Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2023

Ansøgningsfrist 02-12-2022

Formålet med puljen er, at ledige personer over 50 år opnår ordinære job på arbejdsmarkedet samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen. Der er afsat 6,9 mio. kr. til ansøgningspuljen på finansloven for 2023 på § 17.59.31.15.

Som følge af udmøntning af SSA-reserven er der i 2023 afsat en bevilling på finanslovens § 17.59.31.15. Puljen finansierer aktiviteter for selvaktiveringsgrupper for seniorer til etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og en landskoordinator.

Der er for 2023 afsat i alt 6,9 mio. kr. til finansiering af selvaktiveringsgrupper, landskoordinator og fællesudgifter. Senior Erhverv Danmark kan maksimalt søge om 1,9 mio. kr. til aflønning af landskoordinator og finansiering af fællesudgifter.

OBS

Puljen er udmeldt med forbehold for, at Finansloven for 2023 vedtages med de forventede beløb. At udmeldingen sker nu skyldes et ønske om at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte ledige personer over 50 år opnår ordinære job samt at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen. Det skal ske ved at støtte selvaktiveringsinitiativer (seniornetværk) for ledige seniorer.

Med henblik på at understøtte netværkene kan puljen desuden finansiere fællesaktiviteter samt en landskoordinator.

Målgruppe

Målgruppen er ikke-beskæftigede, jobsøgende personer over 50 år, og omfatter både forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobvisiterede, jobsøgende efterløns- eller fleksydelsesmodtagere, pensionister (herunder førtidspensionister) og fritstillede. Desuden omfattes personer, der er ansat i seniorjob, og jobsøgende ledige uden offentlig forsørgelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af foreninger. Se betingelserne for at modtage tilskud herunder.

Projektperioden

Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023.

Betingelser for modtagelse af tilskud

For at kunne modtage tilskud til at etablere en selvaktiveringsgruppe (et seniornetværk) samt iværksætte netværksaktiviteter skal foreningen være formelt etableret på en stiftende generalforsamling.

Der stilles desuden følgende betingelser for at få tilskud:

 • At fælles vejledende vedtægter for alle seniornetværk er vedtaget på en generalforsamling. Vedtægterne kan rekvireres ved at kontakte styrelsen. Kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.
 • At der er mindst 25 medlemmer i foreningen inden for puljens målgruppe. Det er vigtigt, at antal nuværende medlemmer fremgår af ansøgningen.
 • At de ordinære medlemmer af foreningen tilhører målgruppen, og at kun ordinære medlemmer har stemmeret.
 • Foreningen kan optage ikke-ordinære medlemmer uden for målgruppen. Disse kan dog ikke deltage i aktiviteter (kurser mv.), modtage kørselsgodtgørelse eller lignende.
 • At de ordinære medlemmer udgør flertallet i bestyrelsen. Ikke-ordinære medlemmer, som er valgt til en bestyrelse, vil have stemmeret i bestyrelsen.
 • At formanden er ordinært medlem.
 • Medlemmer, der tilhører målgruppen (A-medlemmer), skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at de tilhører målgruppen. Dette gælder både medlemmer, der har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (A1-medlemmer), medlemmer i seniorjob (A1S-medlemmer) og medlemmer, der ikke har rådighedspligt (A2-medlemmer).
 • At ansøger kan fremvise en samarbejdserklæring med mindst ét jobcenter.

Styrelsen kan dispensere fra kravet om minimum 25 ordinære medlemmer. Et projekt, der over flere år modtager tilskud fra puljen, kan et enkelt år opnå dispensation.

Styrelsen tager stilling til dispensation, når en forening har anmodet om det. Anmodningen skal beskrive, hvad projektet vil gøre for at øge antallet af medlemmer.

Fordeling af puljen

Af de 6,9 mio. kr., som er afsat til puljen, er der afsat 4,7 mio. kr. til fordeling mellem de ansøgere, som lever op til kravene for at for tilskud. 0,3 mio. kr. er afsat til fælles revision.

Kravene for at få tilskud er:

 • 80 pct. af puljen vil blive fordelt ligeligt mellem de ansøgere, som lever op til kravene for at få tilskud fra puljen.
 • 20 pct. af puljen vil blive fordelt efter en objektiv fordelingsnøgle (antal betalende medlemmer på ansøgningstidspunktet).

Ovenstående betyder, at fordelingen af puljen først sker efter ansøgningsfristen. Af den grund er der ikke krav om indsendelse af budget i forbindelse med denne ansøgningsrunde.

Umiddelbart efter ansøgningsfristen vil STAR offentliggøre fordelingen af puljen på denne side og tilskudsmodtagerne vil blive bedt om at indsende et endeligt budget. Et seniornetværk kan maksimalt modtage 275.000 kr. i tilskud fra puljen.

