Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Vejledning til ansøgningsskema for optagelse i EURES-netværket som medlem eller partner

Her kan du få detaljerede oplysninger om, hvordan du skal udfylde ansøgningsskema for optagelse i EURES-netværket.

Grundoplysninger

Alle juridiske enheder (virksomheder, foreninger, fonde mv.) kan ansøge om optagelse i EURES-netværket som medlem eller partner.

Ansøgeren skal være registreret som en juridisk enhed i Danmark og fremgå af CVR-registreret.

Såfremt ansøger har flere p-numre, og ansøgningen kun gælder for et eller nogle af disse, bør det desuden anføres under CVR-nummeret.

Under navn og titel anføres det fulde navn samt titel i den juridiske enhed på den person, som underskriver ansøgningen.

Under kontaktoplysninger anføres personens direkte telefonnummer samt e-mail adresse.

Personen vil være ansøgeres kontaktperson i forhold til den videre dialog med det nationale EURES koordinationskontor (NCO) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Hvilke services ønsker ansøgeren at bidrage med?

Ved optagelse i EURES-netværket forpligter ansøger sig til at deltage aktivt i netværket og varetage bestemte opgaver.

EURES-medlemmer forpligter sig til at varetage samtlige af de nedenstående opgaver (a-c), imens EURES-partnere forpligter sig til at udfylde mindst én af nedenstående opgaver (a-c).

a. Bidrage til puljen af jobopslag på EURES-portalen

Ansøgeren skal overføre alle stillingsopslag, der offentliggøres hos ansøgeren, til EURES-portalen.

b. Bidrage til puljen af CV’er på EURES-portalen

Ansøgeren skal overføre alle CV’er, der offentliggøres hos ansøgeren, til EURES-portalen, hvis CV-holderen har givet samtykke.

c. Udbyde services til arbejdstagere og arbejdsgivere

Services til arbejdstagere skal udbydes gratis, mens det er muligt at opkræve økonomisk kompensation i rimeligt omfang for services til arbejdsgivere.

Ansøgeren skal give både arbejdstagere og arbejdsgivere adgang til at få oplysninger og vejledning om:

 • Bistand efter rekruttering til eksempelvis interkulturel kommunikation, sprogkurser, integration osv.
 • Leve- og arbejdsvilkår, pensionsrettigheder, sygesikring, oplysninger om social sikring og betaling af skatter.
 • Specielle forhold, der gælder for grænsearbejdere og arbejdsgivere, såfremt ansøgeren er beliggende i en grænseoverskridende region.

Ansøgeren skal give arbejdstagere adgang til at få oplysninger og vejledning om:

 • Leve- og arbejdsvilkår i bestemmelseslandet.
 • Beskæftigelsesmuligheder i Danmark.
 • Relevante administrative procedurer vedrørende beskæftigelse.
 • Lærlinge- og praktikforhold.
 • Adgang til erhvervsuddannelse.
 • Situationen for grænsearbejdere.
 • Generel bistand efter rekruttering. Dette kan evt. ske ved at henvise til eksterne aktører, hvis de relevante oplysninger findes uden for EURES-netværket.
 • Bistand til udarbejdelse af ansøgning og CV, så disse opfylder de tekniske krav.
 • Hjælp til upload af CV.
 • Henvisning til relevante EURES-medlemmer/partnere.

Ansøgeren skal give arbejdsgivere adgang til at få oplysninger og vejledning om rekrutteringsmuligheder, herunder:

 • Regler for rekruttering fra en anden medlemsstat.
 • Hjælpe med formulering af konkrete jobkrav for at sikre overensstemmelse med de europæiske tekniske standarder og formater.

Optagelse i netværket vil som udgangspunkt ske som medlem, med mindre det kan begrundes, hvorfor ansøgeren ikke er i stand til levere samtlige services.

Såfremt ansøger ønsker at blive optaget som EURES-partner, skal ansøger derfor begrunde dette samt angive hvilke/hvilken opgave (a-c) ansøgeren ønsker at udføre.

Et eksempel på en organisation, der ikke vil kunne optages som EURES-medlem kunne være en vejledningstjeneste, der alene tilbyder information til arbejdstagere og arbejdsgivere og ikke beskæftiger sig med selve arbejdsformidlingen og matchet. I dette tilfælde vil organisationen kunne optages som EURES-partner med udgangspunkt i udbud af services til arbejdstagere og arbejdsgivere.

Evne og kapacitet

Angivelsen af hvor mange arbejdstimer ansøger påtænker at afsætte til varetagelsen af aktiviteter i EURES-netværket afhænger af, hvilke opgaver (a-c) ansøgeren ønsker at bidrage med i EURES-netværket.

a. Stillingsopslag til EURES-portalen.

b. CV’er til EURES-portalen.

c. Services til arbejdsgivere og arbejdstagere i form af grundlæggende oplysninger om EURES-netværket og udfærdigelse af CV'er og jobopslag samt henvise arbejdstagere og arbejdsgivere til de relevante aktører.

Såfremt ansøger har angivet, at man ønsker at overføre stillingsopslag til EURES-portalen (a), skal denne:

 • Oplyse, hvor mange arbejdstimer ansøger påtænker at allokere til at varetage udvekslingen af ledige stillinger.
 • Oplyse om de medarbejdere, der skal arbejde med EURES-netværket, har erfaring med at behandle ledige stillinger.

Såfremt ansøger har angivet, at man ønsker at overføre CV'er til EURES-portalen (b), skal denne:

 • Oplyse, hvor mange arbejdstimer ansøger påtænker at allokere til at varetage udvekslingen af CV’er i EURES-netværket.
 • Oplyse om de medarbejdere, der skal arbejde med EURES-netværket, har erfaring med at behandle CV’er.

