Spring til hovedindhold

Retningslinjer for anvendelse af midler fra varslingspuljen

Jobcentre skal læse retningslinjerne inden der søges om midler fra varslingspuljen.

1. Varslingspuljen

Jobcentret kan søge midler fra varslingspuljen til brug for en indsats for personer, som er blevet opsagt, og som har været omfattet af større afskedigelser. Det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, som kan søge midlerne. Der kan søges om midler til en indsats for alle de opsagte, uanset de opsagtes bopælskommune. Midlerne fra varslingspuljen kan bruges til at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden for beskæftigede og efter opsigelsesperioden for personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet) iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Varslingspuljemidlerne kan anvendes til :

  • Sammenlagt op til 2 ugers jobsøgningskursus pr. person.
  • Sammenlagt op til 8 ugers opkvalificering pr. person. Tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen. Ved vurdering af, om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for et område, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked benyttes, og der skal være tale om områder med gode eller rigtig gode jobmuligheder jf. Arbejdsmarkedsbalancen . I tilfælde, hvor de(n) lediges bopælskommune og den varslingsramte virksomhed befinder sig i forskellige regioner, skal det bemærkes, at bestemmelsen om, at tilbud skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, skal opfyldes i forhold til den region, hvor hver enkelt ledig bor.
  • Andre initiativer, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen, fx frikøb af medarbejdere i jobcenteret. Medarbejderne kan fx have en koordinerende opgave i forbindelse med varslingsindsatsen, afholde informationsmøder eller have individuelle samtaler med de afskedigede medarbejdere. Midlerne kan også anvendes til etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med jobcenterets etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Midler til andre initiativer kan anvendes i opsigelsesperioden og i en periode på op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør.

Anden aktør kan anvendes i forbindelse med jobsøgningskurser og opkvalificering efter §§ 164 og 165 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men ikke i forbindelse med andre initiativer fx frikøb af jobcentermedarbejdere m.v.

Tilbud om jobsøgningsforløb hhv. opkvalificering forudsætter, at der er tale om større afskedigelser. Større afskedigelser forstås i denne sammenhæng, som at mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med min. 20 ansatte afskediges.

Jobcentret skal ved gennemførelse af en indsats for så vidt angår ledige med bopæl i andre kommuner sørge for at orientere disse jobcentre om den forestående indsats for de pågældende personer.

Varslingsindsatsen for ledige kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder, som jobcentret måtte tilbyde den ledige i henhold til LAB.

Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

2. Dispensationsmulighed

Beskæftigelsesministeren kan på baggrund af ansøgning fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, jf. § 166, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fravige bestemmelsen om mindst 50 pct. med mindst 20 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

3. Min plan

Personer, der er ledige (efter opsigelsesperiodens udløb), og som får en varslingsindsats, skal have udarbejdet en Min Plan i deres bopælskommune (idet de er ledige og er dermed er i målgruppe for jobcentres ordinære indsats). Jobcentret, som får midler fra varslingspuljen, kan fx udarbejde udkast til Min Plan(tekst) og så koordinere med pågældende relevante jobcenter (der formelt har ansvar for planen). For så vidt angår varslingsindsats for beskæftigede i opsigelsesperioden, skal der ikke udarbejdes Min Plan (idet de opsagte ikke er ledige, og dermed ej underlagt reglerne om Min Plan ved tilbudsafgivelse).

I øvrigt har personer, der har været omfattet af større afskedigelser, som er omfattet af varslingsindsatsen, hvis de anmoder jobcentret om det, ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

4. Betaling af kurser

En person, der er omfattet af en varslingsindsats i medfør af varslingspuljen indgår enten i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver (og er dermed i beskæftigelse, men er i en opsigelsesperiode), eller er ledig (personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet)).
Når beskæftigede personer, der er varslet afskediget, deltager i efteruddannelsesforløb som led i en varslingsindsats, sker det som udgangspunkt på samme vilkår som andre beskæftigede.

Administrationen af afregning mellem arbejdsgiver og jobcenter, hvor jobcenter refunderer arbejdsgivers udlæg for kursusafgift (deltagergebyr) via varslingspuljemidler, tilrettelægges af arbejdsgiver og jobcenter fx ved køb af kurser via www.efteruddannelse.dk (for opsagte der er i opsigelsesperioden).

Strækker et kursus sig ud over opsigelsesperioden, og er ansøgningen afleveret efter, personen er blevet varslet afskediget (hvilket som udgangspunkt vil være tilfældet i forbindelse med et jobcenters varslingsindsats), anses personen for at være beskæftiget indtil opsigelsesperiodens ophør. Herefter skifter personen status til at være ledig (og mister dermed muligheden for at få VEU-godtgørelse). Som ledig vil pågældende person (herefter) være omfattet af betalingslovens målgruppe (og kurset skal herefter finansieres af varslingspuljen, hvor pris for kursus vil være som, når jobcentret køber kurser til ledige).

Varslingspuljen kan finansiere betaling af kurser til personer, der har været omfattet af en varsling og efterfølgende bliver ledige efter opsigelsesperiodens udløb. Den ledige person har samme status som andre ledige (selvom personen er omfattet af en varslingsindsats), og dermed gælder for så vidt angår betaling af kurser betalingslovens regler.

5. Ansøgningsprocedure

Ønsker jobcentret at søge midler fra varslingspuljen, udfyldes ansøgningsskemaet, og det sendes til det relevante Regionale Arbejdsmarkedsråd (send til 1 af de 3 arbejdsmarkedskontorer, som er sekretariat for de regionale råd. Mailadresser og telefonnumre fremgår nedenfor).

I forbindelse med overvejelser om evt. ansøgning om varslingspuljemidler hhv. udarbejdelse af ansøgning anbefales det at kontakte arbejdsmarkedskontoret, så processen kan forløbe så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt.

Jobcenteret i den kommune hvor den pågældende virksomhed er placeret, indsender ansøgningen via mail til det relevante arbejdsmarkedskontor.

Arbejdsmarkedskontoret sender ansøgningen til høring i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som træffer afgørelse, om ansøgningen kan imødekommes. Jobcenteret får besked om afgørelsen af arbejdsmarkedskontoret.

Ved godkendelse af ansøgningen bliver jobcenteret bedt om at lægge ansøgningen inde på Styrelsens Tilskudsportal, hvori de også vil modtage et tilsagnsbrev. Der skal foreligge et tilsagn via Tilskudsportalen, før en indsats kan iværksættes.

Arbejdsmarkedskontor Øst: amkoest@star.dk, Tlf. 7222 3400

Arbejdsmarkedskontor Syd: amksyd@star.dk , Tlf. 7222 3800

Arbejdsmarkedskontor Midt Nord: amkmidt-nord@star.dk, Tlf. 7222 3600

Sidst opdateret: 14-02-2024