Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgningen sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Derudover sker der en vurdering af, om borgeren er berettiget til sygedagpenge.

Kommunens jobcenter følger op i alle sygedagpengesager. Jobcentret fastsætter selv omfang og indhold i opfølgningen i sager med forventet fravær under 8 uger. I sager med forventet fravær over 8 uger er der fastlagt en række opfølgningsskridt og indsatser. Følgende elementer indgår i sygedagpengeopfølgningen:

  • Oplysningsskema i alle sager
  • 1. opfølgningssamtale inden udgangen af 8 fraværsuge regnet fra 1. fraværsdag med visitation til kategori 2 eller 3.
  • Iværksættelse af relevant beskæftigelsesrettet indsats ud fra en konkret vurdering af sygemeldtes forudsætning, behov og helbredstilstand:
    • Hvis kategori 2 gives en virksomhedsrettet indsats efter sygedagpengeloven og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b-12 for sygemeldte, der ikke er i ansættelse. For sygemeldte, der er i ansættelse, tilbydes en indsats med et klart, arbejdspladsbaseret fokus, der kan støtte dem i at fastholde deres job. Aftalen om indsatsen beskrives på "Min side" på Jobnet.
    • Hvis kategori 3 gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Indsatsen består af en beskæftigelsesindsats i form af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Indsatsen beskrives i rehabiliteringsplanens indsatsdel på "Min side" på Jobnet.
    • Revurdering ved 22. uge.

Sygedagpengereformen

Guide til jobcentermedarbejdere (pdf) (nyt vindue)

Pjece til borgere (pdf) (nyt vindue)

Guide til sygemeldte i job (pdf) (nyt vindue)

Guide til sygemeldte ledige (pdf) (nyt vindue)

Guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse (pdf) (nyt vindue)

Rehabiliteringsteam

Lov nr. 107 af 02/02/2020 om sygedagpenge (sygedagpengeloven) (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1609 af 27/12/2019 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1610 af 27/12/2019 om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (nyt vindue)

Lægeattest

For sygemeldte med et forventet fravær på mere end 8 uger kan kommunen til brug for første opfølgningssamtale anmode om en vurdering fra den sygemeldtes praktiserende læge vedr. den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Der skal til brug for lægens vurdering anvendes attesten LÆ 285.

 

Standby-ordning

Kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte. Denne ordning kaldes standby-ordningen. Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Ved vurdering af om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Sygemeldte med en alvorlig, livstruende sygdom fra diagnoselisten har ret til at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning eller være omfattet af standby-ordningen.

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager afsnit 9 (nyt vindue)

Brochure om standby-ordning (pdf) (nyt vindue)

 

Tidlig opfølgning (fast track-sager)

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan arbejdsgiver og sygemeldte via fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder til en tidlig opfølgningssamtale.

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager se afsnit 8 (nyt vindue)

Pjece om fast track målrettet sygemeldte (pdf) (nyt vindue)

Pjece om fast track målrettet arbejdsgivere (pdf) (nyt vindue)

Inspirationskatalog til tidlig indsats og brug af fast track (pdf) (nyt vindue)

Til arbejdsgivere 

Arbejdsgiverens pligter og muligheder over for sygemeldte medarbejdere. 

Til borgere

Du kan kontakte jobcenteret, hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpengeopfølgning.
 
Sygedagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Hvor kan jeg klage?

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Sidst opdateret: 26-08-2020