Spring til hovedindhold

Oversigt over udgående leverancer

STARs videregivelse af personoplysninger i fast leverance til andre myndigheder, forskere m.fl. til administrative hhv. statistiske- og forskningsformål

Nedenstående oversigt viser de faste løbende leverancer, som STAR pr. 1. august 2022 videregiver til andre myndigheder, forskere m.fl. til enten administrative eller statistiske- og forskningsformål.

STAR’s hjemmel til at videregive oplysningerne fremgår af konkret lovgivning, jf oversigten nedenfor samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 2, litra e. om myndighedsudøvelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet på myndighedsordningen (UIM)

STAR videregiver beskæftigelsesoplysninger vedr. kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelses-, introduktionsydelses- og starthjælpsmodtagere fordelt på herkomst, visitationskategori og beskæftigelsesrettede tilbud fra 2007 og frem fra DSDW til Udlændinge- og Integrationsministeriets ordning hos DST til brug for statistik og analyser under UIMs ressortområde.

Hjemmel: Integrationslovens § 45 stk. 8.

Udbetaling Danmark (UDK)

Samkøring og videregivelse af oplysninger fra DSDW vedr. kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere til Udbetaling Danmark (administreret af ATP). Omfatter data vedr. tilbud, visitation og kontaktoplysninger., til brug for kommunens administration af bl.a. sygedagpenge- og kontanthjælpsydelser.

Hjemmel: Udbetaling Danmark-lovens § 12 a, stk. 1, og 2

Arbejdstilsynet (AT)

STAR videregiver data til Arbejdstilsynet om modtagere af sygedagpenge samt eindkomstdata til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn.

Hjemmel: Arbejdsmiljølovens § 72, stk. 4 og lov om organisation og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 47

Danmarks Statistik (DST)

STAR videregiver data til DST om ydelsesmodtagere, aktivering, a-kassemedlemsskab m.v. til brug for opgørelsen af DST’s månedlige ledighedsstatistik og kvartalsvise offentlige forsørgelsesstatistik.

Hjemmel: § 6 i lov om Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesministeriets departement

STAR videregiver data til Beskæftigelsesministeriets departementet om ydelser, indsatser, indkomst, stamoplysninger m.v. på beskæftigelsesministeriets område.

Hjemmel: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 21.

Leverance til Statens Serum Institut (SSI)

STAR videregiver data til SSI til løbende epidemiologiske overvågning af Coronavirussygdom 2019.

Hjemmel: Sundhedsloven, § 222 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 2, litra e.

Leverance til Økonomiministeriets Lovmodel

Dagpenge- og efterlønsdata leveres til lovmodellen til brug for dagpengemodellen.

Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 15 af 10. januar 2023 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Kommuner

DREAM leveres månedligt til alle kommuner. Kun oplysninger om borgere i egen kommune.

Hjemmel: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v, §§ 2-4

Region Midtjylland og Region Nordjylland

DREAM leveres månedligt.

Hjemmel: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v, §§ 2-4

Styrelsen for IT og læring (STIL)

DREAM leveres månedligt til STIL.

Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Kommuner

Data om samtaletidspunkter for dagpengemodtagere videregives til kommunerne. Kun oplysninger om borgere i egen kommune.

Hjemmel: Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v, §§ 2-4

Ud over ovenstående videregivelser af data, har STAR et samarbejde med pensionsselskaberne om samkøring af oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag med oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.m. med henblik på at orientere de pågældende personer om muligheden og rettigheder efter den enkeltes forsikrings- eller pensionsordning, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 46.

Derudover leverer STAR efter konkret ansøgning og vurdering data til statistisk- og forskningsmæssig brug.  

 

 

Sidst opdateret: 21-11-2023