Når STAR har godkendt den endelige ansøgning (inkl. budget) kan der i starten af 2023 afgives tilsagn om tilskud.

Aktiviteter der kan støttes

Tilskud fra puljen kan anvendes til følgende aktiviteter:

 • Etablering af netværk til jobsøgning
 • Udvikling af nye værktøjer
 • Afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen
 • Videns- og erfaringsformidling om erhvervsaktive seniorer
 • Fremme af nye jobområder, fx hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer.

Der kan desuden søges om støtte til drift af netværk og til netværksaktiviteter, f.eks. jobsøgningsaktiviteter, kurser, virksomhedsbesøg, markedsføring mv.

Forpligtelser ved deltagelse

Foreninger der får tilskud er forpligtet til:

 • At indgå i samarbejde med Senior Erhverv Danmark (SEDK) og deltage i arbejdsmøder som SEDK indkalder til. Formålet er bl.a. at understøtte projekterne med at opfylde STARs krav til at indsende budget og regnskab mv.
 • At efterleve styrelsens retningslinjer for databehandling som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet, se link til siden længere nede.
 • Medlemskab af Senior Erhverv Danmark (SEDK): Det fremgår af §2 af vedtægterne for Jobsøgningsnetværket Senior Erhverv Danmark, at lokalnetværk, der modtager tilskud fra STAR, automatisk er medlem af SEDK og derigennem opnår de rettigheder (til bl.a. repræsentation) og pligter, der følger af vedtægterne for SEDK.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende budgetposter:

 • Eksterne konsulenter og undervisere
 • Formidling, markedsføring, kursusmateriale
 • Kursusaktivitet
 • Transport, kørsel, ophold
 • Forsikring
 • Husleje
 • Rengøring
 • Administration, herunder kontorartikler, telefon, internet
 • It-udstyr og software
 • Øvrige projekt relevante udgifter

Det bemærkes, at projekterne ikke kan aflønne medarbejdere, herunder personer i løntilskud eller lignende, idet et seniornetværk ikke kan være arbejdsgiver med arbejdsgiverbeføjelser.

Der kan maksimalt søges om tilskud til at anskaffe it-udstyr (hardware, software), inventar og andre materialeanskaffelser for 15.000 kr. For projekter, som ikke modtog tilskud fra puljen i 2022, er grænsen 30.000 kr.

Budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. Styrelsens budgetskabelon skal anvendes. Budgetskemaet kan suppleres med netværkets kontoplan.

Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til depositum. 

Der henvises til styrelsens retningslinjer for udarbejdelse af budgetter i ”Guide til udarbejdelse af projektbudgetter”, som findes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner

Aktivitetsopgørelse

Der stilles krav om, at netværkene udarbejder en opgørelse over deltagernes indsats i projektet.

Dette gøres ved, at netværket registrerer, hvor mange timer medlemmer fra målgruppen deltager i netværksaktiviteter. Opgørelsen skal ske kvartalvis og sendes til landskoordinatoren.

Krav om evaluering

Der stilles krav om, at foreningerne evaluerer projektansøgningen. Evalueringen skal sendes til styrelsen senest tre måneder efter projektets afslutning. Følgende skabelonen skal anvendes til evaluering:

Skabelon til evaluering (Word)

Evalueringen skal se på, hvordan projektet har opfyldt sit formål, dvs. at ledige personer over 50 år opnår ordinære beskæftigelse, samt seniornetværkets egne mål, og hvordan forskellige typer af aktiviteter har bidraget til at opnå målene.

Projektevalueringerne kan blive offentliggjort, og styrelsen forbeholder sig ret til at videreformidle og udvikle erfaringer fra projekter.

Krav til regnskab

Projektet skal indsende et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens er afsluttet.

Det endelige projektregnskab skal være påtegnet af det revisionshus, som får til opgave at revidere samtlige projekter.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes til regnskaber.

Udbetaling

Tilskud udbetales forskudsvis, såfremt der er behov for det.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger kan sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger kan indsendes frem til den 2. december 2022 kl. 12:00. Ansøgninger, som indsendes senere end dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der vil blive afgivet tilsagn om tilskud primo januar 2023.

Styrelsens ansøgningsskema og budgetskema skal anvendes. Der skal først indsendes et budget, når puljen er fordelt, men puljen skal søges.

Ansøgning (Word)

Budget- og regnskabsskema (Excel)

Spørgsmål til puljen kan ske ved henvendelse til puljestyring@star.dk.

Hvis der er brug for hjælp til udarbejdelse af budget og udfyldelse af ansøgningsskemaet kan der rettes henvendelse til landskoordinatoren for selvaktiveringsgrupperne pr. e-mail LK-seniorerhvervdanmark@mail.dk eller telefon 23 20 31 00.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 08-03-2024