Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rekrutteringssurveys

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder en halvårlig analyse af de danske virksomheders rekrutteringssituation.

Styrelsens rekrutteringssurvey kan anvendes til at få et aktuelt billede af rekrutte-ringssituationen på det danske arbejdsmarked. Rekrutteringssurveyen opgør den forgæves rekrutteringsrate (FFR) for alle de stillingsbetegnelser som overvåges på arbejdsmarkedet. I øjeblikket overvåges ca. 900 stillingsbetegenelser. Den forgæves rekrutteringsrate angives som en andel og er forholdet mellem de rekrutteringsforsøg, som har været succesfulde og de, hvor rekrutteringen har været forgæves.

Styrelsens rekrutteringssurvey er fra fjerde kvartal 2018 baseret på en ny metode og giver et aktuelt øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Resultaterne kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Resultaterne af surveyen offentliggøres løbende.

I surveyen angiver virksomhederne med elektroniske jobopslag, om det er lykkedes at rekruttere arbejdskraft til den ledige stilling. Der spørges til om virksomheden enten har fået den arbejdskraft de søgte, har ansat en ny med-arbejder med en anden profil eller har rekrutteret forgæves.

Blandt alle virksomheder med elektroniske opslag inden for en bestemt stil-lingsbetegnelse udvælges et repræsentativt udsnit, som kan give et signifikant billede af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Virksomhedernes tilba-gemeldinger om rekrutteringssituationen giver således et aktuelt billede af rekrutteringssituationen for de ca. 900 stillingsbetegnelser som STAR overvåger.

Rekrutteringssurvey 4.kvartal 2018

Metoden bag rekrutteringsssurveyen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fra efteråret 2018 ændret dataindsamlingsmetoden bag rekrutteringssurveyen. Fra efteråret 2018 spørges virksomheder, der har haft et elektronisk stillingsopslag mod tidligere at spørge virksomheder om de havde rekrutteret eller ikke havde rekrutteret i den seneste periode.

Med den nye metode målrettes dataindsamlingen, og respondenten af spørgeskemaet, er den person, som er angivet som kontaktperson i stillingsopslaget. Samtidig gør den nye metode det muligt at forsimple spørgeskemaet og lave mere præcise opgørelser. Resultaterne vil blive publiceret hyppigere end tidligere. 

De inviterede virksomheder er udvalgt i overensstemmelse med en stratificeret stikprøveplan, som er udvalgt med henblik på at dække flest mulige stillings-betegnelser i hvert RAR-område. Når der er indhentet nok svar til at kunne vurderer rekrutteringssituationen, indhentes ikke flere svar.

Stikprøveundersøgelsens resultater er efterfølgende vægtet og skaleret op for at være dækkende for hele arbejdsmarkedet i Danmark. Det betyder, at forde-lingen af rekrutteringsforsøg er repræsentativ for hele arbejdsmarkedet.

Der er en statistik usikkerhed i forbindelse med stikprøveudvælgelse og op-skaleringen af undersøgelsens resultater (antallet af forgæves rekrutteringer). Denne usikkerhed betyder, at den forgæves rekrutteringsrate på landsplan med 95 procents sandsynlighed ligger indenfor +/-0,5 pct.-point. af det samlede antal forgæves rekrutteringer.

Der er tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden ikke får besat stillingen eller hvis stillingen er blevet besat med en medarbejder, der ikke havde de efterspurgte kvalifikationer.

Virksomhederne bliver spurgt om status på deres rekrutteringsforsøg ca. 3 måneder efter, at de har slået stillingen op. Virksomhederne svarer enten via et spørgeskema på internettet eller via telefoninterviews. Surveyens svarprocent er 69 pct.

Virksomhederne er blandt andet blevet spurgt om følgende:

  • Hvorvidt rekrutteringsforsøget var forgæves?
  • Hvor mange personer, det i givet fald drejer sig om?
  • Om den forgæves rekruttering har betydet, at virksomhederne har opgivet ordrer?

Tidligere rekrutteringssurveys

Analyserne giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Analyserne blev offentliggjort halvårligt i hhv. januar og juni fra 2007 til 2018.

Rekruttering forår 2018 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2017 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2017 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2016 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2016 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2015 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2015 (pdf) (nye vindue)

Rekruttering efterår 2014 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2014 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2013 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2013 (pdf) (nyt vindue)

Forgæves rekrutteringer, tillægssurvey forår 2013 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2012 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2012 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2011 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2011 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2010 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2010 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2009 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2009 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2008 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2008 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering efterår 2007 (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering forår 2007 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-12-2018