Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige

Ansøgningsfrist 15-09-2023

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve en indsats der opsporer digitalt udfordrede ledige dagpengemodtagere og udvikle deres kompetencer i forhold til at deltage i beskæftigelsesindsatsen og komme hurtigt i job. Der er i 2023 afsat 8,3 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.46.43.10.

Ledige dagpengemodtagere mødes i dag med en forventning om, at de kan indtaste oplysninger digitalt hos deres a-kasse og på jobnet.dk, booke og afholde digitale jobsamtaler og deltage i kurser og webinarer.

Styrelsen udmelder derfor pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige til, at kommuner og a-kasser kan støtte dagpengemodtagerne heri.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er ledige dagpengemodtagere, der har brug for hjælp for at kunne benytte sig af dele af de digitale indsatser, pligter, muligheder mv. som a-kassen og jobcenteret stiller til rådighed.

Ansøger skal redegøre for om og i givet fald hvordan, målgruppen nærmere vil blive afgrænset i forbindelse med projektet.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at understøtte at digitalt udfordrede ledige identificeres og tilbydes en indsats, der gør dem i stand til at benytte sig af de digitale muligheder, som a-kassen og jobcenteret stiller til rådighed, samt leve op til de digitale pligter.

Et eksempel på en digital mulighed kunne være afholdelse af digitale jobsamtaler med a-kasse eller jobcenter, der med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er blevet en mulighed ved alle jobsamtaler bortset fra den første samtale. En digital pligt er eksempelvis, når de ledige skal indtaste cv-oplysninger, joblogge eller booke samtaler på jobnet.dk.

Digitale færdigheder er blandt andet evnen til at kunne bruge digitale løsninger, værktøjer og online platforme til at opsøge, indsamle og analysere information og viden.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af a-kasser og kommuner.

Projektperiode

Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. december 2023 – 31. december 2024.

Projektets kerneelementer

Indsatsen består af tre kerneelementer:

 1. Metode til identifikation af ledige, der har behov for at få løftet deres digitale kompetencer, for at kunne benytte sig af de digitale værktøjer som jobcenter og a-kasse stiller til rådighed
 2. Beskrivelse af hvilke digitale kompetencer, de ledige mangler for at kunne benytte digitale værktøjer, og beskrivelse af hvilke af de kompetencer projektets aktiviteter skal løfte.
 3. Aktiviteter der kan løfte de lediges digitale kompetencer, så de får et bedre udbytte af beskæftigelsesindsatsen og kommer i job.

Projektets indsatsmodel

Projekterne skal indeholde kerneelementerne som nævnt ovenfor, men derudover ønsker STAR, at ansøgerne har metodefrihed til at designe indsatser, der bedst opfylder puljens formål.
Ansøgningerne skal indeholde en samlet beskrivelse af den indsatsmodel, ansøger ønsker at afprøve. Ansøgningen skal dertil beskrive, hvordan indsatsen vil styrke de lediges digitale kompetencer og gøre dem bedre rustet til at anvende digitale løsninger som del af beskæftigelsesindsatsen. Ansøgerne skal også beskrive hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.

Projektets succeskriterier

Puljens overordnede succeskriterie er at, flere ledige dagpengemodtagere bliver i stand til at gøre brug af digitale værktøjer i beskæftigelsessystemet. Dette omfatter:

 • At ansøgerne opnår deres individuelle måltal for screenede og visiterede borgere
 • At der udvikles og afprøves en screeningsmodel af lediges digitale kompetencer
 • At ansøgerne og STAR får ny viden om lediges digitale kompetencer
 • At de digitale kompetencer blandt de ledige bliver løftet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af hvert projekts succeskriterier, og hvordan ansøger løbende vil følge udviklingen og sikre målopfyldelsen. Projekterne skal opstille succeskriterier og måltal for:

 • Antal ledige der bliver screenet for digitale færdigheder.
 • Antal ledige der bliver visiteret til indsatsen
 • Antal ledige der gennemfører indsatsen

