Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til udmelding af ekstra midler til den regionale uddannelsespulje

Ansøgningsfrist 21-09-2022

Formålet med puljen er at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag. Der udmeldes med denne pulje 27,3 mio. kr., som finansieres fra finanslovens § 17.46.41.10.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 2014 er der afsat en årlig pulje til regional uddannelse. Formålet er at understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Fra 1. januar 2021 er det fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at alle ledige målgrupper i LAB (undtaget fleksjobbere) kan få bevilget korte, erhvervsrettede kurser via puljen, og at jobcentret også kan bevilge korte, erhvervsrettede kurser, som fremgår af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Det vil desuden være muligt for ledige at få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for puljen, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Endvidere kan jobcenteret inden for den regionale uddannelsespulje give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af ledige, som inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder. Kurserne skal bl.a. ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give.

Målgruppe

Alle ledige målgrupper, som er omfattet af LAB (undtaget fleksjobbere).

Retten til et kort, erhvervsrettet kurser, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring, følger denne målgruppeafgrænsning. Dog er selvforsørgende ledige samt personer i beskæftigelse ikke omfattet af retten.

Formålet med puljen

Formålet er, at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommunerne.

Projektperiode

Tilskud fra puljen kan anvendes fra tilsagnet er bevilliget frem til og med 31. december 2022.

Projektets indsatsmodel

Indsatsmodellen består i, at ledige inden for puljen kan få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, der optræder på de regionale positivlister i eget eller tilstødende RAR-område, eller hvis der forelægger en arbejdsgivererklæring om ansættelse.

De regionale positivlister findes under jobrettet voksen- og efteruddannelse på:

De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via Tilskudsportalen indsende et budget for de udgifter der forventes at være i 2022. Budgettet skal alene indeholde de forventede udgifter der forventes at være ud over et eventuelt gældende tilsagn for 2022.

Såfremt det samlede ansøgte beløb overstiger det udmeldte beløb, vil de ansøgte beløb blive nedjusteret tilsvarende.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registre de afholdte udgifter til kurser m.v. i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Forløb (kurser, uddannelse mv.)
  • Revision (ved samlet tilsagn om tilskud fra puljen på 500.000 kr. eller derover)

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes og udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne i skabelonen.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Såfremt tilskudsmodtager har anvendt det tilsagn om tilskud fra samme pulje, som blev modtaget i starten af 2022, aflægges en samlet revisorerklæring og –beretning for de to regnskaber. Dvs. at der aflægges et samlet regnskab for puljen.

Afhængig af tilskuddets samlede størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på 500.000 kr. og derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Budgettet skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 21. september 2022, kl. 12.00.

Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar primo ultimo september 2022.

Spørgsmål kan stilles pr. mail til Jens Gustav Aagerup Jensen (jgaj@star.dk) eller Agnes Morsø Møller (amo@star.dk).

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabelon anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023