Spring til hovedindhold

Opslag: Tilskud til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier (2. runde)

Ansøgningsfrist 08-12-2023

Formålet med puljen er at dække kommunernes udgifter til udbetalt inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Inflationshjælpen består i, at kommunerne udbetaler støtte som fastsat ved lov. Staten giver tilskud til at dække 100 pct. af disse udgifter på baggrund af anmodning fra kommunerne.

Opdatering august 2023: Der er udarbejdet et nyt ansøgningsskema, hvor kategorier for støttemodtagere er fjernet. Det opdaterede skema findes nedenfor. Kombit udsender en statusrapport til kommunerne efter udbetalingskørslen i august. Her vil fremgå hvordan udbetalingerne er fordelt på antal børn.

Med afsæt i Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier har Folketinget vedtaget Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (retsinformation.dk). Loven fastsætter den nærmere definition for målgruppe mv., som skal modtage inflationshjælp fra kommunerne.

Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Puljen er oprettet med henblik på 100 pct. dækning af kommunernes udbetalinger til økonomisk udsatte børnefamilier, der modtager de ydelser, som fremgår i lovforslaget.

Tilskud til dækning af kommunernes udgifter til udbetaling sker efter ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

For de nærmere regler, vilkår, afgrænsning af personkreds mv. i forbindelse med kommunernes udbetaling af støtten til den relevante personkreds henvises til den endelige Lov om Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

I dette opslag oplyses om den praktiske proces, vilkår og registrering af oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilskud til dækning af kommunens udgifter til udbetaling af inflationshjælp.

Målgruppe

Økonomisk udsatte børnefamilier, hvor en eller begge forældre modtog en af de omfattede ydelser for januar måned i 2023, har ret til inflationshjælp.

Kommunerne kan se den gældende definition af målgruppen i den endelige Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Her fremgår den præcise definition af målgruppen for inflationshjælp, som er udgangspunktet for kommunens fremsøgning af personer, som skal modtage hjælpen.

Formålet med puljen

Det overordnede formål er at yde inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Puljen giver mulighed for, at staten giver tilskud til dækning af 100 pct. af kommunernes udbetalinger til inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Kommunerne skal fremsøge borgere i målgruppen og udbetale inflationshjælpen. Efterfølgende kan kommunerne få tilskud til at dække 100 pct. af udbetalingerne ved at indsende en anmodning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Projektperiode

Kommunerne udbetaler inflationshjælpen i to rater i 2023. Inflationshjælpen udbetales med halvdelen af beløbet i juni 2023 og halvdelen af beløbet i august 2023.

Efter kommunens udbetaling af 2. rate i august, kan kommunen ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til dækning af 100 pct. af udgifterne til disse udbetalinger.

Såfremt kommunen foretager yderligere udbetalinger efter juni/august 2023 til en person, som opfylder betingelserne, men ikke har modtaget støtte i juni/august, kan kommunen sende en særskilt ansøgning om dækning af disse udgifter.

Se punktet Overblik over trin i processen for ansøgning om tilskud nedenfor for et kort overblik over processen.

Kommunens ansøgning om tilskud til dækning af udgifter

Kommunens ansøgning om dækning af afholdte udgifter skal indeholde:

 • en regnskabsopgørelse over afholdte udgifter til inflationshjælp til økonomiske udsatte børnefamilier jf. ansøgningsskemaet.
 • antallet af familier og børn, som har modtaget støtte.
 • en revisorerklæring/ledelsespåtegning om at kommunen har udbetalt støtte i henhold til de i aftalen omtalte tildelingskriterier.

I ansøgningsskemaet angives kommunens faktisk afholdte udgifter til økonomisk udsatte familier og revisorudgifter.

