Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Ansøgningsfrist 14-08-2023

Formålet med puljen er at forhindre langtidsledighed for personer i målgruppen samt at få langtidsledige i målgruppen tilbage i job. Der er afsat 18,4 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.46.43.30.

Under forudsætning af finanslovens endelige vedtagelse er det muligt at ansøge puljen på baggrund af nedenstående.

Som led i beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en årlig bevilling til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere på 50 år og derover. De politiske intentioner med puljen er at fremme initiativer, der kan øge beskæftigelsen generelt for ledige dagpengemodtagere på 50 år og derover samt forebygge langtidsledighed for denne målgruppe.

Målgruppe

Puljens målgruppe er ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover som enten er langtidsledige eller i risiko for langtidsledighed, hvilket bl.a. kan skyldes nedslidning, forældede kompetencer eller at fagområdet/branchen er særlig udsat.

Der skal i ansøgningen redegøres for om, og i givet fald hvordan, målgruppen vil blive nærmere afgrænset. Der kan for eksempel være en afgrænsning i forhold til bestemte brancher eller faggrupper eller borgere med (bestemte typer af) helbredsproblemer.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at forhindre langtidsledighed for personer i målgruppen samt at få langtidsledige i målgruppen tilbage i job.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af a-kasser og jobcentre. 

Én eller flere a-kasser og/eller en eller flere jobcentre har mulighed for at indsende en samlet ansøgning. Den a-kasse/det jobcenter, som indsender ansøgningen, vil i så fald blive tilskudsansvarlig.

Projektet kan have samarbejdspartnere såsom uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign.

Projektperiode

Projektperioden løber fra september 2023 til og med september 2025.

Projektets indsatsmodel og kerneelementer

Projektet skal overordnet afprøve en tidlig målrettet indsats med henblik på at understøtte indsatsen og forebygge langtidsledighed for ledige dagpengemodtagere på 50 år og derover.

Med udgangspunkt i viden om hvad der virker i forhold til at hjælpe ledige seniorer hurtigt tilbage i job, skal projektet afprøve en indsats, der bygger på følgende kerneelementer:

Tidlige samtaler med fokus på jobsøgning: Nyledige seniorer, som vurderes i
risiko for langtidsledighed, skal tilbydes tidlige samtaler og hjælp til at søge job, og tro på, at det kan lade sig gøre. Fokus kan bl.a. være på seniorer med mange år i samme fag/samme arbejdsplads og forældede kompetencer.

Afklaring af kompetencer/hjælp til jobsøgning og mulighed for brancheskift: Mange ledige i aldersgruppen har ikke papir på deres kompetencer og har brug for at få hjælp til at få sat ord på, hvad de kan bidrage med på arbejdsmarkedet. Afklaringen bør have hurtig jobsøgning som mål, og derfor have fokus på konkrete kompetencer, hjælp til at gå til samtaler mm. Et vigtigt element i dette arbejde er at styrke den lediges tro på, at der er et behov for dem på arbejdsmarkedet. I samtalen bør der ligeledes være fokus på muligheden for og hjælp til brancheskift.

Fokus på virksomhedsforløb: For målgruppen, som vurderes at være i risiko
for langtidsledighed, kan fremrykkede tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud være relevante indsatser, fx for ledige, som har et ønske om brancheskift.

Det er vigtigt, at borgeren oplever kompetent rådgivning om jobmuligheder, herunder at der vejledes om konkrete jobåbninger, og at der er fokus på jobsøgning og tilbud om virksomhedsforløb (praktik eller løntilskud). Det er desuden formålet, at borgeren oplever en sammenhængende indsats mellem jobcenter og a-kasse.

Med afsæt i målgruppeafgrænsningen skal projektansøger endvidere beskrive, hvorvidt indsatsen målrettes beskæftigelse på bestemte dele af arbejdsmarkedet, hvor der vurderes at være gode jobmuligheder for målgruppen.

Projektets succeskriterier

I ansøgningen skal der angives konkrete succeskriterier for projektet samt hvordan der vil blive fulgt op på disse i a-kassens og/eller jobcentrets løbende monitorering af projektet.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At målgruppen og indsatsen over for denne er klart beskrevet.
 • At der indgår en klart defineret metode for screening af målgruppen.
 • At projektets indsatsmodel er begrundet og lever op til de beskrevne krav.
 • At der indgår en velbegrundet samarbejdsmodel mellem samarbejdspartnere i projektet.
 • At der indgår en velbeskrevet og begrundet indsatsmodel, der lever op til indsatsmodellen og kerneelementerne ovenfor.
 • At budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene således at der er sammenhæng mellem det ansøgte beløb og antallet af deltagere i projektet.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At projektet indgår i og bidrager til den samlede erfaringsopsamling af projekterne, som STAR vil gennemføre. Formålet er at understøtte projekterne samt hjælpe STAR med at samle op på erfaringerne med projekterne.
 • At projektet deltager i processtøtteaktiviteter, herunder deltagelse i et opstartsseminar og i workshops undervejs i projektforløbet.
 • At projektet stiller de nødvendige oplysninger mv. til rådighed for evt. evaluator herunder udleverer CPR-numre og kontaktoplysninger på deltagerne i projektet på baggrund af forudgående samtykke.
 • At projektet efterlever styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Monitorering af aktiviteter og resultater

I ansøgningen skal der med udgangspunkt i STAR’s skabeloner for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning redegøres for, hvordan projektet vil monitorere de løbende aktiviteter og foreløbige resultater, og hvordan monitorering vil blive dataunderstøttet. Det kan og bør ske ved løbende registrering i sagsbehandlingssystemer og deraf følgende indberetning til DFDG.

Skabelonerne for forandringsteori og aktivitets- og resultatopfølgning findes på følgende side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektledelse
 • Forløb hos eksterne aktører fx til opkvalificeringsforløb, karriere-rådgivning og uddannelse
 • Revision
 • Eventuelle andre relevante udgifter

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt med noter. Se evt. guide til budgetlægning på nedenstående side. 

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til løn for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved projektstart og afslutning. Det er derfor vigtigt, at projektet ved projektstart kortlægger deltagerne arbejdsmarkedsstatus.

Skabeloner for status- og slutrapporter kan hentes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet. Link til siden findes længere oppe på denne side.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilsagnets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab. Beløbsgrænserne er 500.000 kr. for offentlige tilskudsmodtagere (herunder kommuner) og 250.000 kr. for private tilskudsmodtagere (herunder a-kasser).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 14. august 2023 kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen 28. august 2023.

Spørgsmål kan stilles til Amanda Mohr Schlamovitz pr. e-mail ams@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word)

Budgetskema (Excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 08-03-2024