Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om seniorpension

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seniorpension, som kan være af generel interesse for alle kommuner. På den baggrund har styrelsen samlet nedenstående spørgsmål og svar.

Svar 26-11-2020

Det bemærkes, at det særlige revurderingstidspunkt for pensionister i § 25, stk. 1, omfatter personer, der modtager seniorpension, jf. § 25, stk. 1, nr. 1. Hvis f.eks. en seniorpensionist, som er i et ansættelsesforhold og er startet med at modtage/samtidig modtager pension, bliver sygemeldt og opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge, vil personen skulle revurderes efter 26 uger. Forlængelse af sygedagpengeperioden skal vurderes efter § 29.

Personer, som er tilkendt, men som endnu ikke er begyndt at modtage seniorpension – f.eks. fordi pensionen fra start er gjort hvilende – er derimod ikke omfattet af bestemmelsen.

For disse personer vil retten til sygedagpenge skulle vurderes efter de almindelige regler i sygedagpengelovens §§ 24 og 27.

Det følger af sygedagpengelovens § 25, stk. 2, at hvis den sygemeldte inden udløbet af det særlige revurderingstidspunkt for pensionister tilkendes og får udbetalt seniorpension, ophører udbetalingen af sygedagpenge med udgangen af måneden før den måned, hvor udbetalingen af seniorpension påbegyndes. Det betyder, at når sygedagpengemodtageren begynder at få udbetalt seniorpension – f.eks. efter at pensionen har været gjort hvilkende i en periode efter tilkendelsen – vil sygedagpengene stoppe ved udgangen af måneden før den måned, hvor udbetalingen af seniorpension påbegyndes.

Svar 26-11-2020

En sygedagpengemodtager ansat i fleksjob, som er tilkendt seniorpension, men hvor udbetalingen af pensionen er gjort hvilende fra start, kan have ret til sygedagpenge, hvis personen opfylder sygedagpengelovens almindelige betingelser. Retten til sygedagpenge ophører, når personen ikke længere vurderes at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, eller når personen når revurderingstids-punktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, og hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af bestemmelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1.

§ 7-vurderingen ændres ikke som følge af tilkendelse af seniorpension, som er gjort hvilende, og der skal således fortsat foretages f.eks. den ”brede” vurdering, og betingelserne efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal fortsat være opfyldt.

Efter sygedagpengelovens § 7, stk. 6, ophører sygedagpengene for en person ansat i fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.

Svar 14-12-2020

Seniorpension er en forsørgelsesydelse for personer med nedsat arbejdsevne og højst 6 år til folkepensionsalderen, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år, og at personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Der kan være situationer, hvor en person, der får tilkendt seniorpension, forbliver på sygedagpenge i en periode. Det kan f.eks. være i situationer, hvor pensionen gøres hvilende, eller hvor personen endnu ikke opfylder alderskravet for at modtage seniorpension. I den periode, hvor personen modtager sygedagpenge, er personen omfattet af sygedagpengelovens almindelige bestemmelser om opfølgning og indsats. Kommunen skal således også i disse sager tilrettelægge et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og personens behov og forudsætninger. I tilrettelæggelsen af indsatsen skal kommunen tage hensyn til, at personen har en dokumenteret og varig nedsættelse af arbejdsevnen i forhold til seneste job, og der kan derfor være behov for at tilrettelægge en indsats, der ikke alene tager udgangspunkt i personens seneste job, men omfatter hele personens beskæftigelses- og uddannelsesområde.

Svar 26-11-2020

Det følger af sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt., at sygedagpengene kan standses på et tidligere tidspunkt end før den sygemeldte er helt eller delvist arbejdsdygtig, hvis den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Vurderingen af uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7 ændres ikke som følge af hverken ansøgningen om eller tilkendelsen af seniorpension, og der skal således fortsat foretages den ”brede” vurdering. Betingelserne efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal fortsat være opfyldt, før sygedagpengene kan standses med denne begrundelse.

Arbejdsevnen er det centrale i vurderingen af, hvorvidt en borger kan anses for at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Der kan derfor ikke udelukkende lægges vægt på de lægelige oplysninger, f.eks. at helbredstilstanden er stationær. Der skal ske en vurdering af borgerens arbejdsevne, og om der er behov for foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

At en lidelse lægeligt vurderet er stationær, og der ikke længere kan forventes en bedring, er ikke ensbetydende med, at arbejdsevnen ikke kan udvikle sig. Det er kun en del af borgerens arbejdsevne, der kan begrundes i helbredsforholdene.

