Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Ansøgningsfrist 25-02-2022

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer. Der er afsat 28,4 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.46.47.10.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik den 6. oktober 2021 Tre-partsaftale om mangel på arbejdskraft, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen og parterne er enige om, at det ikke mindst i den nuværende situation – med behov for arbejdskraft i flere brancher – er afgørende, at jobformidling er en prioriteret opgave i både jobcentre og a-kasser.

Som en del af aftalen blev der afsat 15 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 (samlet 30 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. er afsat til administrationsbidrag) til Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser, der skal understøtte god jobformidling i jobcentre og a-kasser.

Målgruppe

Ledige (alle målgrupper) og virksomheder.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.

For jobcentrene og a-kasserne indebærer det, at der i samtalerne med de ledige sættes yderligere fokus på den enkeltes jobsøgning og motivation og på at bringe flere konkrete job i spil under samtalerne.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner og a-kasser.

Kommuner og a-kasser kan enten søge enkeltvis eller gå sammen om én ansøgning. Det vil i så fald være den kommune/a-kasse, som indsender ansøgningen, der bliver tilskudsansvarlig.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. april 2022 – 31. december 2023.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal arbejde med jobformidling og have fokus på håndtering og besættelse af jobordrer, det gode match mellem ledig og virksomhed samt på at bringe konkrete job i spil i samtaler med ledige.

Kerneelementerne for indsatserne under puljen skal tage udgangspunkt i god virksomhedsservice og god jobformidling (jf. guide i nedenstående link) og skal således omhandle:

 • Øget fokus på jobsøgning og på at bringe konkrete job i spil under samtaler
 • Forventningsafstemning og god dialog med virksomheden
 • Det rette match mellem virksomhed og ledig borger
 • Håndtering og besættelse af jobordrer
 • Opfølgning på match.

Det er op til ansøger at beskrive, hvordan projektet styrker indsatsen med professionel virksomhedsservice.

Indsatsen skal rettes mod områder og/eller brancher på arbejdsmarkedet, hvor der er regional mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer.

Guide i god virksomhedsservice

Projektets succeskriterier

Projekterne skal opstille succeskriterier og måltal for:

 1. Antal oprettede jobordrer i projektperioden
 2. Antal jobordrer, der formidles kandidater til.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • Der lægges særlig vægt på ansøgers beskrivelse af, i hvilken grad kerneelementerne/principperne indgår i projektet.
 • At ansøger opstiller ambitiøse og realiserbare måltal for jobordrer og begrunder, hvorfor indsatsen vil resultere i flere jobordrer.
 • At der vil blive arbejdet med indsatser, som retter sig mod områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksområder.
 • At ansøgningen indeholder overvejelser om forankring af indsatsen efter projektperiodens udløb.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.

Forpligtelser ved deltagelse

Projekterne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til administration, projektledelse og projektmedarbejdere i jobcentre og a-kasser
 • Opkvalificering og kompetenceudvikling af projektmedarbejdere
 • Digital understøttelse/overvågning af indsatsen
 • Transport, kørsel, rejser og ophold
 • Revision
 • Øvrige projektrelevante udgifter

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen kræver at implementere.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt med noter. Se eventuelt guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til løn for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Følgende skabeloner skal anvendes:

Slutrapport jobformidling (Word) (nyt vindue)

Statusrapport jobformidling (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilsagnets størrelse skal det endelige regnskab være enten revisorpåtegnet eller ledelsestegnet. Beløbsgrænsen for krav om revisionspåtegning er 500.000 kr. for offentlige tilskudsmodtagere (herunder kommuner) og 250.000 kr. for private tilskudsmodtagere (herunder a-kasser).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 25. februar 2022 kl. 12.00.

Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo marts 2022.

Spørgsmål kan stilles til star@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budget og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 07-06-2023