Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelsesløft 2022

Ansøgningsfrist 17-12-2021

Pulje har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er i 2022 afsat 103,9 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.41.20.

OBS

Eftersom, der først afgives tilsagn om tilskud i 2022, offentliggøres ansøgningspuljen med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2022.

Baggrund

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 og frem årligt afsat en pulje til uddannelsesløft.

Intentionen med beskæftigelsesreformen er, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov og med større fokus på et reelt uddannelsesløft.

Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere med størst behov kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Puljen blev med Aftale om styrket opkvalificering af juni 2020 udvidet så jobcentre fra 1. august 2020 kan bevilge grundforløb på erhvervsuddannelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Kommunerne kan inden for det udmeldte tilskud få 80 pct. i refusion af deres udgifter til køb af uddannelsesforløbene.

Målgruppe

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Konkret giver puljen mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller den del af en erhvervsuddannelse, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelser. Det er et krav at den ledige enten er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af alle kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet kan anvendes i perioden fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2022.

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

STAR har fordelt midlerne til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Der er reserveret mindst 100.000 kr. i tilskud til alle kommuner.

Fordelingsoversigten fremgår af nedenstående bilag.

Fordeling af midler under puljen til uddannelsesløft 2022 (pdf)

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR’s tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning.

Kommuner, som ikke indsender et budget, får ikke del i det beløb, der er tildelt kommunen, jf. ovenstående bilag.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registre de afholdte uddannelsesløft i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Erhvervsuddannelser til målgruppen, der er i tråd med bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft § 2.
  • Revision.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på 500.000 kr. og derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Tilskud fra puljen dækker 80 pct. af udgifterne til uddannelse af ledige, der er i målgruppen for uddannelsesløft samt 100 pct. af udgifterne til revision. Den resterende del af udgiften afholder kommunen selv (under budgetgarantien).

Medfinansieringsdelen skal fremgå klart af budget og regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Et budget med kommunens forventede forbrug for 2022 skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 17. december 2021 kl. 12.00.

Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar primo januar 2022.

Spørgsmål kan stilles til star@star.dk.

Følgende skabelon skal anvendes:

Budgetskema (excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 08-03-2024