Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Rimelig tilpasning af arbejdspladsen

En arbejdsgiver skal foretage rimelig tilpasning, når en medarbejder på grund af handicap har brug for det for at kunne fungere på arbejdspladsen på lige vilkår med andre medarbejdere uden handicap.

Kravet om rimelig tilpasning betyder, at en arbejdsgiver har pligt til at forsøge at indrette arbejdet og arbejdspladsen sådan, at en medarbejder med handicap eller sygdom har mulighed for at fungere i jobbet. Det kræves hverken, at en arbejdsgiver ansætter, forfremmer eller beholder en medarbejder, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen.

Men vær opmærksom på, at når en medarbejder har et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at træffe de foranstaltninger eller tilpasninger, der er hensigtsmæssige i forhold til den pågældendes konkrete behov. Tilpasningsforanstaltningerne skal gøre det muligt for medarbejderen at udføre de væsentligste funktioner i jobbet.

Rimelig tilpasning kan fx være:

 • Nedsat arbejdstid
 • Ændret opgavefordeling
 • Omplacering til andet arbejde
 • Tilpasning af muligheder for uddannelse og instruktion
 • Særlig indretning af inventar, lokaler og udstyr, eventuelt bevilget af jobcenteret
 • Personlig assistance gennem jobcentret

Uforholdsmæssig stor byrde?

Pligten til rimelig tilpasning gælder dog ikke, hvis det vil betyde en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver. Om byrden er for stor, afhænger blandt andet af:

 • Virksomhedens størrelse og økonomiske situation
 • Stillingens karakter
 • Omkostningerne ved tilpasningen
 • Eventuel merbelastning af øvrige medarbejdere
 • Om jobcentret kan yde støtte.

Husk at dokumentere

Husk altid at dokumentere de indsatser, som sættes i værk i sagen, og de overvejelser, der ligger bag. Herunder også, hvis en foranstaltning vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde.
Dokumentationen kan blive relevant i tilfælde af en eventuel retlig tvist, samt hvis fastholdelsesfleksjob bliver relevant for medarbejderen.

 

Tips til, hvem du kan kontakte for yderligere information

Kontakt din arbejdsgiverorganisation for råd og vejledning i den konkrete sag.

Specialfunktionen Job og Handicap har viden om de handicapkompenserende ordninger:

Tlf: 33 96 37 37.

Kontakt jobcentret, hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte:

Find dit lokale jobcenter på jobnet.dk (nyt vindue)

Oversigt over nøglepersonerne på handicapområdet

Jobservice Danmark kan hjælpe med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse:

Tlf.: 72 200 350.

Sidst opdateret: 22-05-2023