Spring over hovedmenu

Advismodellen – tilsyn med a-kasser

I forbindelse med dagpengereformen af 2017 blev styrelsens muligheder og måder at foretage tilsyn med a-kasserne ændret. Advismodellen er en del af styrelsens måde at håndtere tilsynsopgaven.

Dagpengereformen har ført til øget automatisering af udbetalingen af dagpenge. Til dette formål ”tælles” (opgøres) dagpengemodtagernes optjening af timer, forudgående indkomst, forbrug af dagpengetimer m.v. ensartet i alle a-kasser og indberettes som data til styrelsen.

Data til tilsynsmodellen

Dagpengereformen har ført til øget automatisering af udbetalingen af dagpenge. Til dette formål ”tælles” (opgøres) dagpengemodtagernes optjening af timer, forudgående indkomst, forbrug af dagpengetimer m.v. ensartet i alle a-kasser og indberettes som data til styrelsen.

Data fra disse ”tællere” samt fra FLEUR (Forsikrede Ledige & Efterlønsmodtagere Udbetalingsregister) og andre offentlige registre som CPR, CVR, indkomstregistret m.v. anvendes således i Advismodellen. I modellen sammenkøres disse data for at afdække eventuelle uoverensstemmelser i a-kassernes administration. Via analyse af data kan styrelsen identificere sager, som ser ud til at stride mod lovgivningen og skaber undringer for styrelsen.

Undringer

Advismodellen genererer undringslister, som indeholder konkrete undringer på CPR-nummer niveau. Disse sager sendes til a-kasserne, hvor styrelsen og a-kassen kan have dialog omkring de konkrete sager. Dette erstatter styrelsens tilsyn via håndholdt gennemgang af stikprøver hos a-kasserne.

Advismodellen:
Advismodellen

Advismodellen for styrelsens tilsyn med a-kasserne

Med baggrund i lovgivningen er der udvalgt en række regler og krav, hvor det vurderes, at der er øget risiko for fejladministration i a-kasserne. Til disse er der oprettet såkaldte ”tilsynsspor”.

Tilsynssporene består af forskellige målrettede dataudtræk, som kan vise uoverensstemmelser i a-kassernes administration i forhold til de valgte regler og krav. Nogle spor giver et statistisk overblik, hvormed a-kasserne kan benchmarkes, mens andre spor kan indikere uoverensstemmelserne mellem reglerne og a-kassernes administration.

Eksempel: Tilsynsspor om ret til dagpenge

Spor 1 viser, hvor mange medlemmer hver a-kasse har indplaceret og grundlaget for deres indplacering (indkomst, uddannelse m.v.). Dette spor er et monitoreringsspor og kan bruges til overblik og benchmarking af a-kassernes praksis.

Spor 1

Dagpengeret opnås på baggrund af indkomst (optjening) eller timer (genoptjening) indenfor en optjeningsperiode på de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet eller på baggrund af uddannelse.

A-kassen skal sikre, at et ledigt medlem har haft tilstrækkelig indkomst / timer inden for en bestemt periode eller har gennemført en uddannelse for at opnå ret til dagpenge (beskæftigelseskrav).

Overvågningen omfatter antal indplaceringer / genindplaceringer opgjort på grundlag, og i forhold til det samlede antal afgørelser i perioden, fordelt på a-kasser. 

Eksempel: Tilsynsspor om rådighed

Andre spor er undringsspor og er designet til at afdække uoverensstemmelser. Spor 7 handler om rådighed og viser, om dagpengemodtagere er tilmeldt som ledige i det lokale jobcenter, hvilket er en forudsætning for at have ret til dagpenge.

Spor 7

Det er en forudsætning for ret til ydelser, at den ledige er tilmeldt jobcenteret som ledig og er aktivt arbejdssøgende.

A-kassen skal sikre, at den ledige er tilmeldt jobcenteret, står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at medlemmet er arbejdssøgende.

Undersøgelsen omfatter det antal medlemmer, der er registeret med udbetaling af dagpenge i indkomstregistreret, medlemmer med arbejdstimer / arbejdsindkomst, medlemmer der modtager sygedagpenge, medlemmer der modtager LG, venteperiode som dimittend / selvstændig.

Eksempel: Tilsynsspor om ret til høj sats som nyuddannet

Spor 9 er ligeledes et undringsspor, der kan afdække uoverensstemmelser mellem a-kassernes praksis og de gældende regler. Sporet sammenholder medlemmets status som nyuddannet, forsørgerstatus og dagpengesats. Således giver det anledning til undring, når fx en dimittend med forsørgerstatus ikke får den højere forsørgersats – og omvendt.

Spor 9:

Et ledigt medlem, der opnår ret til dagpenge som dimittend, skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 % af højeste dagpenge, hvis medlemmet har status som forsøger og 71,5 % af højeste dagpenge, hvis medlemmet ikke har status som forsørger.

A-kassen skal kontrollere medlemmets status som forsørger / ikke-forsørger.
Overvågningen omfatter dimittender fordelt på:

  • høj sats med forsørgerpligt
  • lav sats uden forsørgerpligt

Regler

Lovhjemlen til styrelsens tilsyn med a-kasserne findes i følgende love og bekendtgørelser:

  • Lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
  • Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration
  • Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte A-kassers administration

Status for Advismodellen

Advismodellen er fortsat under udvikling. Der er aktuelt fire tilsynsspor i drift og de resterende spor skal udarbejdes inden udgangen af 2019.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af styrelsen, seks a-kasser samt en repræsentant for Danske A-kasser, som medvirker til implementeringen af sporene. 

 

Sidst opdateret: 16-09-2021