Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Voksenlærling

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Fra den 1. april 2018 skal alle kommuner gennemføre et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning jf. § 10 i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Som led i forsøget, vil virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige med mere end 2 måneders forudgående ledighed og ledige med en forældet uddannelse – og faglærte ledige med mindst 6 måneders forudgående ledighed – få et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og øvrige ufaglærte ledige er fortsat omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen i hele uddannelsesperioden uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.

Reglerne for ufaglærte beskæftigede er uændret under forsøget, hvilket vil sige, at virksomheden kan få tilskud på 30 kr. i timen i op til 2 år, når uddannelsen fremgår af positivlisten. De 8 regionale positivlister erstattes dog af én landsdækkende liste over uddannelser inde for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke udløse voksenlærlingetilskud.

Grundreglen er fortsat, at arbejdsgiveren kun kan få tilskud til lønnen i praktikperioden.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år.

Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

Tilskuddet afhænger af personens indplacering efter bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 10, stk. 2 og stk. 3. Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år efter følgende nye regler om forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning.

Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU`s de minimis-støtte-ordning. Det betyder, at der er et loft over det beløb, jobcenteret kan bevillige i støtte til den enkelte virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Støtteloftet er som udgangspunkt EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.). Der gælder andre regler og tærskler inden for transport, landbrug og fiskeri.

Det er virksomheden eget ansvar at holde styr på, hvor meget de minimis støtte, den tidligere har modtaget. I forbindelse med ansøgning om voksenlærlingetilskud skal virksomhederne udfylde en de minimis erklæring eller en tro og love erklæring, som fremgår af ansøgningsblanketten.

Spørgsmål om de minimis forordningen kan rettes til Erhvervsministeriet.

Målgruppe og tilskud

 • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte med mere end 2 måneders forudgående ledighed, personer med forældet uddannelse fra 1. ledighedsdag og faglærte med mere end 6 måneders forudgående ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser.
 • Øvrige ufaglærte ledige og ufaglærte dagpenge-, kontanthjælps-, og uddannelseshjælpsmodtagere med mindre end 2 måneders forudgående ledighed: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser.
 • Ufaglærte beskæftigede: uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten). Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til 2 år af den aftalte uddannelsesperiode.

Skema over reglerne for voksenlærlingeordningen pr. 1. april 2018 (pdf) (nyt vindue)

Liste over uddannelser pr. 1-7-2019 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Liste over uddannelser pr. 1-3-2019 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Registreringsvejledning gældende fra den 1. april 2018 (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen

Ledighedsperioden

 • Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år
 • For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende
 • Perioder med SU medregnes ikke til ledighedsperioden
 • Tilskuddet til virksomheden afhænger af personens ledighed ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgå uddannelsesaftale om.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, kan der gives tilskud til alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser, hvis kriterierne er opfyldte.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en ny landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).

Listen udarbejdes af STAR og den findes på star.dk – se link ovenstående.

Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere. Voksenlærlingen får merit, der afgøres via en realkompetencevurdering ved påbegyndelse af EUV - Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. EUV tilrettelægges efter eventuel erhvervserfaring og forudgående uddannelse.

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Som opfølgning på trepartsaftalen fra august 2016 er de nye fordelsuddannelser udpeget gældende for hele 2017. Fordelsuddannelserne for 2018 er ligeledes udpeget – listen kan findes på UVM’s hjemmeside. Med disse fordelsuddannelser bliver det nemmere at se, hvor der er de bedste muligheder for at få praktikplads og efterfølgende job. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Størstedelen af uddannelserne er tekniske erhvervsuddannelser målrettet fremstillings- og fødevareindustrien, byggeriet og servicefag.

Listen over fordelsuddannelser findes på www.uvm.dk (nyt vindue)

Voksenlærlingen får:

 • Garanti for mindsteløn for ikke faglærte under uddannelsen
 • Job og en faglært uddannelse på samme tid
 • Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden
 • Godt netværk på arbejdspladsen
 • Større selvværd i forhold til identitet og faglighed
 • Relevant opbygget erhvervserfaring kan nedsætte uddannelsestiden
 • Papir på kvalifikationerne og står rustet til fremtidens arbejdsmarked

Til borgere

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om voksenlærlingeordningen.

Sidst opdateret: 25-10-2019