Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage

Ansøgningsfrist 30-09-2022

Formålet med puljen er at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse-, skrive- og regneudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse-, skrive- og regneudfordringer tættere på arbejdsmarkedet. Der er afsat 10 mio. kr. til ansøgnings-puljen på finanslovens § 17.46.30.40.

Alt for mange danskere har udfordringer med deres basale færdigheder. Ifølge Basic Skills Survey (BSS) undersøgelse fra 2022 anslås, at ca. 460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder. Tilsvarende vurderes ca. 406.000 at have mindre gode regnefærdigheder. Det kan være et benspænd for lediges muligheder for at opnå beskæftigelse eller opkvalificering samt for beskæftigedes muligheder for fastholdelse og efteruddannelse.

Alligevel deltager kun få beskæftigede og ledige i kurser målrettet styrkede basale færdigheder. Det kan blandt andet skyldes manglende kendskab til eget behov for at få løftet deres basale færdigheder eller, at den ledige eller beskæftigede ikke kan se værdien i kurserne frem for f.eks. at finde et job. En vigtig del af indsatsen for at forbedre ledige og beskæftigedes basale færdigheder ligger derfor i det opsøgende arbejde, hvor personer med ordblindhed eller svage basale færdigheder spottes, vejlededes og motiveres til en læse-, skrive-, regne- eller ordblindetest og i sidste ende til at påbegynde et regne-, skrive-, læse- eller ordblindekursus.

Det er med finansloven for 2022 aftalt, at der oprettes en ansøgningspulje på 10 mio. kr. til initiativer, der kan bidrage til at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse-, regne- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet og hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet.

Med puljen kan de aktører, der arbejder med målgruppen, få støtte til den opsporende og motiverende del af indsatsen. En indsats kan bl.a. bestå af en opsøgende indsats blandt ledige eller beskæftigede med henblik på at spotte og motivere de medarbejdere eller ledige, der har behov for hjælp til at få styrket deres basale færdigheder.

Indsatsen skal trække på erfaringer fra tidligere initiativer om læse-, skrive- og regnefærdigheder og igangværende projekter på området.

Målgruppe

Den primære målgruppe for puljen er ledige og beskæftigede med ordblindhed og/eller læse-, skrive- og regneudfordringer.

Den sekundære målgruppe er ansatte, der har til opgave at spotte den primære målgruppe og efterfølgende motivere målgruppen til at få foretaget en test af basale færdigheder og efterfølgende et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis testen viser et behov.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse-, skrive- og regneudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse-, skrive- og regneudfordringer tættere på arbejdsmarkedet.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, private og offentlige virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Aktører inden for ansøgerkredsen kan enten søge enkeltvis eller gå sammen om én ansøgning. Det vil i så fald være den aktør, som indsender ansøgningen, der bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. december 2022 – 1. december 2024.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal have fokus på følgende kerneelementer:

 • At opspore ledige og beskæftigede i målgruppen.
 • At motivere personer i målgruppen til at få hjælp til at styrke deres basale færdigheder.
 • At opbygge viden og kompetencer blandt relevante medarbejdere ift. at opspore, vejlede og motivere ledige og beskæftigede med ordblindhed og/eller læse-, skrive-, og regneudfordringer til et løft af basale færdigheder.
 • At sprede erfaringer fra projektet til øvrige virksomheder, kommuner og a-kasser (løbende og omkring projektets afslutning).

Projekterne forventes desuden at bygge videre på centrale erfaringer fra tidligere og igangværende projekter. Du kan læse om disse via nedenstående link.

Projektets indsatsmodel

Ansøger skal opstille en indsatsmodel, som har til formål at implementere de fire ovenstående kernelementer. I ansøgningen skal indgå beskrivelse af følgende:

 • Hvordan projektet vil spotte og motivere personer i målgruppen således, at de påbegynder et uddannelsesforløb med fokus på at løfte basale læse-, skrive- og regnekompetencer.
 • Hvordan der nedsættes en lokal styregruppe, der følger projektet gennem hele projektperioden. Styregruppen skal sammensættes, så der er repræsentanter fra samarbejdspartnere og andre relevante aktører.
 • Et klart og forpligtende samarbejde med relevante aktører f.eks. jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer mv.
 • En tydelig ledelsesmæssig forankring af projektet i forhold til at koordinere projektets aktiviteter samt sikre, at projektets aktiviteter forankres og lever videre efter projektperioden.
 • Hvordan projektet vil følge op på sine målsætninger og internt evaluere resultaterne ved projektafslutning.