Såfremt ansøger har angivet, at man ønsker at levere services til arbejdsgivere og arbejdstagere (c), skal denne:

 • Oplyse, hvor mange arbejdstimer ansøger påtænker at allokere til at vejlede og levere services til arbejdstagere og arbejdsgivere.
 • Oplyse, om de medarbejdere, der skal arbejde med EURES-netværket, har erfaring med at vejlede og levere services til arbejdstagere og arbejdsgivere.

Ansøger skal bekræfte, at man vil overholde bestemmelsen om ikke at kræve betaling for services leveret til arbejdstagere.

Ansøger skal bekræfte, at det personale, der deltager i EURES-arbejdet, løbende tilmeldes de relevante moduler i det fælles EURES-uddannelsesprogram.

Tilmelding skal ske inden for det første år.

Motiveret ansøgning

Motiveret ansøgning om ansøgers bidrag til EURES-netværket (vedlægges som bilag til ansøgningen)
Ansøger bedes i et separat dokument beskrive, hvordan ansøger kan bidrage positivt til EURES-netværket.

Det kan eksempelvis være, at ansøger er specialiseret i arbejdsformidling inden for en bestemt branche, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Ansøger kan i dette eksempel beskrive i sin motiverede ansøgning, hvordan man vil bidrage til bedre matchning og udligning mellem udbud og efterspørgsel på det danske og det europæiske arbejdsmarked.

Et andet eksempel kunne være en ansøger, som har CV'er på danske jobsøgere, hvis kompetencer er efterspurgt i andre europæiske lande; eller en ansøger, som tilbyder vejledning og services til udenlandske jobsøgere i Danmark.

Ansøger bør i den motiverede ansøgning beskrive indholdet i de services, ansøger ønsker at bidrage med til EURES-netværket, fx målgruppe, brancher, geografisk udbredelse m.m. Beskrivelsen bør også omfatte ansøgeres erfaringer og resultater på området.

Såfremt der under punkt 1 er anført, at ansøgningen kun omfatter et eller flere af enhedens p-numre, bør det også beskrives, hvorfor optagelse i EURES-netværket kun er relevant for dele af organisationen eller virksomheden. Her kan et eksempel være, at ansøger leverer meget forskelligartede ydelser i sine enheder, eller at der ønskes en geografisk afgrænsning.

STAR vil som udgangspunkt prioritere ansøgere, som opererer inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark.

Tekniske krav    

Ansøger er forpligtet til at udpege et eller flere kontaktpunkter, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere kan få hjælp til at udveksle stillingsopslag og CV’er. Et kontaktpunkt kan være en kontaktperson, men kan eksempelvis også være et formidlings- og rekrutteringskontor, et call center og/eller et relevant selvbetjeningsværktøj på ansøgers hjemmeside.

6 måneder efter aftale om optagelse som medlem eller partner forpligter ansøgeren sig til at give oplysninger om EURES-portalen og netværket på sin hjemmeside, linke til EURES-portalen fra egen jobportal (hvis relevant) og udarbejde information om udbudte services til offentliggørelse på EURES-portalen.

Ansøger skal bekræfte at overholde de tekniske standarder for udveksling af oplysninger og behandling af ledige stillinger, jobansøgninger og CV’er. Disse standarder er vedtaget af EU-Kommissionen og kan tilgås her:

EU-rets akt (pdf)

Ansøger skal bekræfte, at man vil medvirke til udveksling af informationer og indsamling af data om aktiviteterne i EURES-netværket.

STAR vil løbende lægge relevante dokumenter om tekniske standarder, krav til dokumentation, tilgængelighed m.m. på STARs hjemmeside.

Ved aftale om optagelse som medlem eller som partner, der overfører stillingsopslag og/eller CV'er til EURES-portalen, indgås desuden en egentlig tilslutningsaftale.

Dokumentation

Ansøger skal bekræfte, at ansøger vil medvirke til udveksling af informationer og indsamling af data om aktiviteterne i EURES-netværket.

Det er et krav for optagelse i EURES-netværket, at medlemmer og partnere på STARs opfordring leverer data til beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med EURES-netværket:

 • anvendte personalemæssige ressourcer i forbindelse med EURES-aktiviteter,
 • antal korrespondancer mellem EURES-medarbejdere og arbejdsgivere/arbejdstagere (herunder mail, telefonisk og fysisk),
 • beskæftigelsesresultater i det omfang, det er muligt (målt som antal besatte job som følge af EURES-aktiviteter) og
 • tilfredshed med EURES (eksempelvis ved brugerundersøgelser).

Såfremt ansøgningen om optagelse som medlem eller partner i EURES-netværket imødekommes, vil det nationale EURES koordinationskontor i dialog med ansøger fastsætte, hvilke data der er relevante i den pågældende sammenhæng og med hvilke intervaller, de skal indsendes.

Kontakt til STAR

Ansøgningen sendes digitalt. Ansøgningen bliver behandlet hurtigst muligt og inden for 6 uger.

Søg om optagelse i EURES-netværket: Ansøgningsskema- og vejledning

For yderligere vejleding om optagelse kan det danske EURES koordinationskontor kontaktes:

euresDK@star.dk

Link til relevant lovgivning:

EUR-Lex: EURES-forordningen

Retsinformation: Bekendtgørelse nr 1607 af 18. december 2018 om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket

Sidst opdateret: 22-03-2024