Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

Ansøgningsfrist 19-12-2022

Formålet med puljen er yde tilskud til kommuner til dækning af kommunale udgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger. Der er afsat 100 mio. kr. til puljen i 2022 på finanslovens § 17.59.26.10.

STAR har den 6. januar 2022 udsendt et orienteringsbrev til alle kommuner om en ny pulje til dækning af merudgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger.

Orientering om pulje til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger (pdf)

Nedenfor beskrives de nærmere retningslinjer for ansøgning om tilskud fra varmepuljen.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af alle kommuner.

Tilskudsperiode

Borgerens udgifter skal være afholdt i perioden 1. oktober 2021 til 30. april 2022, mens kommunens udgifter kan være afholdt frem til ansøgningstidspunktet.

Hvad dækker puljen?

Puljen dækker alle kommunale udgifter til hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg til dækning af udgifter til el og opvarmning som følge af stigende energipriser.

Hjælpen kan ydes efter følgende eksisterende muligheder:

  • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp; selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (uden for program); førtidspensionister på ny ordning (tilkendt efter reglerne gældende fra 1.1. 2003) m.fl.,
  • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt selvforsørgende omfattet af integrationslovens § 35, og
  • Personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til rimelige, nødvendige udgifter målrettet økonomisk dårligt stillede folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter reglerne gældende før 1.1. 2003).

Der er ingen ændringer i forhold til borgernes muligheder for at få hjælp efter ovenstående bestemmelser. Borgerne skal som hidtil ansøge og dokumentere faktisk afholdte udgifter til varme og el efter gældende praksis.

Kommunens registrering

  • Kommunen skal registrere udgifterne til hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg på de autoriserede grupperinger i kommunernes budget- og regnskabssystem
  • Som grundlag for ansøgningen skal kommunen opgøre de afholdte udgifter til hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg som følge af stigende energipriser. STAR stiller ikke krav til, hvordan kommunen håndterer denne opgørelse, men det er en forudsætning, at revisor har mulighed for at efterprøve rigtigheden af kommunernes opgørelse.
  • Kommunen skal hjemtage refusion efter gældende praksis og vil derfor i første omgang også modtage statsrefusion af den del af kommunens udgifter, der er dækket af tilskuddet fra puljen.
  • Når kommunerne i 2022 får udbetalt tilskud fra puljen, skal tilskuddet registreres samme sted som udgifterne. Som følge af lavere nettoudgifter vil kommunerne skulle ændre refusionsbeløb efter vanlig praksis. Modellen med kontering af tilskud samme sted som udgifterne sikrer, at kommunen kun modtager statsrefusion af den del af kommunens udgifter, der ikke allerede dækkes af tilskuddet fra puljen.
  • Kommunerne skal registrere hele tilskuddet i 2022-regnskabet, selvom udgiften også kan være afholdt i 2021.

Ansøgning om tilskud

Ansøgningen skal indeholde en regnskabsopgørelse af den del af kommunens udgifter til henholdsvis hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg, som kan henføres til dækning af modtagerens varme- og el-udgifter.

I ansøgningsskemaet skal udgifterne opdeles i forhold til de tre ordninger, hvorefter kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg, jf. ovenfor.

I ansøgningsskemaet angives kommunens faktisk afholdte udgifter, og der skal således ikke fratrækkes statsrefusion eller forventet tilskud fra puljen.

Kommunernes ekstraordinære udgifter til revision af regnskabet for denne pulje er en støtteberettiget udgift og kan derfor medtages i regnskabet.

Hvis der samlet ansøges om et større beløb end den afsatte bevilling på 100 mio. kr., vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretage en forholdsvis nedskrivning af tilskuddet til de enkelte kommuner på baggrund af de ansøgte beløb.

Revision

Der er uanset beløbets størrelse krav om ekstern revision af ansøgningen. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor og kan med fordel udføres af kommunens sædvanlige revisor.

Ved revisionen skal revisor efterprøve, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer for puljen. Revisionen skal i øvrigt udføres i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (BEK nr 1276 af 31/10/2016).

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt på baggrund af indsendt ansøgning/regnskab. Det forventes, at tilskud kan blive udbetalt umiddelbart efter ansøgningsfristen i december 2022.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgningen består af et regnskab for den del af kommunens udgifter til henholdsvis hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg, som kan henføres til dækning af modtagerens varme- og el-udgifter. Til ansøgningen skal der vedlægges revisorerklæring og revisorberetning.

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 19. december 2022, kl. 12.00.

Ansøgninger der indsendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål til puljen kan stilles til puljestyring@star.dk.

Ved indsendelse af ansøgning skal følgende skabelon anvendes:

Ansøgnings- og regnskabsskema (Excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 08-03-2024