Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til IPS ambassadørkorps

Ansøgningsfrist 23-11-2022

Formålet med puljen er, at flere borgere med psykiske lidelser får bedre hjælp og støtte til at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er afsat 16 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.59.21.35.

Puljen skal anvendes til et IPS-ambassadørkorps, der skal udbrede viden om IPS-metoden (Individuel Planlagt Job med Støtte) og skabe tættere samarbejde mellem region og kommune med baggrund i de gode resultater fra IPS.

Det overordnede princip i IPS er, at personer med svære sindslidelser kan arbejde eller tage en uddannelse, når der opstår et godt match mellem borger og et arbejds- eller uddannelsessted samtidig med, at borgeren modtager intensiv støtte.

Målgruppe

Målgruppen for IPS-indsatsen er borgere med tilknytning til behandlingspsykiatrien, der ønsker at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Der er ikke nogen borgere, der ekskluderes på baggrund af f.eks. misbrug, hjemløshed, symptomer, straffeattest, eller tidligere arbejdshistorik, da IPS-metoden har vist, at der kan opnås gode effekter uafhængig af dette.

Målgruppen kan efter aftale med STAR tilpasses efter projektstart.

Formålet med puljen

Formålet med IPS-ambassadørkorpset er at understøtte, at flest mulige borgere med psykiske lidelser opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer eller gennemfører en uddannelse.

En central ambition med initiativet er samtidig at udbrede IPS-indsatsen til hele landet og sikre fælles faglig standart for IPS-metoden gennem implementeringsunderstøttelse, supervision og undervisning.

IPS-ambassadørkorpset skal derudover styrke det tværsektorielle samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien om IPS på medarbejder- og ledelsesniveau.

Ansøgerkreds

Puljens ansøgerkreds er regionerne.

Med tilskud fra puljen vil der være mulighed for at ansætte en IPS-ambassadør i hver af landets fem regioner med henblik på at sikre de nødvendige faglige kompetencer til at understøtte udbredelse af IPS-metoden i regioner og kommuner.

Det er både muligt at gå sammen om en ansøgning på tværs af alle regioner eller søge hver for sig.

Projektperiode

Projektet løber fra december 2022 til og med december 2025.

Det vil være muligt at afholde aktiviteter og fortsætte ansættelsesforholdet for ambassadører i projektet i 2026, så længe der er ubrugte midler hos tilskudsmodtager.

Det afsatte beløb for perioden 2024 og 2025 (svarende til 10 mio. kr. af de i alt 17 mio. kr.) udmøntes med forbehold for finanslovenes vedtagelse i 2024 og 2025.

Projektets indsatsmodel

IPS-ambassadørkorpset skal udbrede viden om IPS-metoden og understøtte implementering af IPS i kommuner og behandlingspsykiatri. Den overordnede opgave for ambassadørkorpset er således at opbygge, udvikle og konsolidere samarbejdet om IPS på tværs af region og kommune.

Inden for hver region skal den enkelte IPS-ambassadører fungere som initiativtager og brobygger i det tværsektorielle samarbejde og understøtte kommuner, psykiatriske centre og andre aktører i arbejdet med at implementere IPS.

IPS-ambassadørerne skal samtidig fungere som et samlet korps på tværs af landet, der i fællesskab bidrager til at udbrede IPS-metoden og understøtte kommuner og regioner i at implementere IPS-metoden.

STAR nedsætter en arbejdsgruppe, hvor ambassadørerne deltager. Herudover nedsættes et fagligt ekspertpanel, der skal kan kvalitetssikre materialer udviklet af ambassadørkorpset og give sparring til udbredelse og implementering af IPS-metoden.

Aktiviteter

IPS-ambassadørkorpsets arbejdsopgaver og implementeringsaktiviteter kan opdeles i 4 overordnede indsatsspor:

Samarbejde mellem jobcenter og regioner

 • Indgå i dialog med kommuner omkring IPS-samarbejde med behandlingspsykiatrien.
 • Understøtte indgåelse af samarbejdsplan på tværs af jobcenter og behandlingspsykiatri.
 • Udvikle modeller for arbejdsgange og lokal organisering i regioner og hos kommuner.
 • Sikre, at udbredelse af IPS-indsats bliver bredt udbredt forankret i regioner og på tværs af jobcenterafdelinger og ambulatorier.
 • Sikre, at IPS-indsatsen bliver koblet til eksisterende former herunder blandt andet sundhedsklynger, kommunale beskæftigelsesplaner og sikre, at IPS bliver indskrevet i regionernes sundhedsaftaler.

Kompetenceopbygning og faglige netværk

 • Sikre, at medarbejdere og ledere i region og kommune tilbydes kvalificerede undervisningsforløb om IPS og løbende supervision.
 • Facilitere og drive faglige netværk og ledelsesnetværk.

Formidling

 • Afholde konferencer og webinarer.
 • Sikre systematisk vidensdeling, sparring og erfaringsopsamling.
 • Udvikle materialer og vejledninger fx vejledning om, hvordan IPS kan gå hånd i hånd med lovgivningen.

