Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

En person, der er visiteret til ressourceforløb, kan modtage ressourceforløbsydelse.

Hvor meget får man udbetalt?

Når man visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse, og man skal i stedet have ressourceforløbsydelse. Hvis man forud for ressourceforløbet modtog ledighedsydelse eller sygedagpenge, vil man modtage ressourceforløbsydelse på niveau med den hidtidige ydelse. Man modtager ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe man ville være berettiget til at modtage sygedagpenge. Når denne periode ophører, vil man i stedet modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Kommer man fra en anden ydelse, vil man modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis man fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Se satser

Indtægter og formue

Har man indtægter, trækkes disse fra i ressourceforløbsydelsen. Lønindtægter medfører, at ydelsen nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede lønindtægt inkl. pension udgør 15.264 kr. (2021-niveau), og med 55 pct. af lønindtægten derudover. Andre indtægter medfører fradrag krone for krone.

Visse indtægter, som fx invaliditetsydelse, vederlag som tilforordnet ved valg og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Ydelsen er uafhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue.

Rådighed og sanktioner

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at man står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og at man deltager i opfølgningssamtaler o.l. i kommunen m.v.

Hvis man fx afslår et arbejde, som man er henvist til, udebliver fra en jobsamtale, udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen, eller undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom mv., kan der blive tale om fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen.

Afgørelsen herom træffes af kommunen, som forud skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund for udeblivelsen mv.

Til sagsbehandlere 

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om praksis og reglerne i Ankestyrelsen. Er der tale om helt ny lovgivning, kan STAR dog vejlede.

Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Du kan henvende dig hos din kommune, hvis du har spørgsmål om ressourceforløbsydelse.

Det er din kommune, som træffer afgørelse om ressourceforløbsydelse. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over selve sagsbehandlingen, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Find din kommune på borger.dk (nyt vindue)

Love og regler om ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse

Her kan du finde links til de relevante love og regler om ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Retsinformation: Lov om aktiv socialpolitik - Lovbekendgørelse nr. 241 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

§ 3, nr. 10, ny § 68 i lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik: Lov nr. 1380 af 23. december 2012 (nyt vindue)

Revalideringsydelse

Kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik - Lovekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021 (nyt vindue)

Den digitale budget- og konteringsvejledning

Budget- og konteringsregler, og find anden nyttig information om kontering, budgettering og anmeldelse af refusion i kommunerne.

 

Sidst opdateret: 21-10-2021