Kommunernes registrering af udgifter og øvrige oplysninger

Kommunen skal registrere følgende oplysninger:

 • Kommunerne skal i kommunernes budget- og regnskabssystem registrere udgifter til udbetaling af inflationshjælp til støtteberettigede borgere. Der er autoriseret en ny gruppering til dette: 5.57.72.096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.
 • Kommunerne skal i egne systemer registrere tildelingskriterierne, der har medført den konkrete udbetaling: 1) At én eller begge forældre modtog en af de omfattede ydelser i januar 2023; og 2) Antal børn.
 • STAR stiller ikke krav til, hvordan kommunen håndterer denne opgørelse, men det er en forudsætning, at revisor har mulighed for at efterprøve rigtigheden af kommunens opgørelse.
 • Når kommunerne i 2023 får udbetalt tilskud fra puljen, skal tilskuddet registreres samme sted som udgifterne.
 • Kommunerne skal registrere tilskuddet fra puljen i regnskabet for 2023.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til 100 pct. dækning af følgende udgiftsposter:

 • Udbetalt inflationsstøtte i henhold til den endelige Lov om inflationshjælp til udsatte børnefamilier.
 • Revision

Krav til regnskab i forbindelse med kommunens ansøgning

Der stilles krav om, at kommunens ansøgning indeholder en regnskabsopgørelse over afholdte udgifter til inflationshjælp til økonomiske udsatte børnefamilier, jf. ansøgningsskemaet. Heri skal indgå en samlet opgørels over antallet af familier og børn, som har modtaget støtte.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal regnskabsopgørelsen enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Frister for indsendelse af revisorpåtegnet regnskab fremgår nedenfor. Der vil være to frister for indsendelse af regnskaber: én for udbetalinger foretaget i juni/august 2023 og én for evt. særkilte udbetalinger foretaget efterfølgende grundet manglende udbetalinger i juni/august, jf. Lov om Inflationshjælp til udsatte børnefamilier. Se punkt om ansøgningsfrist.

Vejledning til at udfylde ansøgningsskema om puljemidler fra STAR (pdf) (nyt vindue)

Udbetaling af tilskud til kommunerne

Tilskuddet til dækning af kommunens udgifter vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber. Udbetaling til kommunerne foretages i regnskabsåret 2023 i takt med indsendte ansøgninger. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på cirka 14 dage.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

 1. Ansøgningsfristen for indsendelse af én samlet ansøgning om tilskud til dækning af udbetalt inflationshjælp foretaget i juni og august 2023 er forlænget til onsdag den 8. november 2023, kl. 12.00. Den samlede ansøgning (inklusiv evt. revision) kan indsendes efter 2. rate i august er udbetalt og frem til fristen.
 2. Fristen for indsendelse af ansøgning om tilskud til dækning af evt. udbetalinger af inflationshjælp foretaget efterfølgende som følge af manglende udbetalinger i juni/august er senest fredag den 8. december 2023, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter de anviste tidspunkter, vil blive afvist.

Alt efter type af spørgsmål kan de stilles til:

 • Kommunens udbetaling af inflationsstøtte til målgruppen: Anne Inger Hedegaard pr. e-mail aih@star.dk
 • Ansøgning om tilskud til dækning af udgifter: Rasmus Rahbek Jensen pr. e-mail raj@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabelon anvendes:

Ansøgningsskema (Excel) (nyt vindue)

Ansøgning om tilskud skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Overblik over trin i processen for ansøgning om tilskud

Processen for ansøgning om tilskud til dækning af udbetalt inflationsstøtte kan kort opsummeres som følger (med forbehold for evt. ændringer):

Ordinær proces:

 1. Juni 2023 - kommunerne udbetaler af 1. rate af inflationsstøtten.
 2. August 2023 – kommunerne udbetaler 2. rate af inflationsstøtten.
 3. Senest 8. november 2023 – kommunerne indsender samlet ansøgning om tilskud til dækning af afholdte udgifter for juni/august udbetalinger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen (inklusiv evt. revision) kan indsendes efter udbetaling af 2. rate i august og frem til fristen.
 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbetaler løbende tilskud til kommunerne på baggrund af indkomne ansøgninger.

Opsamling på evt. senere udbetalinger:

 1. Senest fredag den 8. december – kommunerne indsender ansøgning om tilskud til dækning af evt. udbetalt inflationsstøtte i tilfælde hvor en person, som er tilskudsberettiget, men ikke har modtaget juni/august støtte, har ansøgt kommunen herom.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres, vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 08-12-2023