Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

Ansøgningsfrist 17-05-2023

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. I forbindelse med lovforslaget om puljen er der afsat samlet 10 mio. kr. på FL § 17.46.45.50.

Puljen udmeldes med forbehold for, at lovforslag L 110 fremsat d. 19. april 2023, som genindfører puljen vedtages i folketinget. Heri indgår et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms for den enkelte samlede uddannelse, der bevilges som tilbud under puljen.

Der blev den 25. januar 2021 indgået Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 mellem den daværende regering (S) Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. Aftalen blev siden forlænget.

Regeringen har efter aftale med partierne bag Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 besluttet at genindføre puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, så den også løber i resten af 2023.

Målgruppe

Målgruppen er følgende personer omfattet af LAB § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb (som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed), personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Forudgående arbejde i minkerhvervet eller følgeerhverv

Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og personen skal på tro og love skal erklære, at personen har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Der stilles ikke krav om, at personen er blevet ledig i perioden 1. januar 2020-22. marts 2021. Personen kan fx blive ledig senere.

Eks: En lønmodtager har arbejdet i et følgeerhverv siden den 1. juli 2020, og bliver opsagt fra arbejdet til fratrædelse den 1. juli 2023 og bliver herefter ledig og modtager dagpenge.

Da personen har arbejdet i erhvervet siden 1. juli 2020, har pågældende arbejdet i erhvervet i en del af perioden 1. januar 2020-22. marts 2021. Personen er dermed omfattet af målgruppen.

Der stilles heller ikke krav til længden af eller timetal for arbejdet inden for perioden, eller til om personen har arbejdet som lønmodtager, selvstændig eller som medhjælpende/medarbejdende ægtefælle. Dvs. at f.eks. minkavlere, som er blevet ledige og er omfattet af målgruppen, også vil have ret til tilbud om uddannelse på samme måde som lønmodtagere, der har arbejdet inden for minkerhvervet eller følgeerhverv, og som er blevet ledige og er omfattet af målgruppen.

Personen kan også have haft et andet arbejde efter sit arbejde i minkerhvervet/følgeerhverv, så længe personens har arbejdet i minkerhvervet/følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021.

Personer, der først begynder at arbejde i minkerhvervet/følgeerhverv den 23. marts 2021 eller senere, f.eks. i april måned 2021, har ikke ret til tilbud om uddannelse.

Definition på minkerhvervet/følgeerhverv og tro- og loveerklæring

Definitionen på minkerhvervet eller følgeerhverv følger aftalen om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021.

Minkerhvervet omfatter minkproducenter/minkfarme beliggende i Danmark.

Følgeerhverv omfatter virksomheder, hvor over halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-19 skal hidrøre fra handel med danske minkproducenter, og hvor virksomhedens produktion ikke umiddelbart kan omlægges til anden aktivitet.

Kravet om, at over halvdelen af virksomhedens omsætning skal hidrøre fra handel med dansk minkproduktion fraviges dog i følgende tilfælde:

  1. Udlejning af staldkapacitet til dansk minkavl, hvor der er de nødvendige miljøtilladelser m.v. til minkavlen.
  2. Pelserier, der betjener danske minkavlere, hvor pelseriet indgår i en virksomhed, hvor der også drives minkavl i Danmark.

Følgeerhverv kan f.eks. være fodercentraler, pelserier, produktionsenheder til diverse materiel, autoværksteder til vedligehold af maskineri, minkforarbejdningsvirksomheder og minkauktionshuse.

Hvis en person er i tvivl om, hvorvidt personen har arbejdet som lønmodtager inden for et følgeerhverv, må personen henvende sig til den virksomhed, hvor personen var ansat, for at afklare dette. Personen har også mulighed for at bede jobcenteret om hjælp.

STAR har udarbejdet en tro- og loveerklæring, som jobcentrene kan bruge som dokumentation for personens erklæring om arbejde i mink-/følgeerhverv.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre ret til uddannelse inden for puljen til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Ansøgerkreds

Kommuner.

Projektperiode

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023. Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2023 og påbegyndes inden den 1. april 2024. Retten er betinget af, at den enkelte kommune har midler til rådighed inden for puljen.

Projektets kerneelementer

Målgruppen har ret til:

  1. Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  2. Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  3. Tilbud om realkompetencevurderinger efter LAB § 90 og tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.

Et tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering, betragtes som uddannelse, hvis forløbet giver kompetencer inden for et eller flere fagområder.

For den enkelte samlede uddannelse, der bevilges som tilbud under puljen, gælder et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms. Herudover er der ikke begrænsninger for typer, varighed og antal af uddannelser, som personen har ret til. Og retten gælder uanset, om det er offentlige eller private udbydere i Danmark. Personens ret til tilbud om uddannelse er begrænset af puljen, dvs. at der er midler inden for puljen til jobcenterets køb af uddannelsen.

Uddannelserne kan fx være en hel eller en del af en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse, fx universitetsuddannelse, AMU-kurser, uddannelser/kurser hos private udbydere, partsafklarede og skræddersyede opkvalificeringsforløb og uddannelser rettet mod den grønne omstilling.

Derimod kan der ikke gives tilbud om andre forløb, som ikke kan anses for uddannelse, eller som må anses for fritidsaktiviteter under puljen. Der kan der f.eks. ikke gives tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte forløb, højskoleophold og kurser på aftenskole.

Hvis personen har behov for et sådant forløb, kan jobcenteret give tilbud herom efter de almindelige regler uden for puljen.

I forhold til retten til tilbud om realkompetencevurderingerne, skal de udføres af de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde realkompetencevurderinger inden for enten almen voksenuddannelsesområdet (VUC), arbejdsmarkedsuddannelsesområdet (AMU), erhvervsuddannelsesområdet (EUD/EUV/ EUX) eller videreuddannelsessystemet for voksne.

