Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til midlertidig lønkompensation som følge af COVID-19

Ansøgningsfrist 31-08-2020

Formålet med puljen er at yde midlertidig kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets område med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 på FL § 17.41.13.10.

Kompensation til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Kompensationsordningen gælder for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor det offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere end halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). ) senest den 9. marts 2020.

Med foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. (i det følgende kaldet ”institutionen/institutioner”) menes en privatretlig juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab, organisation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Institutionen hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvis:

 • Beskæftigelsesministeriet eller dets underordnede myndigheder, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering yder hovedparten af ​​det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter, eller

Hvis institutionen modtager kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, skal revisor vurdere hvilke ministerområder institutionen hører under. Såfremt der fortsat er tvivl herom kan revisor rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for vejledning.

Hvem kan ikke søge

Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Med organer inden for den offentlige forvaltning menes statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

Institutioner, som modtager mindre end 50% i offentlig tilskud til drift, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer den generelle ordning om lønkompensation for hurtige omkostninger.

Hvis ansøger ved eller anser det som helt overvejende sandsynligt, at institutionens offentlige driftstilskud falder til under 50 pct. i 2021 og de efterfølgende år, skal ansøger søge Erhvervsstyrelsen ordning for lønkompensation, da det offentlige tilskud til ansøgers drift derved ikke forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Erhvervsstyrelsens ordning for lønkompensation

Institutioner, som modtager 50 pct. eller mere i offentlig tilskud til drift, men som ikke hører under Beskæftigelsesministeriets områder, skal søge lønkompensation hos det ministerium, institutionen hører under.

Hvad der kan søges kompensation for

Der kan ansøges om lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab.

Det er en betingelse, på:

 • minimum 30 pct. af institutionens ansatte eller mere end 50 af institutionens ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, hjemsendes,
 • de hjemsendte ansatte ikke arbejder for institutionen i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Elever, lærlinge og praktikanter kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen,
 • de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for. Hvis den faktiske løn afviger fra det anførte udgangspunkt, f.eks. på en aftale om lønnet baggrund forårsaget af COVID-19 forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag,
 • de ansatte, der søges om lønkompensation for, skal være lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat før den 9. marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark,
 • lønmodtagere må ikke have en ejerandel på 25 pct. eller derover af institutionen,
 • institutionens offentlige tilskud til drift forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Dvs. tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af ​​årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsbegrænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden følgende regnskabsår.

Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formel. Offentlige tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter (under 3 års varighed) betragtes derfor som udgangspunkt ikke som offentlige tilskud til drift. Tilskud til drift omfatter ej heller offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

Der gælder endvidere følgende betingelser i tilknytning til ansøgningen om kompensation:

 • Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte for den del af lønudgiften, der på anden vis er godtgjort, herunder ved tilskud til drift, forsikring, andre offentlige refusioner, herunder lønrefusion fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, samt fondsdonationer og sponsorater (jf. nedenfor) , eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige som følge af COVID-19. Hvis der er hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansøger hund få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

Ved sponsorater betinget af en ikke ubetydelig modydelse forstås, at modydelsen medfører en betydelig udgift, herunder kapitaliseret udgift (f.eks. værdien af ​​fribilletter, hvis disse i stedet havde været solgt til fuld pris) og/eller en væsentlig ressourceanvendelse for institutionen, samlet. set svarende til halvdelen eller mere af sponsoratets økonomiske værdi. Tilbud om fribilletter, sponsorarrangementer og -middage anses som udgangspunkt ikke for at være en betydelig modydelse, uden de har et meget stort omfang.

 • Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter, at institutionen ikke i den periode, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden anses for en fuldstændig afbrydelse af hjemsendelsen. En institution kan ligeledes ikke søge lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.
 • Institutionen kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori institutionen er del. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb.
 • Ansøgerens bestyrelse eller direktion skal i forbindelse med ansøgningen på tro og love erklære, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af COVID-19.
 • Ansøgers bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.
 • Retten til kompensation er endvidere betinget af, at institutionen selv eller en juridisk ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU's liste over lande med skattely.
 • Hjemsendte medarbejdere skal i hjemsendelsesperioden afholde 5 fridage, enten betalt eller ubetalt. Der ydes ikke lønkompensation for ubetalte fridage. Medarbejdere på deltid afholder fridagene forholdsmæssigt. Der ydes ikke lønkompensation for disse fridage. Afholdelse af 5 fridage gælder ved hjemsendelse i fuld periode (9/3-8/7). Afholdelse af fridage beregnes forholdsmæssigt ud fra længden af ​​kompensationsperioden og beskæftigelsesgrad.

Der kan som udgangspunkt ansøges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end der først er ansøgt om, kan der dog indsendes fornyet ansøgning for de yderligere hjemsendte ansatte.

Krav om ansøgning

Ansøger skal anvende de obligatoriske standardskabeloner som findes her på siden, og indsende den samlede ansøgning via styrelsens tilskudsportal.

Ansøger skal vedhæfte følgende fire bilag:

Beregningsmodel

Beregningsmodel, som ansøger skal udfylde med følgende oplysninger, og som er defineret i Bilag 1[link til nederst på siden].

Bemærk, at der kun kan komme ind i én sammenhængende periode inden for den 9. marts til den 8. juli 2020 for hver ansat.

