Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til støtte til borgere med handicap i deres jobsøgning gennem tilbud om et kompensationskort via ny pulje

Ansøgningsfrist 15-11-2023

Formålet er, at hjælpe flere handicappede borgere tættere på arbejdsmarkedet via udarbejdelse af et kompensationskort, der bl.a. skal tydeliggøre kompensationsbehov og støttemuligheder for borgeren. Der er afsat 3,3 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.41.12.20.

Erfaringer viser, at beskæftigelsen generelt er lavere for personer med handicap end for personer uden handicap. Der er altså et potentiale i, at hjælpe flere borgere med handicap tættere på arbejdsmarkedet.

For at understøtte, at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse, har puljen i år til formål, at skabe viden om, hvordan et såkaldt kompensationskortet kan anvendes bedst muligt i handicappedes jobsøgning. Et kompensationskortet har grundlæggende til formål, at oplyse borgerens kompensationsbehov og samtidig fremhæve hvilke støttemuligheder, der findes i forbindelse med ansættelse af borgere med handicap.

Målgruppe

Målgruppen er overordnet borgere med handicap, der er ledige eller i beskæftigelse, uanset hvilken ydelse de modtager. Det er frivilligt for den enkelte borger, at tage imod et tilbud om et kompensationskort.

Ansøger kan afgrænse målgruppen til det, der passer til ansøgerens naturlige arbejdsfelt (borgere med handicap inden for en kommune, en handicaporganisations egen handicapmålgruppe o.l.).

Formålet med puljen

Projekterne har til formål at afsøge, hvordan kompensationskort kan bidrage til at styrke dialogen mellem borgeren, jobcentre/andre aktører og virksomheder om kompetencer, jobønsker og hvordan funktionsnedsættelser bedst kan kompenseres i forskellige jobsammenhænge.

Det er en overordnet målsætning for puljen, at kompensationskortet skal lette jobsøgningen for borgere med handicap og mindske barrierer for at komme i job. Dels ved at øge kendskabet til de handicapkompenserende ordninger. Dels ved at give virksomheder klar viden i ansættelsessituationer om, hvordan ansøgere med den rette støtte kan udføre relevante jobfunktioner. Det skal/kan ske ved at beskrive funktionsnedsættelser og hvordan de kompenseres gennem muligheder i lovgivningen (hjælpemidler, personlig assistance, tilpasning af arbejdspladsen) og eventuelle andre tiltag (skånebehov, tilknytning af mentor o.l.).

Kompensationskortet forventes at øge viden om kompenserende ordninger blandt deltagende borgere og virksomheder, og hjælpe jobcentre/andre aktører til at få fokus på hvordan de bedst muligt hjælper den enkelte borger.

Derudover forventes kompensationskortet at bidrage til at målrette dialogen mellem jobcentre/andre aktører og virksomheder om rekruttering af personer med handicap.

Ansøgerkreds

Puljen kan ansøges af kommuner og andre aktører, herunder handicaporganisationer, der arbejder med at understøtte personer med handicap i at opnå beskæftigelse.
Handicaporganisationer og andre aktører skal søge i samarbejde med et kommunalt jobcenter, da det er jobcenteret, som har bevillingskompetencen i tilfælde hvor der skal bevilliges f.eks. hjælpemidler og personlig assistance.

Projektperiode

Projekterne kan løbe fra den 1. januar 2024 til den 31 december 2024.

Projektets kerneelementer

Projekterne skal i deres ansøgning opstille kerneelementer for indsatsen. Kerneelementerne skal bl.a. beskrive:

 • Hvordan der vil blive arbejdet med dialog med virksomheder og lokale brancheorganisationer m.fl. om ønsker og forventninger i forhold til kompensationskort,
 • Hvordan projektet skal finde frem til hvordan et kompensationskort bedst udformes, herunder f.eks. om det skal være digitalt og hvordan det bedst opbygges for at understøtte formålet.

For kommuner/jobcentre kan modeller for hurtig sagsbehandling/bevilling af handicapkompensation og andre modeller med lignende sigte indgå som element.

Derudover kan frivillig screening af borgere for funktionsnedsættelser fulgt op af et tilbud om udarbejdelse af kompensationskort til borgere i målgruppen indgå som element.

