Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

Ansøgningsfrist 19-12-2022

Pulje har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Der blev den 25. januar 2021 indgået Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 mellem regeringen Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

Målgruppe

Målgruppen er følgende personer omfattet af LAB § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb (som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed), personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personer i målgruppen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021. Personer i målgruppen skal på tro og love skal erklære, at de har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Tro- og loveerklæring

Læs mere om puljens målgruppe via nedenstående link:

Orientering om lov og tilrettet bekendtgørelse om forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i mink-erhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 (pdf)

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige, jf. ovenstående afgrænsning.

Ansøgerkreds

Kommuner.

Projektperiode

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb til og med den 31. december 2022. Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2022 og påbegyndt inden den 1. april 2023.

Indsatsmodel

Målgruppen har via ansøgningspuljen ret til følgende:

  1. Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  2. Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  3. Tilbud om realkompetencevurderinger og tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.

Læs mere om puljens indsatsmodel via nedenstående link:

  • Orientering om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet om omstilling for medarbejdere/ledige fra Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021.

Orientering om lov og tilrettet bekendtgørelse om forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i mink-erhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 (pdf)

Forpligtelser ved deltagelse

Ved modtagelse af tilskud forpligter kommunen sig til at registrere de afholdte tilbud i relevante fagsystemer.

Kommunerne skal efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan ydes tilskud til følgende udgiftsposter:

  • Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90.
  • Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB § 91.
  • Tilbud om realkompetencevurderinger efter LAB § 91.
  • Tilbud om jobsøgningskurser efter LAB § 91.
  • Revision.

Kommunerne kan via puljen få dækket 100 pct. af deres udgifter til køb af uddannelserne, realkompetencevurderingerne og jobsøgningskurserne.

Ved indsendelse af budget skal nedenstående budgetskema anvendes.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 500.000 kr.) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud under 500.000 kr.).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskab.

Udbetaling

Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af godkendt regnskab for afholdte udgifter. Der er mulighed for indsendelse af delregnskaber halvårligt.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud, i form af udfyldt budget, skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen senest den 14. december 2022 kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgning

Tilsagn om tilskud afgives løbende. Der kan forventes om til to ugers sagsbehandlingstid.

Følgende skabelon skal anvendes:

Budgetskema (Excel)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 08-03-2024