Spring til hovedindhold

Opslag: Sporskifte 2024 - §17.51.04.10.

Ansøgningsfrist 13-12-2024

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. På finanslovens § 17.51.04.10 er puljen til sporskifte permanentgjort pr. 1 januar 2024 med en bevilling på 4,1 mio. kr. i 2024 og 6,6 mio. kr. i 2025 og frem.

Permanentgørelse af sporskifteordningen er aftalt i Trepartsaftalen om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse fra september 2023.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet så længe, der er midler i puljen. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, som de er kommet ind, såfremt at ansøgningen er fyldestgørende og fuldt oplyst.

Målgruppe

Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har, eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Bekendtgørelse om puljen til sporskifte

Vejledning til sporskifteordning (pdf) (nyt vindue)

Sporskifte - ny retning til dit arbejdsliv

Hvad kan man få støtte til?

I kan få økonomisk støtte til, at medarbejderen får vejledning/afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og evt. et praktikophold i en anden virksomhed (andet P-nummer). I kan få støtte til de udgifter, som ikke kan dækkes fra anden side, fx via VEU-godtgørelse. Hvis I kan få VEU-godtgørelse for de kurser, som medarbejderen deltager I, skal I selv søge om dette.

I kan få VEU-godtgørelse, som består af 100 % af dagpengeniveauet, for medarbejderens deltagelse i efteruddannelse og visse former for vejledning.

Virksomheder kan nemt og hurtigt søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. Det gør I på

Voksenuddannelse

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af virksomheder og offentlige organisationer inden for følgende brancher:

 • Anlægsarbejde
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Hotel og camping
 • Installation og reparation af maskiner og udstyr
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Slagterier
 • Transport af passagerer
 • Transportmidler
 • Træ og møbler
 • Vand, kloak og affald
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Branchekoder (pdf) (nyt vindue)

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne er:

 • at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, som er i risiko for nedslidning, fordi de ikke længere kan bestride det job eller de arbejdsopgaver, de aktuelt arbejder med
 • at nedslidningstruede medarbejdere ændrer jobfunktion i samme virksomhed eller at medarbejderne hjælpes videre til job hos andre virksomheder

Kriterier for tildeling af tilskud

Kriterierne for tildeling af tilskud er følgende:

 • at ansøgers branchekode er omfattet af ansøgerkredsen.
 • at ansøger på tro og love erklærer, at forløbet er relevant for den/de pågældende medarbejdere.

Projektperiode og tilskudsberettigede udgifter

Projektet skal have startdato i 2024. I kan sammensætte et forløb med en varighed på op til 12 måneder som kan bestå af:

 • Afklaring og vejledning
 • Kursusdeltagelse (deltagelse i kortere erhvervsrettede efteruddannelsestilbud såsom egnede AMU-kurser)
 • Eventuel praktikforløb i en anden virksomhed (andet P-nummer) må maksimalt udgøre halvdelen af jeres samlede sporskiftepakke.

Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med vejledning og afklaring, efteruddannelse, videreuddannelse og eventuel praktik i anden virksomhed. Støtten går til deltagerbetaling og lønudgifter, som ikke kan finansieres fra anden side (fx VEU). Lønkompensationen kan maksimalt udgøre 260 kr. pr. time.

Tilskud til udgifter til vejledning og afklaring samt administration skal udgøre en rimelig del af sporskiftepakken. Det afvejes ud fra en konkret vurdering, herunder af forholdet mellem antal timer til vejledning og afklaring samt administration i henhold til det samlede antal timer i sporskiftepakken.

Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kr. pr. sporskiftepakke. Udgifterne til de forskellige elementer af sporskiftepakken skal fremgå af budgettet, som vedlægges ansøgningen.

Der kan maksimalt gives sporskiftepakker til 10 medarbejdere pr. virksomhed/arbejdsplads pr. år. En virksomhed/arbejdsplads defineres som en produktionsenhed (p-enhed). Antallet af ansøgninger som hver virksomhed kan ansøge er begrænset ift. virksomhedens størrelse:

 • Virksomheder med 1-9 ansatte maksimalt kan ansøge om 1 sporskiftepakker pr. år
 • Virksomheder med 10-49 ansatte maksimalt kan ansøge om 3 sporskiftepakker pr. år
 • Virksomheder med 50-99 ansatte maksimalt kan ansøge om 5 sporskiftepakker pr. år
 • Virksomheder med mere end 100 ansatte maksimalt kan ansøge om 10sporskiftepakker pr. år.

Ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet så længe, der er midler i puljen. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, som de er kommet ind, såfremt at ansøgningen er fyldestgørende og fuldt oplyst

Der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3 - 4 uger efter modtagelse.

Bemærk: Der kan være længere sagsbehandlingstid grundet ferieperioder.

Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:

 • Ansøgning
 • Budget
 • Kursusoversigt
 • Dokumentation for ikke-AMU godkendte kurser (hvor pris, kursusbeskrivelse samt antal kursusdage fremgår)

Til brug for ansøgningen, skal styrelsens skabeloner anvendes

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Budget og regnskabsskema (Excel) (nyt vindue)

Kursusoversigt (Word) (nyt vindue)

Ved hjælp til udfyldelse af ansøgning mm. se nedenstående vejledning:

Hjælp til udfyldelse af ansøgning) (Word) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af slutregnskab senest tre måneder efter projektafslutning. Først herefter kan der udbetales tilskud.

Ved tilsagn om tilskud for samlet over 500.000 kr. stilles der krav om en kort afsluttende statusrapport om forløbenes gennemførelse samt krav om, at der foretages ekstern revision af slutregnskabet i overensstemmelse med styrelsens bekendtgørelse om administration af tilskud.

Slutregnskabet udfyldes i ovenstående Budget og regnskabsskema. Fanerne skal blot tilrettes, hvorefter ændringerne vil komme over i arket slutregnskab.

Slutrapport (Word) (nyt vindue)

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af styrelsens brev om tilsagn.

Ved hjælp til udfyldelse af regnskabsskemaet se vejledning:

Vejledning for udfyldelse af slutregnskab (Excel) (Nyt vindue)

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte slutregnskab.

Forpligtelser ved deltagelse

Ansøgere forpligter sig til at påse, at medarbejderen/medarbejderne gennemfører forløbet i overensstemmelse med ansøgning og budget samt til at bidrage til ekstern evaluering af sporskiftepakkerne.

I forbindelse med stikprøvekontrol af forløb, forpligter ansøger sig til at udfylde en samtykkeerklæring, som skal indsendes til STAR efter forespørgsel. Samtykkeerklæringen findes her.

Samtykkeerklæring (Word) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret: 29-01-2024