldes manglende forventnings-afstemning, manglende relevant kompetence/opkvalificering, manglende hensyntagen til funktionsnedsættelser.

Ønsket med puljen for 2022 er, at der etableres projekter, som kan identificere årsager til mange pludselige ophør efter kortvarig ordinær beskæftigelse. Projekterne skal bidrage med ny viden om, hvordan man kan overvinde barrierer og udfordringer for målgrupper, med ensartede karakteristika, der har en tendens til at være ”yoyo-arbejdskraft”- dvs. mennesker, der hyppigt befinder sig imellem arbejde og offentlige forsørgelse.

Der tænkes ikke ophør fra beskæftigelse i ordinære vikariater eller fra tidsbegrænsede ansættelser.

Målgruppe

Målgruppen er ledige, der hyppigt har bevæget sig imellem beskæftigelse og overførselsindkomst. Det kan være personer, der har bevæget sig mellem a-dagpenge og arbejdsindkomst, men kan også være personer der bevæger sig fra arbejdsindkomst og til sygedagpenge eller anden offentlig forsørgelse.

Den enkelte ansøger skal afgrænse projektet til en specifik målgruppe, der befinder sig mellem offentlig forsørgelse og beskæftigelse.

Formålet med puljen

Fra puljen kan der opnås tilskud til projekter, der skal danne og afprøve hypoteser om effektive indsatser i ledigheds- eller sygedagpengeperioden, som kan afhjælpe årsager til manglende fastholdelse i ordinær beskæftigelse.

Formålet med puljen er at opnå ny viden om de udfordringer og barrierer af faglig og social karakter, de pågældende har for fastholdelse i ordinær beskæftigelse, samt hvordan disse udfordringer bedst overvindes.

Ansøgerkreds

Kommuner, A-kasser og andre relevante aktører kan søge om tilskud.

Projektperiode

Projekterne kan løbe fra den 1. november 2022 til den 21 december 2023.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal have fokus på udvikling og identifikation af nye og innovative indsatser, som kan gennemføres i en forholdsvis kort ledigheds- eller sygedagpengeperiode og som eventuelt kan videreføres parallelt med et ordinært ansættelsesforhold.

Projektets succeskriterier

Med udgangspunkt i formålet med puljen skal ansøger opstille klare målbare
succeskriterier for indsatsen, som der kan afrapporteres på.

Kriterier for tildeling af tilskud

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At der i ansøgningen indgår samarbejde mellem flere forskellige relevante parter.
 • At der i ansøgningen indgår en plan for, om eller hvordan, der etableres tværgående samarbejde mellem forskellige relevante aktører – eksempelvis mellem jobcenter, udbydere og udviklere af indsatser, virksomheder i lokalområdet mv.
 • At der er defineret en målgruppe for projektet, som er klart afgrænset fra andre målgrupper.
 • At der fremsættes en eller flere hypoteser for manglende fastholdelse på arbejdsmarkedet for den pågældende målgruppe for projektet.
 • At der er beskrevet en projekttilgang som indeholder en plan for, hvordan den konkrete hypotese testes ved at tilrettelægge en indsats, der imødekommer de udfordringer, som hypotesen beskriver.
  Til ansøgningen skal der derfor vedlægges en forandringsteori (skabelonen hertil er vedlagt puljeopslaget).
 • At der i ansøgningen indgår en klar beskrivelse af, hvordan projekterne påtænker at følge op på hypoteserne og vurdere, hvorvidt resultaterne er i overensstemmelse med hypotesen. I forlængelse heraf skal der være en klar beskrivelse af, hvordan ansøger påtænker at vurdere og evt. måle, hvor effektiv indsatsen har været ift. at overvinde barrierer og udfordringer ift. at opnå fastholdelse i ordinær beskæftigelse.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • En kvalitativ beskrivelse af- og en klar afgrænsning af hvilke personer, der forventes at indgå i projektet, og hvilke udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet, der karakteriserer målgruppen og som der derfor skal arbejdes med. Den kvalitative beskrivelse af målgruppen kan med fordel kombineres med relevant deskriptiv statistik af målgruppen.
  Angiv desuden det forventede antal deltagere i indsatsen.
 • Konkrete måltal for forventede antal deltagere i projektet.
 • Overvejelser om, hvordan ledige visiteres ind i projektet, samt hvordan man kan sammenholde projektets model/indsats med den eksisterende indsats for den relevante målgruppe.
 • En beskrivelse af projektets relevante samarbejdsaktører.
 • En beskrivelse af de kriterier, der anvendes til at udvælge ledige til projektet samt hvordan udvælgelseskriterierne giver mulighed for at afprøve hypoteser(en) i projektet.
 • En beskrivelse af, hvilken hypotese, der ønskes testet, herunder hvorfor den er relevant, og hvordan ansøgerne påtænker at teste hypotesen.
 • En beskrivelse af samspillet mellem fremsatte hypotese og projektet. Dette indebærer en beskrivelse af forandringsteori, og hvordan det er relevant ift. en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen.
 • Overvejelser om, hvilken type viden, som ansøger vil opnå med projekterne, og hvordan hypoteserne gør projekterne i stand til at opnå denne viden.
  • En beskrivelse af hvordan det vil kunne dokumenteres, at projektet har ført til/eller ikke ført til en højere grad af fastholdelse på arbejdsmarkedet.
 • En generel beskrivelse af projektet og evt. tilsagn om samarbejde, herunder tovholderansvar og plan for koordinering af indsatsen.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes her

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn (til projektmedarbejdere)
 • Kompetenceudvikling
 • Revision
 • Transport
 • Husleje

Lønniveauet for projektmedarbejdere skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde i staten. Dette gælder også for samarbejdspartnere og underleverandører, såfremt timer derfra indgår i budgettet. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på følgende side:

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af statusrapport midtvejs i projektperioden forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapport kan hentes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af delregnskab midtvejs i projektperioden forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabet skal være revisorpåtegnet ved tilskud til private organisationer på 250.000 kr. eller derover og ved tilskud til offentlige organisationer på 500.000 kr. eller derover. Regnskaber for tilsagn om tilskud under disse grænser skal være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. Der skal i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling. Ved forskudsudbetaling vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt efter indsendelse af det endelige regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest 29. august 2022, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio oktober 2022.

Spørgsmål kan stilles til star@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner udfyldes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Skabelon for forandringsteori (pptx) ) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-05-2023