Så længe der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles yderligere, og at borger kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid, kan udbetalingen af sygedagpenge ikke standses efter sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt., da arbejdsevnen ikke er stationær.

Det forhold, at kommunen ved afgørelsen af en sag om seniorpension efter pensionslovens regler ikke skal foretage yderligere afklaring af personens arbejdsevnen end at om den er varigt nedsat til højst 15 timer i forhold til seneste job, udelukker ikke, at den sygemeldtes arbejdsevne kan udvikle sig i forhold til et andet job, så personen kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.

Vurderingen af om sygedagpengene kan standses efter § 7, stk. 5, 2. pkt., er således anderledes end for personer, der opfylder betingelserne for førtidspension end for seniorpensionister. Det skyldes, at for kommende førtidspensionister vil kommunens vurdering af, at personens arbejdsarbejdsevne ikke kan udvikle sig, være foretaget bredt og ikke kun i forhold til seneste job som for seniorpensionister. 

Svar 26-11-2020

Retten til at modtage sygedagpenge, også for en person, der er blevet tilkendt seniorpension, men som endnu ikke opfylder alderskravet, er betinget af, at personen fortsat opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og at personen medvirker til kommunens sygeopfølgning m.v.

§ 7 vurderingen ændres ikke som følge af tilkendelse af seniorpension på en fremtidig dato, og der skal således fortsat foretages f.eks. den ”brede” vurdering. For evt. at standse sygedagpengene efter § 7, stk. 5, 2. pkt., om at sygedagpenge kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, skal betingelserne som i andre sager være opfyldt.

Personen er frem til udbetalingen påbegyndes omfattet af revurderingstidspunktet i sygedagpengelovens § 24, stk. 1, med mulighed for forlængelse efter § 27, stk. 1.

Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges eller ikke kan forlænges yderligere, har personen, såfremt vedkommende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, i stedet ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. sygedagpengelovens § 24, stk. 2 eller § 27, stk. 3.

Er personen fortsat på sygedagpenge når udbetalingen af seniorpension påbegyndes, skal sygedagpengene standses efter reglerne i § 25, stk. 2.

Svar 13-05-2020:

Når tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres, er det alene indbetalte ATP-bidrag som følge af beskæftigelse, der skal regnes med. Bidrag indbetalt på baggrund af offentlige forsørgelsesydelser, fx sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge, indgår derfor ikke i opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.


Uanset bidragets størrelse kan hver måned højst medregnes som én måned, og der kan dermed højst medregnes ét år pr. kalenderår ved opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Svar 29-06-2020:

Det er muligt at søge om og få tilkendt seniorpension efter overgang til efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller fleksjob, hvis betingelserne for seniorpension er opfyldt. Betingelserne for at blive tilkendt seniorpension fremgår af § 26 a, stk. 1 og 2, i lov om social pension. Er personen i fleksjob eller anden ansættelse, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension.

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension giver ikke i sig selv ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Svar 13-05-2020:

En sygedagpengemodtager vil ikke miste retten til sygedagpenge alene som følge af, at personen søger om seniorpension. Dette gælder også, hvis den sygemeldte har fået forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1 i lov om sygedagpenge.


Retten til at modtage sygedagpenge, efter at der er søgt om seniorpension, er betinget af, at personen fortsat opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og at personen medvirker til kommunens sygeopfølgning m.v.

Svar 13-05-2020:

Nej, en ansøgning om seniorpension har ikke opsættende virkning på aktiviteter, der iværksættes som følge af, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Ansøgeren har samme rettigheder og pligter, indtil der er truffet afgørelse, som hvis der ikke var ansøgt om seniorpension.

Svar 29-06-2020:

Tilkendes seniorpension til en person, som er i et ansættelsesforhold, skal kommunen samtidig vurdere, om seniorpensionen skal gøres hvilende, jf. § 26 e, stk. 2, i lov om seniorpension. Det kan fx være tilfældet, når en person arbejder i et fleksjob, eller når en person arbejder i væsentligt omfang i en anden branche end seneste job, og således ikke kan anses for at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret: 04-08-2021