En institution kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end dem som institutionen først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen alene for de ansatte, som ikke indgik. i den oprindelige ansøgning.
Beregningsmodellen udregner automatisk den forventede kompensation, som institutionen er berettiget til at modtage på baggrund af oplysningerne.
Beregningsmodellen opgør også antallet af medarbejdere, som er eller vil blive sendt uden at arbejde, og antallet af hjemsendte medarbejdere bliver opgjort i procent af institutionens samlede antal ansatte.

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen ved fremsendelse af behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Revisorerklæring

Ansøger skal indhente en erklæring udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Revisorerklæringen skal opfylde kravene i revisorloven og indeholdende oplysninger, som er angivet i den obligatoriske skabelon til revisorerklæring.

Ved afgivelse af revisorerklæringen finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr. inkl. moms.

Tro- og loveerklæring

Ansøgers bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære:

 • at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af COVID-19.
 • at institutionen har betalt eller vil betale den skat for indkomståret 2020, som institutionen er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen selv eller en legal ejer, der har kontrol med institutionen f.eks. i form af besiddelse af en ejeran-del på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forbeholder sig ret til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav.

Økonomi

Beregning af kompensation

Ansøger skal udfylde den obligatoriske skabelon til beregningsmodellen, som automatisk beregner kompensationen. Se også definition af indtastede oplysninger i beregningsmodellen.

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis institutionen endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, skal ansøger oplyse den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation.

Lønkompensationen svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.
Der kan højst udbetales lønkompensation for 4 måneders løn pr. fuldtidsansat inden for kompensationsperioden (9. marts til 8. juli 2020).

Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales.

Der kan ikke ydes kompensation, hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller på anden vis.

Beregningsmodellen beregner automatisk den forventede lønkompensation på baggrund af ovennævnte. Den samlede lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis.

I forbindelse med kontrol for afskedigelser i den periode, der søges om kompensation for, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbede sig den fornødne dokumentation vedrørende indkomståret 2020 for institutionens skattebetaling samt for dens legale ejeres eventuelle skattepligt i udlandet.

Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre myndigheder, registre m.v.

Ansøgninger af særlig karakter kan udtages til udvidet sagsbehandling. Det gælder f.eks., hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb sat i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, fx ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget. .

Institutioner, der udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Ved anmodning om oplysninger, fastsættes en frist for indsendelse af oplysninger.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring ved udtagelse til udvidet sagsbehandling. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. inkl. moms, og dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæring i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor skal medsendes ansøgningen i bilag.

Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist.

Udbetaling

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der udbetales ikke lønkompensation, i det omfang den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Kontrol og tilbagebetaling

Kontrol

Senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation, skal ansøger afrapportere for den modtagne kompensation efter de krav, der angives i tilsagnsbrevet og indsende supplerende dokumentation for følgende:

 • Antallet af hjemsendte ansatte, der har været sendt hjem som følge af COVID-19-foranstaltninger, og deres andel i procent af alle ansatte, hvis antallet af hjemsendte ansatte har været under 50. Institutionen skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde.
 • De ansatte har sendt hjem uden arbejde, ledsaget af en attestation fra en faglig repræsentant hos ansøger om, at de ansatte har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation, skal ansøger indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde.
 • Den faktiske periode, som de ansatte var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder, anføres dette.
 • Institutionens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.
 • Hvorvidt ansøgers lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden, herunder om ansøger har modtaget anden offentlig refusion, eller lønudgifter er dækket af driftstilskud, f.eks. fra den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere.
 • Hvorvidt ansøger har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold, i perioden der er søgt om lønkompensation for.
 • Hvorvidt institutionen efter den 9. juni 2020 i kompensationsperioden har været omfattet af en eventuel lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, samt hvilke ansatte, der har været i konfliktramte stillingskategorier, og som institutionen har modtaget lønkompensation for.

Denne dokumentation skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om den supplerende dokumentation.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde. Retningslinjerne vil være at finde her på siden.

I forbindelse med fremsendelsen af ​​dokumentationen skal ansøgers bestyrelse eller direktion på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Ansøger skal på forlangende udlevere yderligere oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsættes en frist for afgivelsen af ​​de yderligere oplysninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at ansøger har fået mere eller mindre i kompensation, end ansøger er berettiget til.

Er der behov for det til brug for kontrollen, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter det gældende regelgrundlag inden for relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Tilbagebetaling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,
 • der er udbetalt for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyst forventede hjemsendelsesperiode,
 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse herunder for beregningen af ​​kompensationen,
 • den supplerende dokumentation ikke indsendes inden for den af ​​Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings fastsatte frist, eller dokumentationen er utilstrækkelig.

hvornår får du svar

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Dokumentation til kontrol mv. skal indsendes senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvor der ydes lønkompensation.

Lovgrundlag

Den midlertidige lønkompensationsordning for foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Beskæftigelsesministeriets områder, som vedvarende modtager halvdelen eller mere af institutions ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1032 af den 29. juni 2020.

Bekendtgørelse nr. 1032 af den 29. juni 2020

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation efter den midlertidige lønkompensationsordning.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, skal ansøger indsende supplerende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Klageadgang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgørelser kan påklages til Beskæftigelsesministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Klagen skal rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videresender klagen med sagens materiale og et udsagn til Beskæftigelsesministeren.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens tilskudsportal senest mandag den 31. august kl. 12.00.

Ansøgninger, der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Tro- og loveerklæring (Word)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes, vil blive offentliggjort på denne side.

Definition af indtastede oplysninger i beregningsmodeller

 

 

Sidst opdateret: 08-03-2024