Evaluering

 • Udvikle et fælles koncept for kvalitetsmåling af IPS-indsatsen i Danmark
 • Bidrage til og understøtte evalueringsaktiviteter.
 • Bidrage til at indsamle data til brug for evalueringen.

Projektets kerneelementer

I IPS arbejdes der ud fra 8 principper, der til sammen udgør en manualbaseret metode for den fagprofessionelle praksis. Principperne er beskrevet i IPS-manualen (IPS - En Praktisk Guide) og består af følgende principper:

 1. Målet er ordinær beskæftigelse eller uddannelse
 2. Alle kan deltage
 3. Jobsøgning starter hurtigt
 4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling
 5. Indsatsen er baseret på borgerens jobønsker
 6. Støtten under beskæftigelse varer, så længe der er behov
 7. Borgeren vejledes om sociale ydelser
 8. IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet.

Læs mere om principperne her:

Bilag 1. indsatsmodel for IPS (pdf)

IPS har både i Danmark og internationalt vist positive effekter i forhold til at støttepersoner med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

I Danmark er IPS afprøvet gennem Projekt Inklusion. Du kan læse mere om projektet via nedenstående link:

Projekt Inklusion

Evalueringen af Projekt Inklusion viser, at 59,5 pct. af deltagerne i IPS-indsatsen kom i job eller uddannelse over en periode på 18 måneder. Det er 30 pct. mere end kontrolgruppen, hvor andelen var 46,5 pct.

Deltagerne i IPS-indsatsen var signifikant mere tilfredse med indsatsen og der var ingen tegn på forværring af symptomer eller livskvalitet. Derudover viser studier, at der er en samfundsøkonomisk besparelse på 70.000 kr. per person i IPS-indsatsen sammenlignet med normalindsatsen. De lavere udgifter skyldes primært færre udgifter til indsatser i jobcenteret og socialcenteret samt færre psykiatriske kontakter og højere produktivitetsgevinst.

Projektets succeskriterier

Puljens succeskriterier er, at flest mulige borgere med psykiske lidelser opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer eller gennemfører en uddannelse. Herunder:

 • At 42 % af indsatsgruppen løbende er berørt af lønnede timer eller uddannelse i de kommuner, der har en IPS-indsats.
 • At 59,5 % af borgerne i indsatsgruppen har været berørt af lønnede timer eller uddannelse ved projektets afslutning (minimum efter 18 måneders indsats).

Det er samtidig et succeskriterie, at udbrede og forankre IPS-metoden på tværs af landet. Herunder:

 • At 2/3 af landets kommuner har indgået en aftale om en IPS-indsats med behandlingspsykiatrien ved puljens afslutning.
 • At gennemføre årlige kvalitetsmålinger for IPS-indsatser i de kommuner, der har indgået samarbejdsaftaler med behandlingspsykiatrien om IPS-metoden.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på følgende:

 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for implementering af IPS-indsatsen baseret på den evidensbaserede IPS-metode og de i puljeopslaget beskrevne kerneelementer, aktiviteter og indsatsspor.
 • At ansøgningen indeholder en konkret plan for, hvordan regionen vil sikre forankring af IPS efter initiativets udløb.
 • En helhedsvurdering af ansøgningens kvalitet og sammenhæng, herunder at projektets budget er rimeligt og velbegrundet, så der sikres mest mulig værdi for pengene.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.
 • At understøtte initiativets registreringskrav, som beskrevet i puljeudmeldingen
 • At IPS-ambassadørerne deltager i møder, kompetenceudviklende aktiviteter mv. planlagt af STAR.
 • At bidrage til og deltage i de aktiviteter STAR igangsætter i forbindelse med initiativets evaluering.
 • At der indarbejdes en persongruppemarkeringer i de kommunale fag-systemer, som kommunerne skal anvende, hvis de har en IPS-indsats.

Workshop og evaluering

STAR forventer at igangsætte opstartsworkshop, kurser og andre aktiviteter i opstartsfasen og herudover løbende understøtte og følge op på fremdriften i indsatsen.

Det forventes, at der vil blive gennemført en evaluering af IPS-ambassadørkorpsets arbejde ved afslutningen af projektperioden.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af IPS-ambassadører (primær)
 • Aktiviteter og arrangementer der understøtter udbredelsen af IPS-indsatsen, herunder undervisningsaktiviteter.
 • Udvikling af materiale til implementerings- og formidlingsunderstøttelse
 • Honorarer til ekspertråd
 • Afholdelse af kurser og lignende opkvalificeringsaktiviteter
 • Øvrige projektrelaterede udgifter
 • Revision

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad indsatsen indeholder.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt med noter. Se evt. guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til løn for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af halvårlige delregnskaber forud for udbetaling af tilskud samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilsagnets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet (ved tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt finanslovene for 2024 og 2025. At puljens samlede beløb er fordelt over flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet løbende i takt med finanslovenes vedtagelse. Ansøgningen skal imidlertid dække hele projektperioden.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 23. november 2022, kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen primo december 2022.

Spørgsmål kan stilles til star@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word)

Budgetskema (Excel)

 

Sidst opdateret: 21-06-2024