Ansøger skal til ansøgningen vedlægge en forandringsteori, der anskueliggør, hvordan projektets forskellige aktiviteter bidrager til at opnå succeskriterierne (STARs skabelon er vedlagt herunder).

Indsatsen for ledige i målgruppen kan desuden sammentænkes med den eksisterende aktive beskæftigelsesindsats, som f.eks. uddannelsesløft mv.

Projektets succeskriterier

I ansøgningen skal projektets måltal angives på baggrund af følgende:

 • Antallet af personer i målgruppen, der opspores/spottes for behov for løft af basale færdigheder.
 • Antallet af personer i målgruppen, der deltager i læse-, skrive-, regnetest.
 • Antallet af personer i målgruppen, der deltager i læse-, skrive- og regnekurser.

Kriterier for tildeling af tilskud

For at komme i betragtning til tilskud skal ansøger vedlægge en samarbejdsaftale med en eller flere relevante aktører.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende:

 • At der er opstillet ambitiøse og realistiske måltal for indsatsen, herunder antallet af ledige og/eller beskæftigede, der får igangsat et løft.
 • At det er klart beskrevet, hvordan og i hvilken grad de oplistede kernelementer vil blive implementeret.
 • At ansøger anskueliggør, hvordan projektet planlægger at udføre indsatsen.
 • At der er et tydeligt fokus på kompetenceopbygning blandt medarbejdere, der beskæftiger sig med læse-, skrive- og regnesvage.
 • At der vil blive arbejdet med ambitiøse og realiserbare indsatser, der tager afsæt i tidligere erfaringer fra lignende indsatser og projekter.
 • At det af ansøgningen fremgår, hvordan projektet vil forankre indsatsen efter projektperiodens udløb.
 • At det af ansøgningen fremgår, at projektet vil blive prioriteret ledelsesmæssigt.
 • En rimelig balance mellem projektets aktiviteter, omfang og det ansøgte beløb.
 • Geografisk spredning af projekterne.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på www.star.dk under ”Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet”.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til frikøb eller ansættelse af medarbejdere
 • Ekstern konsulentbistand til kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med målgruppen, information og kampagner samt evt. udvikling af nye redskaber (f.eks. screeningsværtøjer eller digitale test/kurser)
 • Transportudgifter for medarbejdere
 • Intern evaluering
 • Revision

Der kan ikke søges om tilskud til kursusaktivitet til ledige eller beskæftigede.

Lønniveauet for projektmedarbejdere skal som udgangspunkt svare til lønninger for sammenligneligt arbejde i staten. Dette gælder også for samarbejdspartnere og underleverandører, såfremt timer derfra indgår i budgettet. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på følgende side:

Lønoverblik til lokale lønforhandlinger i staten

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagernes arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapport kan hentes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Regnskabet skal være revisorpåtegnet ved tilskud til private organisationer på 250.000 kr. eller derover og ved tilskud til offentlige organisationer på 500.000 kr. eller derover. Regnskaber for tilsagn om tilskud under disse grænser skal være ledelsespåtegnet.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil som udgangspunkt blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Der er mulighed for at ansøge om forskudsudbetaling. Der skal i ansøgningsskemaet redegøres for behovet for forskudsudbetaling. Ved forskudsudbetaling vil 10 pct. af det samlede tilskud først blive udbetalt efter indsendelse af det endelige regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag 30. september 2022, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Der kan forventes svar på ansøgningen medio november 2022.

Spørgsmål kan stilles til star@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner udfyldes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Skabelon for forandringsteori (pptx) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 22-05-2023