Spring til hovedindhold

Opslag: Særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med puljen er at sikre en hurtig indsats for medarbejdere der afskediges fra mindre virksomheder samt virksomhedsejere, ved hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed, med henblik på, at de hurtigt kan påbegynde nyt arbejde. Der er afsat 30 mio. kr. på finanslovens § 17.46.14.30.

Ansøgningspuljen er afsat som led i Aftale om stimuli og grøn omstilling fra den 6. december 2020.

Den 29. december 2020 trådte Bekendtgørelse nr. 2268 om særlig varslingspulje i 2021 til indsats i forbindelse med afskedigelser m.v. i mindre virksomheder i kriseramte brancher i kraft. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i tekstanmærkning nr. 168 ad 17.46.14. til § 17 på finansloven for finansåret 2021. Bekendtgørelsens muligheder for indsats over for målgruppen og administration af puljen svarer i høj grad til den varslingsindsats, der kan gives efter den ordinære varslingspulje i forbindelse med større afskedigelser jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Med denne ansøgningspulje kan jobcentre søge om tilskud hos det regionale arbejdsmarkedskontor til en hurtig og aktiv indsats for medarbejdere, der rammes af afskedigelser i mindre virksomheder, samt virksomhedsejere ved hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed. Der skal være tale om mindre virksomheder inden for coronaramte erhverv.

Målgruppe

Puljens målgruppe udgøres af medarbejdere, der afskediges i mindre virksomheder, og virksomhedsejere ved hel eller delvis nedlukning af deres virksomhed.
Mindre virksomheder forstås som en virksomhed med mindre end 20 ansatte på et arbejdssted (p-nummer).

Målgruppen består af følgende grupper:

 • Afskedigede medarbejdere fra mindre virksomheder inden for coronaramte erhverv i deres opsigelsesperiode.
 • Virksomhedsejere, som er i færd med en hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed (i afviklingsperioden).
 • Ledige, der er omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er afskediget fra eller er ophørt med at drive en mindre virksomhed.

En virksomhed anses for at være under hel eller delvis nedlukning og afvikling, hvis hovedparten (dvs. mere end 50 procent) af virksomheden er under afvikling. Ejeren skal på tro og love erklære, at virksomheden er under hel eller delvis nedlukning og afvikling.

Det er det regionale arbejdsmarkedsråd, der ud fra kendskab til det regionale arbejdsmarked træffer beslutning om, hvorvidt et erhverv er omfattet af puljen.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at sikre en hurtig indsats for målgruppen med henblik på, at de hurtigt kan påbegynde nyt arbejde.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er kommunerne.

Projektperiode

Da der er tale om en pulje med løbende ansøgningsfrist, afhænger projektperioden af det enkelte projekt.

Tilsagn om tilskud fra puljen afgives senest ved udgangen af 2021. Varslings-indsatser skal være afsluttet senest den 1. juli 2022.

Indsatsperiode

Indsatsperioden for indsatser under den særlige varslingspulje er:

 1. For afskedigede medarbejdere i opsigelsesperioden og for ledige, der er omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er afskediget fra en mindre virksomhed: Tilbud skal senest påbegyndes 3 måneder efter og afsluttes 6 måneder efter personen er blevet omfattet af en af målgrupperne i § 6, nr. 1-3 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats.
 2. For virksomhedsejere, som er i færd med en hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed, i afviklingsperioden og for ledige, der er omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er ophørt med at drive en mindre virksomhed: Tilbud skal senest påbegyndes 3 måneder efter og afsluttes 6 måneder efter personen er blevet omfattet af en af målgrupperne i § 6, nr. 1-3 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Anvendelsesområder

Det er jobcentret i den kommune, hvori virksomheden er beliggende, som kan ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om tilskud til en varslingsindsats via puljen.

Der kan søges om midler til en indsats for alle personer omfattet af bekendtgørelsens målgruppe, når betingelserne er opfyldt, uanset personernes bopælskommune.

Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter og senest 6 måneder efter, at personen er blevet omfattet af en af målgrupperne i § 6, nr. 1-3 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Inden for den særlige varslingsindsats kan jobcenteret til den enkelte person også tilbyde udarbejdelse af en plan for, hvordan personen hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Personen har ret til at få udarbejdet en plan, hvis personen har anmodet om det, og den skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

Tilbud om jobsøgningskurser og opkvalificering efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, til ledige, der er omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er afskediget fra eller er ophørt med at drive en mindre virksomhed, gives efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

En varslingsindsats efter den særlige varslingspulje kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder, som jobcentret måtte tilbyde den ledige i henhold til LAB.

Jobcentret skal ved gennemførelse af en varslingsindsats for ledige, der er omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er afskediget fra eller ophørt med at drive en mindre virksomhed (for så vidt angår ledige med bopæl i andre kommuner) sørge for at orientere disse jobcentre om den forestående indsats for de pågældende personer.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden/afviklingsperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person.

