Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til opsøgende indsats i forbindelse med Sporskifte

Ansøgningsfrist 29-11-2019

Formålet med puljen er, at give de overenskomstbærende fagforbund og brancheorganisationer/arbejdsgiverorganisationer mulighed for i fællesskab at gennemføre en opsøgende indsats overfor lønmodtagergrupper og virksomheder, der kan have medarbejdere i målgruppen for Sporskifteordningen. Der er afsat 1,0 mio. kr. til indsatsen i 2019 på FL § 17.51.04.10

Aftaleparterne bag trepartaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) har besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for at udbrede kendskabet til Sporskifteordningen. Derfor udmeldes denne pulje til opsøgende arbejde vedrørende sporskifteordningen.

Der gives fra puljen tilskud til opsøgende indsatser, som skal informere virksomheder og medarbejdere om mulighederne for at søge de tilgængelige sporskiftepakker under sporskifte, som er udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den opsøgende indsats skal basere sig på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Målgruppe

Målgruppen for sporskifteordningen er ordinært ansatte medarbejdere i offentlige og private virksomheder indenfor nedslidningstruede brancher, hvor medarbejdere enten er i risiko for at blive nedslidte eller nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde.

Formel

Puljens formål er at udbrede kendskabet til sporskifteordningen blandt private virksomheder og offentlige institutioner samt deres medarbejdere, således at flere medarbejdere og virksomheder ansøger om og gennemføre sporskifteforløb.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af overenskomstbærende fagforbund og brancheorganisationer/arbejdsgiverorganisationer i fællesskab.

Det er en betingelse, at puljen ansøges i samarbejde mellem en arbejdsgiverorganisation og en arbejdstagerorganisation. Én af parterne afsender ansøgningen og bliver dermed tilskudsansvarlig.

Projektets indsatsmodel

Projektets indsats skal bestå af opsøgende informationsarbejde. Projektet skal således aktivt involvere eller henvende sig til medarbejdere og virksomheder, som befinder sig i nedslidningstruede brancher. En liste over de nedslidningstruede brancher kan findes på puljeopslaget for sporskifteordningen. Den opsøgende behov behøver ikke alene bestå af fysiske besøg hos virksomheder i målgruppen. Den opsøgende indsats kan ligeledes ske via telefon, e-mails og chat.

Såfremt de opsøgende aktiviteter suppleres af digitale tiltag, skal ansøger redegøre for, hvordan det opsøgende element styrker digitale løsninger i forhold til fysisk besøg.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der gælder følgende forudsætning for opnåelse af tilskud fra puljer:

  • Der skal i ansøgningen udfyldes en samarbejdsaftale om, at projektet gennemføres af repræsenter fra arbejdsgiver- såvel som som arbejdstagersiden (i form af overenskomstbærende fagforbund).

Der vil i vurderingen af ​​ansøgninger blive lagt vægt på følgende tildelingskriterier:

  • At projektets relevans i forhold til puljens formål fremstår tydeligt og velbegrundet i ansøgningen.
  • At det i ansøgningen er sandsynliggjort, hvorledes de planlagte aktiviteter vil have de forventede resultater i forhold til puljens formål.
  • At budgettet fremstår økonomisk ansvarligt.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at der er bredde og variation i de udvalgte projekter i forhold til brancher/organisationer og målgrupper, samt at der er en vis geografisk spredning af indsatserne.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgifter:

  • Frikøb af medarbejdere
  • Informationsmateriale
  • Transportere
  • Revision
  • Udgifter i forbindelse med afholdelse af kampagner, konferencer og lign.

Lønniveauet ved frikøb af medarbejdere må ikke overstige lønniveauet for tilsvarende arbejde i staten. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. tid.

Retningslinjer om budgetlægning kan ses i styrelsens guide til udarbejdelse af projektbudgetter.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om afrapportering

Efter projektets afslutning skal projektet sende en kort slutrapport (maks. én side).

Slutrapport (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om at sende et endeligt regnskab for hele projektperioden til styrelsen senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Styrelsens budget- og regnskabsskema skal anvendes.

Afhængig af tilskuddets størrelse, skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet ved tilskud på over 250.000 kr. og ledelsespåtegnet ved tilskud under 250.000 kr.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt, når det endelige regnskab er godkendt.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest mandag den 29. november 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter fristens udløb, vil blive afvist.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:

Budget- og regnskab (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023