Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Ansøgningsfrist 15-01-2021

Puljen genudmeldes med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2021. Formålet med puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp eller om de er i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Der er afsat 96,0 mio. kr. til ansøgningspuljen på finanslovens §17.46.64.30.

Næsten 20.000 borgere har været på kontanthjælp i mere end 8 ud af de sidste 10 år. Den centrale målsætning med afklaringspuljen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere, der f.eks. på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet.

Med vedtagelsen af ​​finansloven for 2020 blev Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet eneste om at afsætte en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat skal være på kontanthjælp.

Målgruppe

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end 8 ud af de seneste 10 år.

Det vil sige borgere, der har været på en kontanthjælpslignende ydelse (kontanthjælp, kontanthjælp under integrationsloven, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og uddannelseshjælp) i 80 procent af tiden de sidste 10 år.

Formel

Formålet med puljen er at sikre en systematisk afklaring af gruppen af ​​aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 8 år på kontanthjælp. Kommunerne skal derfor afklare, om borgeren f.eks. er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forudlagt sin sag for rehabiliteringsteamet, eller om borgerne fortsat skal være på kontanthjælp.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner, som ikke har modtaget tilsagn om tilskud i forbindelse med den oprindelige udmelding af puljen.

Kommuner, som deltager i Flere skal med II, vil dog ikke kunne modtage så højt et tilskud fra puljen som øvrige kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. februar 2021 til og med 31. december 2022.

Projektets indsatsmodel

Målgruppen er borgere langt fra arbejdsmarkedet. Derfor består indsatsen af ​​en intensiv straksafklaring af målgruppen i form af en systematisk gennemgang af, om borgerne er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Indsatsmodellen består endvidere af et afklaringsforløb for de borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Afklaringsforløbet bygger på viden fra både Flere skal med, JobFirst og BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og står på to centrale vidensholdepunkter for, hvad der virker i indsatsen:

 • ”Virkeligheden virker” – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kommunikation og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
 • ”Medarbejderen virker” – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder øger chancerne for at komme i job.

Indsatsmodellen udmønter vidensholdepunkterne via en håndholdt og jobrettet indsats, hvor borgeren tilknyttes en personlig jobformidler, der fastholder fokus på målet om ordinære løntimer. Hvis borgeren ikke opnår praktik eller lønnede timer indenfor 6 måneder, skal borgerens sag genbehandles på et tværfagligt step up-møde. Grundmodellen er således baseret på de samme elementer, som kommunerne kender fra Flere skal med 2.

Projektets succeskriterier

Puljens succeskriterium er, at kommunerne gennemfører en systematisk afklaring af, om kommunens borgere i målgruppen er i målgruppen for hhv. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

For de borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal projekterne arbejde mod, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

Evaluering

STAR gennemfører en evaluering af initiativet i udgangen af ​​2022 og starten af ​​2023.

Tildeling af tilskud

De 96,0 mio. kr. i ansøgningspuljen er, forud for udmeldingen, fordelt mellem kommunerne på baggrund af antallet af borgere i målgruppen i kommunerne.

Kommuner, der er med i projekt. Flere skal med 2, kan maksimalt modtage ca. 3.000 kr. pr. borger i målgruppen, mens øvrige kommuner kan få tilskud på ca. 7.400 kr. pr. borger i målgruppen. Dette skyldes, at indsatselementerne i Afklaringsforløbet er de samme som i Flere skal med 2.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal indsende et budget, som holder sig indenfor det tildelte beløb, sammen med et udfyldt ansøgningsskema.

Forpligtelser ved deltagelse

Deltagende kommuner forpligter sig til:

 • Samt hele gruppen af ​​aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 8 ud af 10 år på kontanthjælp i indsatsen.
 • At gennemføre indsatsmodellen, der er beskrevet i Bilag 1
 • At sikre ledelsesforankring og ressourceprioritering på tværs af forvaltninger i kommunen, dvs. på tværs af jobcenter, social- og sundhedsforvaltningen, børne- og familieafdeling og misbrugsafdeling.

For at imødekomme dette, skal kommunen som minimum etablere en permanent fungerende styregruppe, som mødes med en hurtig kadence (min. kvartalsvist), og som består af ledelsesrepræsentanter med beslutningskompetence fra de forskellige forvaltninger og afdelinger. Eksisterende styregrupper fra Flere skal med 2 bruges i denne sammenhæng. Styregruppen skal blandt andet forholde sig til fremdrift i projektet pba. af STARs overvågning.

 • At deltage i de procesunderstøttende aktiviteter som styrelsen igangsætter med henblik på at styrke implementeringen af ​​indsatsen i kommunerne, herunder at arbejde systematisk med mål- og produktionsstyring, der følger af bilag om processtøtte.
 • At bidrage til og deltage i de aktiviteter STAR igangsætter i forbindelse med puljens evaluering.

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig desuden til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af jobformidlere
 • Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (f.eks. helbredsmestring, børne- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med 'straksafklaring' og genbehandling.
 • Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
 • Revision

STAR opfordrer de deltagende kommuner til at fordele tilskuddet på tværs af forvaltninger relativt til de ressourcer, der anvendes til afholdelse af tværfaglige samtaler mv Fordelingen af ​​tilskuddet mellem de involverede forvaltninger skal fremgå af budgettet, hvor forvaltning/afdeling angives i noterne til de enkelte budgetposter. 

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen indeholder.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Der skal bl.a. indsættes lønsatser og timeantal. Se desuden guide til budlægning, som findes på nedenstående side:

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Vær opmærksom på at der skal opstilles budgetter for de enkelte budgetår samt et samlet budget for hele perioden.

Krav om afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige statusrapporter.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport sammen med et regnskab for hele projektperioden. Ved udfyldelse af slutrapporten skal projektet angive deltagernes arbejdsmarkedsstatus ved brug af data fra STARs monitoreringsrapporter.

ende skabeloner skal anvendes ved følge indsendelse af status- og slutrapporter:

Skabelon for slutrapport (Word)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Såfremt tilsagnsbeløbet er på 500.000 kr. eller derover skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet. Ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. eller derunder skal det endelige regnskab være påtegnet af den økonomiske ansvarlige i kommunen.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Midlerne udbetales bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

En del af tilskuddet er knyttet til resultatkrav.

25 af tilskuddet kan således først udbetales, såfremt kommunen har opnået, at 80 procent af målgruppen er overgået til job, uddannelse, i gang med lønnede timer, afklaret til anden ydelse eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgning og budget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 15. januar 2021, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger, som indsendes senere end dette tidspunkt, vil blive afvist.

Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af ​​januar 2021.

Følgende skemaer skal anvendes:

Budget- og regnskabskabelon (Excel)

Der afholdes opstartsseminar for tilskudsmodtagere ultimo januar 2021. Nærmere information om program og tilmelding følger, når der er givet tilsagn.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold bliver uddybet/specificeret vil blive offentliggjort på denne side.

 Spørgsmål og svar om besøg og målgruppe

Spørgsmål og svar om indsatsmodellen

Spørgsmål og svar om overvågning og resultatkrav

Spørgsmål og svar om udbetalingsmodel og tilskud

Spørgsmål og svar om ansøgning, tildeling og tilsagn

Spørgsmål og svar på generelle spørgsmål til puljen

Sidst opdateret: 08-03-2024