Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 15 kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer - og nogle tilknyttede enheder.

Her følger en kort oversigt over hvert kontors og enheds vigtigste opgaver og ansvarsområder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontorer

Arbejdsliv

Kontorchef: Jakob Heltoft.

Kontorets overordnede opgave er at bidrage til policy og indsatser, der medvirker til, at flest muligt kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontoret har ansvaret for seniorområdet, handicapområdet, sygefravær, indsatsen sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb og revalidering. Arbejdet med de forskellige indsatser og policy omfatter udvikling og tilrettelæggelse af forskellige projekter.

Arbejdsmarkedspolitik

Kontorchef: Christian Solgaard.

Kontoret har beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper som hovedopgave. Det vil sige, at kontoret forestår udvikling og monitorering af samt opfølgning på reformudspil, indsatser og policy rettet mod forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere.Blandt kontorets hovedansvarsområder er bl.a. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og Varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter bl.a. indsatsen for forsikrede ledige, andre aktører, det individuelle kontaktforløb, jobplan, løntilskud, vejledning og opkvalificering, nytteindsats, 6 ugers jobrettet uddannelse, puljen til et uddannelsesløft og den regionale udannelsespulje.

Arbejdsmarkedsrekruttering

Kontorchef: Louise Seidler Johansen.

Kontorets formål er at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland og forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Kontoret laver policy-udvikling og strategi på rekrutteringsområdet nationalt og for EU arbejdskraft.

Kontoret har ansvaret for, i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne, at understøtte jobcentrenes virksomhedsrettede service samt ansvaret for strategien i Workindenmark-centrene og hjemmesiden Workindenmark.dk. Derudover koordinerer kontoret arbejdet med International Citizen Service (ICS) og er National Coordination Office (NCO) for det europæiske samarbejde EURES.

Arbejdsmarkedsydelser

Kontorchef: Kirsten Brix Pedersen.

Kontoret er ansvarlig for reglerne vedrørende ydelserne til forsikrede ledige under Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Kontoret har også ansvaret for ydelser i relation til sygedagpengeloven og barselsloven samt for Ferieloven. Kontoret varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lov- og andet regelarbejde i forhold til spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, herunder efterløn og øvrige tilbagetrækningsordninger, sygedagpenge og barselsdagpenge, samt ferieloven. Kontoret samarbejder med A-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og Feriekonto om administration og implementering af de nævnte ordninger.

Kontoret har også ansvar for reglerne om betaling af ATP af en række ydelser.

Digitalisering og Support

Kontorchef: Mette Jørgensen.

Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af både interne sagsbehandlings-/forretningssystemer og de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan (Jobnet, Jobbing, Mitjobkompas, ijob, DFDG, Planner mv).

Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret omfatter desuden en enhed, der understøtter Landssupporten på Bornholm og supportenhederne hos de kommunale sagsbehandlingssystemer. Desuden er kontoret ansvarlig for den interne it i STAR, herunder journalsystemer, og for Danmarks hjemmeside for international rekruttering workindenmark.dk samt for STARs interne it og samarbejdet med Statens It samt for STARs it-strategi og udviklingsopgaver.

Ind på arbejdsmarkedet

Kontorchef: Lotte Horsholt.

Kontoret har til formål at udvikle beskæftigelsesindsatsen for borgere, der skal ind på arbejdsmarkedet. Det omfatter metodeudvikling, reformudspil, implementering og monitorering af indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i fleksjobordningen og ressourceforløb samt borgere, der modtager førtidspension. Arbejdet med de forskellige indsatser og policy understøttes for eksempel af udvikling og styring af forskellige initiativer og projekter.

Ledelsessekretariatet

Konstitueret kontorchef: Louise Seidler Johansen.

Kontoret har til formål at betjene direktionen og varetager koordinerende funktioner i forhold til hele styrelsen. Kontoret er ansvarligt for STARs strategi- og organisationsudvikling samt for kommunikation, aktindsigt, hjemmeside og presse.

Kontoret varetager desuden de internationale relationer på STARs område, koordinering vedrørende internationale kontakter og sager, herunder bestillinger fra departementet. Kontoret er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Beskæftigelsesrådet.

Sociale ydelser

Kontorchef: Peter Truels Nielsen.

Kontoret er ansvarlig for reglerne om folkepension og førtidspension efter lov om social pension, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (dvs. bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, og ressourceforløbsydelse), lov om kontantydelse, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt lovgivningen om det nye refusionssystem. Kontoret varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lovarbejde på disse områder. Desuden er kontoret ansvarlig for lovgivningen om Udbetaling Danmark og for at udøve tilsynet med Udbetaling Danmark.