Kriterier for tildeling af tilskud

Der tildeles tilsagn om tilskud ved ansøgninger, som opfylder ovenstående forudsætninger, dvs. at målgruppen er omfattet af puljens målgruppe samt at der er tale om en mindre, coronaramt virksomhed.

Forpligtelser ved deltagelse

Ved deltagelse i projektet forpligter tilskudsmodtager sig til at efterleve styrelsens retningslinjer vedrørende ansvar for databehandling, som findes på siden Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet.

Tilskudsmodtager forpligter sig til at overholde bekendtgørelse nr. 2268, som gælder for puljen.

Bekendtgørelse nr. 2268 af 29-12-2020 om særlig varslingspulje i 2021

Der kan søges om tilskud til følgende udgiftsposter:

 • Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger.
 • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger. Tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft jf. STARs oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsbalancen, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen. Der skal være tale om en tilkendegivelse om ansættelse på en anden virksomhed end den, medarbejderen er opsagt fra, og opkvalificeringen skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give. For virksomhedsejere, der er i færd med at afvikle deres virksomhed, som tilbydes en varslingsindsats, kan de ikke opkvalificeres inden for samme branche, som den virksomhed, der er ved at afvikle hører under, eller en virksomhed, de fortsat ejer, hører under.
 • Andre projektrelevante udgifter, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen efter den særlige varslingspulje. Bevilling til andre initiativer kan anvendes i en periode på op til 6 måneder efter tilskud er bevilget. Der kan ikke anvendes anden aktør i forbindelse med disse andre initiativer. Andre projektrelevante udgifter kan f.eks. være frikøb af medarbejdere i et jobcenter. Medarbejderen kan f.eks. have en koordinerende opgave i forbindelse med varslingsindsatsen, eller de kan afholde informationsmøder for de afskedigede medarbejdere.
 • Revision

Styrelsens budgetskabelon skal anvendes, og budgettet skal indeholde fyldestgørende noter til alle budgetposter. I budgetskabelonen fremgår det, hvordan budgettet skal udfyldes korrekt med noter. Se desuden guide til budgetlægning på nedenstående side.

Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Krav om regnskab og afrapportering

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden samt en slutrapport senest tre måneder efter projektperiodens afslutning. Bemærk at der i regnskabsskabelonen indgår en ledelseserklæring som skal underskrives af den økonomisk ansvarlige i kommunen.

Ved tilskud på 500.000 kr. eller derover skal det endelige regnskab være revisorpåtegnet. Regnskabet skal altid være ledelsespåtegnet af den økonomisk ansvarlige i kommunen.

Regnskabet skal modsvares af udgiftsposterne i budgettet for ansøgningen.

Hvis jobcentret i løbet af tilskudsperioden, kan konstatere, at der ikke bliver behov for at anvende hele tilsagnsbeløbet, skal jobcentret meddele det relevante Arbejdsmarkedskontor herom.

Nedenstående skabeloner skal anvendes i forbindelse med aflæggelse af regnskab og indsendelse af slutrapport.

Budget- og regnskabsskema for den særlige varslingspulje (excel)

Skabelon for slutrapport (word)

Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det endelige regnskab.

Ansøgningsproces og spørgsmål til puljen

Ansøgning (inkl. budget) og evt. spørgsmål til puljen kan løbende sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor for kommunen, som behandler ansøgninger om tilskud på vegne af Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

 • Nord-, Midt- og Østjylland: amkmidt-nord@star.dk
 • Sydjylland og Fyn: amksyd@star.dk
 • Hovedstaden, Sjælland og Bornholm: amkoest@star.dk

Jobcenteret kan søge om tilskud til en særlig varslingsindsats for flere personer/virksomheder ad gangen.

Ansøgninger kan indsendes løbende til det relevante Arbejdsmarkedskontor.

Jobcenteret skal i ansøgningen redegøre for, at der er tale om en virksomhed inden for erhverv, som er ramt af corona-krisen.

Tro og love-erklæringer fra virksomhedsejere skal udfyldes. Jobcenteret skal dog ikke sende tro og love-erklæringer til arbejdsmarkedskontoret sammen med ansøgningen, men skal i stedet journalisere erklæringerne på kommunens sag for dokumentation.

Nedenstående skemaer skal anvendes ved ansøgning om tilskud.

Tro og love-erklæring (word)

Når der foreligger en aftale mellem jobcentret og det relevante Arbejdsmarkedskontor om ansøgningen, skal den sendes til STAR via Tilskudsportalen.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Der kan forventes svar på ansøgninger indenfor 2 - 3 uger.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til puljen, hvor puljens indhold uddybes/specificeres vil blive offentliggjort på denne side.

 

Sidst opdateret: 08-03-2024