Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelsesløft 2024

Ansøgningsfrist 08-01-2024

Puljen har til formål at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Der er for 2024 afsat 32,2 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.41.20.

OBS

Idet der først afgives tilsagn om tilskud i januar 2024 offentliggøres puljen med forbehold for, at finansloven for 2024 vedtages med den forventede bevilling til puljen i 2024.

Baggrund

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelses-indsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 og frem årligt afsat en pulje til uddannelsesløft.

Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere med størst behov kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Puljen blev med Aftale om styrket opkvalificering af juni 2020 udvidet så jobcentre fra 1. august 2020 kan bevilge grundforløb på erhvervsuddannelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Kommunerne kan inden for det udmeldte tilskud få 80 pct. i refusion af deres udgifter til køb af uddannelsesforløbene.

Målgruppe

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Konkret giver puljen mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller den del af en erhvervsuddannelse, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelser. Det er et krav at den ledige enten er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af alle kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet kan anvendes i perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

Tilskud på baggrund af interessetilkendegivelse

STAR har fordelt midlerne til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Der er reserveret mindst 100.000 kr. i tilskud til alle kommuner. Fordelingsoversigten fremgår af nedenstående bilag.

Fordeling af midler under puljen til uddannelsesløft 2024 (pdf)(nyt vindue)

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR’s tilskudsportal indsende et budget, der angiver hvor stor en del af den tildelte ramme, de forventer at kunne anvende i løbet af året. Der skal dermed ikke indsendes en traditionel ansøgning.

Kommuner, som ikke indsender et budget, får ikke del i det beløb, der er tildelt kommunen, jf. ovenstående bilag.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registre de afholdte uddannelsesløft i relevante fagsystemer.

Tilskudsmodtagere kan inden for det tildelte tilsagn få 80 pct. i refusion af deres udgifter til køb af uddannelsesforløb efter § 96 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den resterende del af udgiften afholder kommunen selv (under budgetgarantien).

Tilskudsmodtagere skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Erhvervsuddannelser til målgruppen, der er i tråd med bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft § 2
  • Revision

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes.

Der stilles krav om 20 pct. medfinansiering af udgifterne til køb af uddannelsesforløb.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilsagnets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr. og derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilsagn om tilskud under 1.000.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte regnskab.

Tilskud fra puljen dækker 80 pct. af udgifterne til køb af uddannelsesforløb samt 100 pct. af udgifterne til revision. Den resterende del af udgiften afholder kommunen selv (under budgetgarantien).

Medfinansieringsdelen skal fremgå klart af budget og regnskab.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Et budget med kommunens forventede forbrug for 2024 skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 15. december kl. 12.00.

Budgetter, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar primo januar 2024.

Spørgsmål kan stilles til Emma Kiellberg Jørgensen pr. e-mail ekj@star.dk

Følgende skabelon skal anvendes:

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 11-01-2024