Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan virksomheder få tilskud til den løn, de betaler voksenelever, dvs. personer over 25 år som tager en erhvervsuddannelse, i praktik- og oplæringsperioden.

Arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har ret til tilskud til den løn, som de betaler til personen i oplærings- eller praktikperioden – når de øvrige betingelser er opfyldt. Efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgiveren kun få tilskud til lønnen i oplærings- eller praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiveren ansætter personen som voksenlærling og under praktikopholdet på virksomheden udbetaler en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært lønmodtager efter kollektiv overenskomst er berettiget til inden for det pågældende område.

En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og oplærings- eller praktikperioder. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse dvs. det tidspunkt, hvor eleven eller lærlingen starter i elev- eller lærlingeforholdet hos arbejdsgiveren.

Der kan ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever og lærlinge inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

I voksenlærlingeordningen er der overordnet tre målgrupper:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
  • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 6 måneders ledighed
  • Beskæftigede ufaglærte

Personer med en uddannelse omfatter i denne sammenhæng personer, som har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Det vil sige både personer med en erhvervsuddannelse eller lignende (som kaldes faglærte i daglig tale) og personer, som har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse, fx en videregående uddannelse.

Hvis en person kommer fra ledighed, skal personen være omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11, eller er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er ledig selvforsørgende. Der henvises til Vejledning om voksenlærlingeordningen pkt. 3.1.

I forbindelse med ansættelse som voksenlærling og kravene om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser opgøres perioderne forskelligt for de forskellige målgrupper. Der henvises til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 9.

En person der kommer fra ledighed, må ikke have været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for de seneste 6 måneder. Det med undtagelse af, hvis personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud (efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller integrationsloven).

Arbejdsgiver kan også få tilskud til en person, der kommer fra beskæftigelse, hvis personen ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsrettet uddannelse (ufaglærte).

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (positivliste). 

Det er en betingelse for tilskud, at eleven eller lærlingen under de oplærings- eller praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Hvis der inden for faget ikke findes sådanne overenskomster, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende periode. Der kan ikke ydes tilskud til en arbejdsgiver, der i oplærings- eller praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven eller lærlingen – det gælder dog ikke bonus for eleven eller lærlingen efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Afgørelse om tilskud træffes af eleven eller lærlingens opholdskommune. Arbejdsgiver skal indgive ansøgning om tilskud via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS. Hvis en arbejdsgiver ikke kan få et CVR-nummer, skal jobcenteret dog tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde. For at bruge VITAS skal arbejdsgiver logge på vitas.bm.dk via. NemID Erhverv.

I forhold til VITAS og udvidelsen af målgruppen for voksenlærlingeordningen i en forsøgsperiode, er der lagt en vejledning på STAR.dk om hvordan man skal bruge VITAS: 

https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-til-vitas/

Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU`s de minimis-støtte-ordning. Det betyder, at der er et loft over det beløb, jobcenteret kan bevillige i støtte til den enkelte virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Støtteloftet er som udgangspunkt EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.). Der gælder andre regler og tærskler inden for transport, landbrug og fiskeri. Spørgsmål om de minimis-forordningen kan rettes til Erhvervsministeriet.

Målgruppe og tilskud

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledige faglærte (uden forældet uddannelse) med mere end 6 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

Skema over reglerne for voksenlærlingeordningen (pdf) (nyt vindue)

Vejledning nr. 9018 af 15/01/2020 om voksenlærlingeordningen

Liste over uddannelser pr. 19-12-2022 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue)

Liste over uddannelser pr. 28-6-2022 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) (nyt vindue) 

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28/12/2021 om en aktiv beskæftigelsesindsats


Star.dk har en borgerrettet side, der opsummerer alle de ordninger, som anvender positivlister. A-kasserne og jobcentrene bedes venligst henvise borgerne til følgende side.

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til

Sidst opdateret: 25-05-2023