Spring over hovedmenu

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse med udgangspunkt i fire fokusområder og sender et årligt tilsynsbrev.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ressortministerier tilsyn med bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Der er tale om et overordnet tilsyn med, om Udbetaling Danmarks bestyrelse driver Udbetaling Danmark i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet skal således ikke kontrollere eller monitorere den daglige drift i Udbetaling Danmark  da det er bestyrelsens ansvar.

Tilsynet har fire fokusområder:

  1. Effektiv administration af offentlige ydelser og tilskud til borgere og virksomheder.
  2. Borgeren i centrum og retssikkerhed i administrationen.
  3. Forbedret borgerservice gennem en digital ydelsesadministration baseret på digital selvbetjening mv.
  4. Bedre kontrol med fokus på forebyggelse af snyd og fejludbetalinger på eget sagsområde og for andre myndigheder.

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor ministeren sender et tilsynsbrev, der bygger på blandt andet følgende materiale:

  • Udbetaling Danmarks årsrapport
  • Udbetaling Danmarks interne og eksterne revisionsprotokollater,
  • Beretningen fra Udbetaling Danmarks bestyrelse til tilsynet inkl. en række nøgletal til belysning i udviklingen i effektiviseringer, retssikkerhed, digitalisering og kontrol
  • Redegørelser fra klageinstanserne om kvaliteten i sagsbehandlingen i klagesager, fx fra Ankestyrelsen
  • Kundeambassadørens rapport om klager over Udbetaling Danmark

Ministeren afholder et opfølgende tilsynsmøde med bestyrelsens forretningsudvalg, hvor tilsynsbrevet og andre opmærksomhedspunkter for tilsynet drøftes.

Udbetaling Danmark er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar, der er oprettet ved lov og varetager i dag en række myndighedsopgaver.

Tilsynsmateriale for 2017

Ministerens tilsynsbrev til Udbetaling Danmarks bestyrelse (pdf) (nyt vindue)

Relevante nøgletal fra Udbetaling Danmark (pdf) (nyt vindue)

Udbetaling Danmarks årsrapporter (nyt vindue)

Ankestyrelsens redegørelse over behandlingen af sager fra Udbetaling Danmark her (nyt vindue)

Udbetaling Danmarks bestyrelses svar på det årlige tilsynsbrev for 2017 (nyt vindue) 

Berigtigede nøgletalstabeller for 2017 (nyt vindue) 

 

Sidst opdateret: 15-05-2019