Da der er tale om, at personen har en ret til at få tilbud om uddannelser, realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser, skal jobcenteret ikke fortage en vurdering af, om tilbuddet er den rigtige indsats for personen. Det betyder også, at reglerne om de overordnede betingelser for tilbud og om begrænsninger i forhold til studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser til unge ikke finder anvendelse.

Personen skal selv henvende sig om de uddannelser, som personen ønsker at få bevilget under sin ret til tilbud om uddannelse, men jobcenteret skal i overensstemmelse med de almindelig regler hjælpe og vejlede personer i målgruppen om retten til tilbud. Jobcentreret kan i den forbindelse også hjælpe personen med at tilrettelægge uddannelsesforløb og med kontakten til uddannelsesstederne mv.

Jobcenteret bør have en fleksibel og hurtig administration med kort sagsbehandlingstid, når en person henvender sig om et specifikt uddannelsesforløb.

Det bemærkes, at personen ikke har en ret over for uddannelsesstederne. Personen skal dermed opfylde de almindelig betingelser for optagelse m.v. på uddannelsesinstitutioner og private uddannelsessteder.

Ret til at fortsætte uddannelsestilbuddet ved ydelses-/målgruppeskift

Personen har ret til at fortsætte sit uddannelsestilbud under puljen ved ydelses-skift og overgang til en anden målgruppe i LAB. Dermed vil personen have mulighed for at kunne færdiggøre den uddannelse, som personen er påbegyndt under puljen.

Retten til at fortsætte uddannelsestilbuddet giver ikke i sig selv ret til en forsørgelsesydelse.

Ved ydelsesskift fortsættes uddannelsestilbuddet på den ydelse, som personen er berettiget til efter ydelses- og målgruppeskift. Hvis personen ikke har ret til en ydelse efter ydelseslovgivningen, vil personen kunne færdiggøre uddannelsen på su, hvis personen har ret til det, eller som selvforsørgende, dvs. uden ydelse. Hvis personen får en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, vil pågældende kunne fortsætte uddannelsen som voksenlærling, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Mentorstøtte, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse (uden for puljen)

Jobcenteret kan bevilge mentor og give tilskud til hjælpemidler i forbindelse med uddannelsestilbuddene efter de almindelige regler i kapitel 26 og 27 i LAB.
Jobcenteret og a-kasser (for egne medlemmer) udbetaler befordringsgodtgørelse under uddannelsestilbuddene efter de almindelige regler i LAB kapitel 27. Disse bevillinger kan ikke afholdes inden for puljen.

Kriterier for tildeling af tilskud

Kommunerne skal aktivt tilkendegive behov for tilskud ved at indsende et samlet budget for uddannelsesforløb, der bevilges i 2023 via tilskudsportalen. Budgettet skal indeholde de samlede forventede udgifter for alle individuelle uddannelsesforløb hele uddannelsesperioden. Dvs. at for uddannelsestilbud, der fortsætter efter 2023, skal jobcenteret under puljen afsætte et beløb svarende til det samlede beløb, der skal betales for uddannelsen til uddannelsesstedet, uanset om betalingen til uddannelsesstedet forfalder i 2023 eller de efterfølgende år. Det samme gælder for private uddannelser/ kurser.

Det bemærkes, at for den enkelte samlede uddannelse, der bevilges som tilbud under puljen, gælder et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms.

Såfremt de samlede ansøgninger overstiger puljens midler, vil STAR nedskalere
samtlige beløb forholdsmæssigt.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registrere de afholdte tilbud i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

IT-registreringer af og opfølgning på aktiviteten under puljen

Med henblik på at kunne følge op på antal og typer af uddannelsestilbud, som personerne deltager i under puljen, skal jobcentrene registrere uddannelsesaktiviteten under puljen separat med bevillingsramme: ”Pulje til uddannelse m.v. til personer der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv” (id 18).

For at it-understøtte, at personer, der deltager i uddannelse under puljen, er fritaget for en række rådighedsforpligtelser er der desuden etableret en ny fraværskode i de statslige it-systemer samt i jobcentrets og arbejdsløshedskassers it-systemer: "Fritaget for rådighed under uddannelsestilbud - minkerhverv eller følgeerhverv" (id 80). Fraværet registreres af jobcentret. A-kassen modtager besked fra DFDG, når fraværet registreres på dagpengemodtagere.

STAR forventer på baggrund af IT-registreringerne at følge overordnet op på aktiviteten inden for puljen.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  • Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  • Tilbud om realkompetencevurderinger efter LAB § 90.
  • Tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.
  • Revision.

Kommunerne kan via puljen få dækket 100 pct. af deres udgifter til køb af uddannelserne, realkompetencevurderingerne, jobsøgningskurserne og eventuel revision - det bemærkes, at for den enkelte samlede uddannelse, der bevilges som tilbud under puljen, gælder et prisloft på 600.000 kr. eksklusive moms.

Ved indsendelse af budget skal nedenstående budgetskema anvendes.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskab.

Udbetaling

Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af godkendt regnskab for afholdte udgifter. En samlet udbetalingsanmodning indsendes én gang årligt – inkl. godkendt regnskab – i perioden 15. november til 30. november 2023 og eventuelt samme periode i efterfølgende år, hvor der afholdes udgifter. Det endelige regnskab efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb kan indsendes tre måneder efter afslutning, jf. punkt krav til regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgning om tilskud, i form af udfyldt budget, skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 17. maj 2023 kl. 12.00. Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Se punktet Kriterier for tildeling af tilskud for krav til det udfyldte budgetskema.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 12-04-2024