STAR Brønderslev

Kontorchef: Lone Kudahl.

Som et led i regeringsinitiativet Bedre Balance I er dele af STAR i løbet af 2016 flyttet til et nyoprettet kontor i Brønderslev. I 2018 blev det nyoprettede lufthavnstilsyn som led i Bedre Balance II også placeret i Brønderslev.

STARs kontor i Brønderslev har ansvaret for følgende områder: Lufthavnstilsynet; Tilskudsforvaltning og udbetalingsadministration i forhold til a-kasser; behandling af sager om ferieloven; behandling af sager om EØS-dagpenge, herunder udstedelse af dokumenter, der bekræfter danske arbejdsperioder for ikke-forsikrede samt klagesager og vejledning vedrørende arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Kontorets adresse er: Bredgade 60, 9700 Brønderslev.

Tilsyn og Kontrol

Kontorchef: Søren Tingskov.

Kontorets formål er at medvirke til at sikre, at styrelsen fører et nødvendigt og tilstrækkeligt tilsyn med, om Folketingets intentioner med lovgivningen bliver indfriet, og om bevillingerne bliver brugt til formålet. Kontoret fører tilsyn med om tilskudsmodtagerne, der kan være organisationer, a-kasser og kommuner, administrerer de tilskud eller ydelser, som staten yder i overensstemmelse med gældende love og regler. Det gør kontoret blandt andet ved selv at medvirke i en lang række særlige tilsynsindsatser, og dels ved at rådgive og vejlede om tilrettelæggelsen af nødvendige tilsynsmetoder og -værktøjer. Desuden medvirker kontoret i den fortsatte udvikling og effektivisering af tilsynsindsatsen i takt med at flere ydelser digitaliseres.

Herudover har kontoret det overordnede ansvar for økonomistyring og regnskabsopfølgning af styrelsens puljemidler på beskæftigelsesområdet. Kontoret forestår desuden koordinering af alle sager og henvendelser vedr. Rigsrevisionen og henvendelser vedr. snyd og misbrug af offentlige tilskud eller ydelser.

Viden og Analyse

Kontorchef: Klaus Henrik Langager og Thomas Gross Havsager.

Viden og Analyse skaber fundamentet for, at beskæftigelsespolitikken kan føres på et oplyst grundlag. Kontoret har til formål at understøtte det policy-forberedende arbejde samt sikre grundlaget for opfølgning på reformer og politiske initiativer. Kontoret har ansvaret for at indsamle, behandle og udstille data om beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens databank Jobindsats.dk samt forløbsdatabasen DREAM. Det er endvidere kontorets opgave at lave analyser på beskæftigelsesområdet og at udvikle metoder og redskaber til fx opfølgningen på reformer og overvågning af udviklingen på det danske arbejdsmarked, fx: Konsekvensberegninger og budgetanalyser i forbindelse med lovforslag og reformer på beskæftigelsesområdet. Kontoret har også ansvar for overvågning og analyse af udviklingen på det danske arbejdsmarked gennem fx rekrutteringssurveys, tilfredshedsundersøgelser, Arbejdsmarkedsbalancen, vidensitet Jobeffekter mv. Kontoret står også for videns- og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet, herunder opsamling af eksisterende viden og opbygning af ny viden gennem kontrollerede forsøg, nudging, progressionsanalyser, registerbaserede effektundersøgelser, reviews mv.

Økonomi og Ressourcestyring

Kontorchef: Kasper Håkansson.

Kontoret varetager økonomiforvaltningen vedrørende STARs bevillinger på finansloven, herunder finanslovsarbejde, budgettering samt budgetopfølgning for alle bevillinger, undtaget puljeområdet.

Kontoret har derudover ansvaret for STARs samlede regnskab.

Andre enheder

Regionale kontorer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark:

Regionale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Workindenmark

Workindenmark blev etableret med aftalen om Jobplanen fra 2008, der fastlagde, at der skulle sikres en kvalificeret og professionel håndtering af international rekruttering. Workindenmark hjælper virksomheder i Danmark med at skaffe højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Workindenmark har tre centre i henholdsvis Aarhus, København og Odense. Centrene tilhører organisatorisk STAR’s tre regionale arbejdsmarkedskontorer.

Workindenmarks tilbud til virksomheder

Workindenmark (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH)

Teamchef: Anja Marie Toxværd Poulsen.

Specialfunktionen Job & Handicap er en landsdækkende vejledningsenhed, der har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage samt en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene mulighed for sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. En særlig udvalgt målgruppe er jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet, for hvem SJH arrangerer temadage og konferencer samt understøtning af nøglepersonernes regionale netværk.

Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap

Sidst opdateret: 02-03-2020