Projektets succeskriterier

Projekterne skal i deres ansøgning opstille konkrete måltal for følgende:

 • Antal borgere der hjælpes i job/løntimer med kompensationskort
 • Antal samtaler om kompensationskortet med borgere i målgruppen og herunder andel, der får et kompensationskort
 • Tilfredshed fra berørte borgere og virksomheder
 • Kortere sagsbehandlingstid i kommunerne i forbindelse med kompensation

Kriterier for tildeling af tilskud

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At det af ansøgningen fremgår et tydelig fokus på dialog mellem jobsøgende med handicap, jobcenter og virksomheder om; beskæftigelsesmuligheder, jobsøgning og anvendelsen af kompensationskort, og hvordan kompensationskort forventes at påvirke jobsøgningsprocessen positivt.
 • At der i ansøgningen er fokus på, hvilken viden ansøger bygger videre på i projektet og hvordan ny viden og erfaringer med kompensations-kort indhentes igennem projektet.
 • At der fremgår en tydelig og struktureret plan for at registrere projektets erfaringer med anvendelse af kompensationskort; vejledning, bevillingsproces og dialog med borgere og virksomheder, samt angivelse af sagsbehandlingstid og bevilling af kompenserende ordninger og opgørelse af antal job/løntimer.
 • At det i ansøgningen sandsynliggøres hvordan projektet overordnet kan opnå, at flere med handicap kommer i job/løntimer og samtidig bidrage med ny viden om, hvordan et tilbud om kompensationskort kan se ud og fungere i praksis.

Forpligtelser ved deltagelse

Der gælder følgende forpligtelser ved deltagelse i projektet:

 • At efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Slutrapport: Dokumentation og evaluering

Det skal i slutrapporten afrapporteres hvordan/om ansøger har opnået at flere med handicap er komme i job/løntimer og hvordan et tilbud om kompensationskort har fungeret i praksis.
Følgende skal indgå:

Projektets erfaringer med anvendelse af kompensationskort

 • Beskrivelse af vejlednings- og, bevillingsproces samt dialog med borgere og virksomheder.
 • Beskrivelse af kompensationskortets praktiske udformning

Kvantitativ opgørelse over resultater

 • Antal samtaler om kompensationskort
 • Antal kompensationskort
 • Angivelse af sagsbehandlingstid ved kompensationskort samt ved bevilling af kompenserende ordninger, herunder om sidstnævnte er blevet reduceret
 • Antal bevillinger af kompenserende ordninger.
 • Opgørelse af antal job/løntimer, som kompensationskort har ført til.

Skabeloner for slutrapport findes nedenfor.

Skabelon til slutrapport (Word)

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Løn til projektleder/projektmedarbejdere
  - Vidensopbygning for projektleder og projektmedarbejdere vedrørende indsats for målgruppen
 • Revision
 • Transport

Udgifterne skal være rimelige og velbegrundede med afsæt i en konkret vurdering af, hvad der kræves for at implementere indsatsen.

Budgetskabelonen som findes nedenfor skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til budgetposterne. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet udfyldes korrekt med noter. Se evt. guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Lønniveauet skal som udgangspunkt svare til løn for sammenligneligt arbejde inden for staten.

Et overblik over gennemsnitslønninger i staten fordelt på funktioner findes på nedenstående side:

Lønoverblik til lønforhandlinger i staten

Krav om afrapportering

Efter projektets afslutning skal der indsendes en slutrapport, jf. punkt om dokumentation og evaluering sammen med et regnskab for hele projektperioden.

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning.

Afhængig af tilskuddets størrelse skal det endelige regnskab enten være revisorpåtegnet regnskab (ved tilskud på over 1.000.000 kr. (offentlig ansøger) / 250.000 kr. (privat ansøger) eller ledelsespåtegnet (ved tilskud på eller under 1.000.000 kr. (offentlig ansøger) / 250.000 kr. (privat ansøger).

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Nedenstående budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved indsendelse af regnskaber.

Frister for indsendelse af regnskaber vil fremgå af tilsagnsbrevene.

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af de indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest den 15. november 2023, kl. 12.00. Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil blive afvist.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgningen medio december 2023.

Spørgsmål kan stilles til Magne Kjems Mortensen pr. e-mail mkm@star.dk

Ved indsendelse af ansøgninger skal følgende skabeloner anvendes:

Ansøgningsskema (Word)

Budgetskema (Excel)

Skabelon til slutrapport (Word)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Spørgsmål og svar