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for at opnå tilskud fra puljen, at ansøgningen beskriver et realiserbart projekt og dets implementering i organisationen. I den sammenhæng bemærkes, at der er konkurrence om midlerne, hvorfor ikke alle ansøgere kan være sikre på at få et tilskud fra puljen.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • En velbeskrevet målgruppe af ledige dagpengemodtagere, der ikke benytter sig af de digitale tilbud og muligheder, som projektet har til formål at hjælpe, herunder evt. mere specifik beskrivelse af udfordringsbilledet ud fra ansøgers kendskab til målgruppen.
 • Ansøgningen beskriver en klart defineret metode til at identificere målgruppen, og sandsynliggør at metoden kan implementeres i praksis
 • Graden af ambition, nytænkning og realiserbarhed i indsatsen
 • En velbeskrevet og begrundet indsatsmodel, der indeholder de tre kerne-elementer, og beskriver hvilke konkrete aktiviteter der skal gennemføres.
 • Der er opstillet ambitiøse, men realistiske, succeskriterier og måltal for antal screenede samt deltagere i projektet.
 • At ansøgningen overordnet sandsynliggør projektets gennemførelse
 • Ansøgningen sandsynliggør i tilstrækkelig grad, at indsatsen kan forankres herunder hos ledelsen og fortsætte efter projektperiodens udløb
 • Ansøgningen indeholder overvejelser om, hvordan projektet vil følge op på og dokumentere deltageres udbytte af den gennemførte indsats.
 • Budgettet er realistisk og giver mest mulig værdi for pengene.
 • Det vurderes positivt, hvis tilskudsmodtager stiller medfinansiering på 20 pct., hvilket kan være i form af arbejdstid.
 • Tidsplan er realistisk.

Der vil derudover blive foretaget en helhedsvurdering af kvaliteten og sammenhængen i ansøgningerne.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden: ”Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet”.

Dokumentation og evaluering

Tilskudsmodtagere skal midtvejs lave en statusrapport med afrapportering på deres foreløbige målopfyldelse. Rapporten sendes til STAR i forbindelse med den halvårlige afregning medio 2024.

På baggrund af projekternes slutrapporter vil STAR gennemføre en kort intern erfaringsopsamling, hvor der samles op på opfyldelsen af måltal på tværs af tilskudsmodtagerne og de gennemførte projekter. Tilskudsmodtagerne forpligter sig til at indgå og bidrage til erfaringsopsamlingen. Skabelonen for slutrap-port vil blive målrettet til puljens projekter, herunder om tilskudsmodtagers vurdering af udbytte af projektet, for at indsamle relevant viden til erfarings-opsamlingen.

STAR vil desuden facilitere webinarer, eksempelvis ved projektstart, midtvejs og efter endt projektperiode med henblik på videndeling og erfaringsdeling mellem projekterne og med styrelsen. Derudover er der ikke planlagt konkrete processtøtteaktiviteter.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Aflønning af projektleder og projektmedarbejdere
 • Revision
 • Andre projektrelevante udgifter

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad der kræves for at implementere indsatsen.

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. Budgetskabelonen findes neden for. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt med noter. Se evt. guide til budgetlægning på nedenstående side.
Det bemærkes, at der skal opstilles et budget for hele tilskudsperioden (1. december 2023 – 31. december 2024).

Vejledninger og retningslinjer til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til løn for sammenligneligt arbejde inden for staten. Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Krav om afrapportering

Jf. ovenstående punkt om dokumentation og evaluering stilles der krav om indsendelse af en halvårlig statusrapport, som skal indsendes forud for udbetaling af tilskud.

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport (selvevaluering) sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Der vil blive udarbejdet skabeloner for status og slutrapport for puljen. Disse fremsendes til tilskudsmodtager forud for afrapporteringen.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af:

 • halvårligt delregnskab forud for udbetaling af tilskud
 • samt et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.
 • Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab eller ledelsespåtegnet i henhold til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dette vil fremgå af den specifikke tilsagnsskrivelse.
 • Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget. Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.
 • Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest fredag den 15. september 2023, kl. 12.00.

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo oktober 2023.

Spørgsmål kan stilles til Astrid Finderup pr. e-mail afi@star.dk.

Bemærk at evt. spørgsmål fremsendt i juli som udgangspunkt først besvares i august grundet sommerferie.

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 15-09-2023