Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til sporskifte

16-12-2022

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Puljen til sporskifte er forlænget med et år med en bevilling på 26,3 mio. kr. på FL § 17.51.04.10. Der kan derfor søges om tilskud i hele 2022.

OBS: Fra fredag den 16. december 2022 kl. 12.00 modtager STAR ikke nye ansøgninger i resten af 2022 på sporskiftepuljen. Puljen lukkes denne dag, af hensyn til at STAR kan nå at behandle ansøgningerne inden puljens udløb i 2022. Det vil betyde, at der ikke vil være mulighed for at søge fra puljen efter denne dato.

Bemærk at ansøgere til sporskiftepuljen først må påbegynde kursusaktiviteter når de har modtaget et tilsagn (forhåndsgodkendelse) fra styrelsen.

I forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse er der afsat 26,3 mio. kr. 2022 til en sporskifteordning.

Målgruppe

Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har, eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Formål

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Sporskifte - ny retning til dit arbejdsliv

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af virksomheder inden for følgende brancher:

 • Anlægsarbejde
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Hotel og camping
 • Installation og reparation af maskiner og udstyr
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Slagterier
 • Transport af passagerer
 • Transportmidler
 • Træ og møbler
 • Vand, kloak og affald
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Branchekoder (pdf) (nyt vindue)

Projektperiode

Hele sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, som efter behov kan spredes ud over et halvt år.

Projektets succeskriterier

Succeskriterierne er:

 • at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, som er i risiko for nedslidning, fordi de ikke længere kan bestride det job eller de arbejdsopgaver, de aktuelt arbejder med
 • at nedslidningstruede medarbejdere ændrer jobfunktion i samme virksomhed eller at medarbejderne hjælpes videre til job hos andre virksomheder

Kriterier for tildeling af tilskud

Kriterierne for tildeling af tilskud er følgende:

 • at ansøgers branchekode er omfattet af ansøgerkredsen.
 • at ansøger på tro og love erklærer, at forløbet er relevant for den/de pågældende medarbejdere.

Indsatsmodel

Sporskiftepakken sammensættes af følgende elementer:

 • eventuel vejledning og afklaring (1 – 5 dage)
 • erhvervsrettet efteruddannelse op til otte uger (40 kursusdage) afhængigt af længden af vejledning/afklaring og eventuel praktik
 • eventuel praktik i en anden virksomhed (1 – 4 uger, må dog højst udgøre halvdelen af hele sporskiftepakken)

Aktiviteterne kan spredes ud på højst seks måneder.

Bekendtgørelse om puljen til sporskifte (nyt vindue)

Vejledning til sporskifteordning (pdf) (nyt vindue) 

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med vejledning og afklaring, efteruddannelse, videreuddannelse og eventuel praktik i anden virksomhed. Støtten går til deltagerbetaling og lønudgifter, som ikke kan finansieres fra anden side. Lønkompensationen kan maksimalt udgøre 260 kr. pr. time.

Virksomheder kan få omkostninger til administration og koordinering dækket op til fem timer pr. sporskiftepakke.

Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kr. pr. sporskiftepakke.

Der kan maksimalt gives sporskiftepakker til 30 medarbejdere pr. virksomhed/arbejdsplads (P-nummer), i perioden 2018 - 2022 afhængigt af virksomhedens størrelse. Udgifterne til de forskellige elementer af sporskiftepakken skal fremgå af budgettet, som vedlægges ansøgningen.

 • Virksomheder med 1-9 ansatte: maksimalt 2 sporskiftepakker
 • Virksomheder med 10-49 ansatte: maksimalt 5 sporskiftepakker
 • Virksomheder med 50-99 ansatte: maksimalt 10 sporskiftepakker
 • Virksomheder med 100-249 ansatte: maksimalt 20 sporskiftepakker
 • Virksomheder med mere end 250 ansatte: maksimalt 30 sporskiftepakker

Forpligtelser ved deltagelse

Ansøgere forpligter sig til at påse, at medarbejderen/medarbejderne gennemfører forløbet i overensstemmelse med ansøgning og budget samt til at bidrage til ekstern evaluering af sporskiftepakkerne.

Ansøgere forpligter sig til at udfylde en samtykkeerklæring, som skal indsendes til STAR efter forespørgsel i forbindelse med stikprøvekontrol af forløb. Samtykkeerklæringen findes her.

Samtykkeerklæring (pdf) (nyt vindue)

Krav til regnskab

Der stilles krav om indsendelse af slutregnskab senest tre måneder efter projektafslutning. Først herefter kan der udbetales tilskud.

Ved tilsagn om tilskud for samlet over 500.000 kr. stilles der krav om en kort afsluttende statusrapport om forløbenes gennemførelse samt krav om, at der foretages ekstern revision af slutregnskabet i overensstemmelse med styrelsens bekendtgørelse om administration af tilskud.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.

Fristerne for indsendelse af regnskaber vil fremgå af styrelsens brev om tilsagn.

Slutregnskab (Excel) (nyt vindue)

Statusrapport (Word) (nyt vindue)

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det indsendte slutregnskab.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal.

Ansøgningsfristen er fredag den 16. december 2022 kl. 12.00. 

Der kan forventes svar på ansøgningen 3 - 4 uger efter modtagelse.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgningen til styrelsen skal indeholde følgende dokumenter:

 • Ansøgning
 • Budget
 • Kursusoversigt
 • Dokumentation for ikke-AMU godkendte kurser

Til brug for ansøgningen, skal styrelsens skabeloner anvendes

Ansøgningsskema (Excel) (nyt vindue)

Budgetskema (Excel) (nyt vindue)

Kursusoversigt (Word) (nyt vindue)

Spørgsmål kan stilles til puljestyring@star.dk.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold bliver uddybet/specificeret vil blive offentliggjort på denne side. Eksempler på gennemførte sporskifteforløb Inspirationsmateriale fra de opsøgende indsatser

 

Sidst opdateret: 16-01-2024