Spring til hovedindhold

Eksempler på gennemførte sporskifteforløb

Ansøgningsfrist

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om puljen til sporskifte, som kan have generel interesse. Spørgsmålene og svarene er derfor publiceret på denne side.

I det følgende fremgår eksempler på gennemførte sporskifteforløb, der kan fungere som inspiration.

Fra produktionsmedarbejder i bageri til lastbilchauffør

Et bageri med 20+ ansatte fik tilsagn om et tilskud så en medarbejder kunne gennemføre et sporskifteforløb. Medarbejderen har været i en produktionsfunktion samt ved pakkeriet. Medarbejderen oplevede begyndende nedslidning og ønskede derfor en ny retning i vedkommendes arbejdsliv. STAR har gennem sporskifteordningen givet tilskud til medarbejderens lønkompensation under uddannelsen til lastbilchauffør, herunder deltagerbetalingen til kurset samt et administrationsbidrag til virksomheden. Medarbejderen varetager efter forløbet en ny funktion som lastbilchauffør i en anden virksomhed.

Fra rengøringsmedarbejder til buschauffør

To ansatte arbejdede i en større dansk lufthavn med rengøring af fly. Grundet nedslidning havde de to ansatte ønske om et mindre fysisk belastende job. Medarbejderne arbejdsopgaver blev udført under tidspres og på et meget begrænset område. Arbejdsopgaverne var ofte forbundet med tunge løft, ubekvemme stillinger og med risiko for skader og nedslidning af kroppen.

Gennem sporskifteforløb har to medarbejdere gennemført to AMU kurser til henholdsvis buschauffør og taxikørekort. Virksomheden fik tilskud fra sporskiftepuljen til deltagerbetaling, lønkompensation og til dækning af løntimer til administration af forløbene. Medarbejderne er sporskiftet til at varetage nye funktioner i andre virksomheder.

Fra SOSU til chauffør

En jysk kommune har på vegne af en nedslidt medarbejder ansøgt om midler fra sporskifteordningen. Medarbejderen arbejder på et plejehjem med demente borgere, og kan pga. slid i nakke og ryg ikke længere udføre plejehjemsopgaverne. Medarbejderen har i forbindelse med sporskiftet gennemført fire AMU kurser (Personbefordring bus, BAB1, BAB2 og BAB3). Medarbejderen bliver således sporskiftet til en funktion i en anden branche, som ikke er så fysisk krævende som medarbejderens nuværende funktion. Kommunen fik dækket kursusudgifter, lønkompensation for medarbejderen som er under uddannelse, samt et administrationsbidrag.

Pædagog efteruddannelses til fokus på sprogundervisning af børn

En pædagog ansat i en børnehave kan ikke i længden varetage funktionen pga. en arbejdsskade. Medarbejderen ønsker fortsat at bruge sine pædagogiske uddannelse og tager derfor diplommoduler i pædagogik, herunder bl.a. om sproglige vanskeligheder. Med de nævnte diplommoduler vil medarbejderen være rustet til at komme i betragtning til andre relevante stillinger med jobfunktioner der ikke vil være fysisk belastende. Som f.eks. tale- og sprogundervisning af børn.

Gennem sporskifteordningen er der givet tilskud til gennemførelse af et modul om sproglige vanskeligheder, herunder deltagerbetaling, lønkompensation mv.

Fra computerproduktion til kvalitetskontrol og administrative opgaver

En produktionsafdeling i en virksomhed, der fremstiller computere og ydre enheder, har gennemgået en række sporskifteforløb. I sporskifteforløb er medarbejderne er blevet undervist i korrekt maskine – og proceshåndtering for derigennem at nedbringe nedslidning i hverdagen og på sigt. Medarbejderne fik nye og mindre nedslidende funktioner i virksomheden, herunder ansvar for kvalitetskontrol, administrative opgaver mv. STAR har givet tilskud til deltagerbetaling, lønkompensation og dækning af lønudgifter til administration af forløbene.

Et sporskifteforløb for at undgå psykisk nedslidning

En virksomhed beskæftiger sig med unge som ikke har gennemført uddannelse eller etableret arbejdsmarkedstilknytning. Medarbejderne har gennemgået sporskifteforløbet for at få indblik i pædagogiske processer mv. og derigennem undgå psykisk nedslidning. Medarbejderne har bl.a. deltaget i kursus om dataforståelse og dokumentationstest, kursus om kvalitetssikring og evaluering kursus om læringsmetoder og pædagogisk sammenhænge samt kursus om konflikter og løsningsmodeller.

De ansatte får efter sporskifteforløbene nye funktioner i virksomheden, som er mindre belastende og hvor de ansatte har de rette redskaber til at håndtere forskellige situationer. De nye funktioner indebærer bl.a. opgaver med undervisning, dokumentation mv.

Sporskiftet til at udføre administrative opgaver i VVS branchen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilskud til et firma som udfører alle former for vvs installationer. Formålet med sporskifteforløbet er at medarbejderen fortsat kan være aktive i VVS branchen men samtidig at undgå fysisk nedslidning. Medarbejderen har gennemført to kurser på erhvervsakademi; et om Grundlæggende Vvs tekniske begreber og et om varmeinstallation. Efter gennemført uddannelsen skal medarbejderen varetage administrative og dimensioneringsopgaver fremfor udelukkende at varetage fysiske monteringsopgaver. Virksomheden har via sporskifteordningen modtaget tilskud til deltagerbetaling, lønkompensation mv.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023