Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Centre, kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 3 centre og 9 kontorer, inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer samt nogle tilknyttede enheder.

Her følger en kort oversigt over hvert centers, kontors og enheds vigtigste opgaver og ansvarsområder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Centre

Arbejdsmarkedspolitisk center 1

Kontorchefer: Lotte Horsholt og Morten Madsen

Centret har til formål at bidrage til politikudvikling og indsatser for borgere, der skal ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det omfatter blandt andet reformudspil, implementering og monitorering af de indsatser for de målgrupper, som centret er ansvarlig for.

Centret er ansvarlig for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i fleksjobordningen, ressourceforløb, førtidspension, handicapområdet, sygefravær, sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb og revalidering.

Arbejdsmarkedspolitisk center 2

Kontorchefer: Louise Seidler Johansen og Josina Moltesen

Centret har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland samt forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Centret forestår udvikling og monitorering af reformudspil, indsatser og policy rettet mod forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og rekruttering af arbejdskraft til virksomheder.

Blandt centrets hovedansvarsområder er blandt andet lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter blandt andet indsatsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, det individuelle kontaktforløb og it-understøttelsen heraf samt jobrettet opkvalificering, herunder uddannelsesordninger og virksomhedernes efterspørgsel efter jobrettede kompetencer efter Job-VEU modellen. Hertil har centret ansvar for indsatsen på seniorområdet.

Centret har ligeledes ansvaret for de virksomhedsrettede indsatser, herunder  løntilskud og virksomhedspraktik. Centret arbejder med virksomhederne og rekruttering, herunder international rekruttering og det europæiske samarbejde EURES, og har ansvaret for de digitale platforme JobAG og Vitas. I samarbejde med arbejdsmarkedskontorerne understøtter centret jobcentrenes virksomhedsrettede service.

Ydelsespolitisk center

Kontorchefer: Kirsten Brix Pedersen og Tina Holgaard Madsen

Centret samler styrelsens arbejde med ydelser og varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lov- og andet regelarbejde i forhold til ydelser.

Centret er ansvarlig for reglerne vedrørende ydelserne til forsikrede ledige under lov om Arbejdsløshedsforsikring, herunder dagpenge og efterløn. Centret har også ansvaret for ydelser i relation til sygedagpengeloven og barselsloven samt for ferieloven. Hertil er centret ansvarlig for reglerne om folkepension og førtidspension efter lov om social pension og en række andre tilbagetrækningsordninger, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Centret har også ansvar for lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt lovgivningen om refusionssystemet.

Centret samarbejder med a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og Feriekonto om administration og implementering af de nævnte ordninger. Centret har også ansvar for reglerne om betaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) af en række ydelser. Desuden er centret ansvarlig for lovgivningen om Udbetaling Danmark og for at udøve tilsyn med Udbetaling Danmark.

Kontorer

Digitalisering og Support

Kontorchef: Claus Balslev

Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af både interne sagsbehandlings-/forretningssystemer og de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan.

Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret omfatter desuden en enhed, der understøtter Landssupporten på Bornholm og supportenhederne hos de kommunale sagsbehandlingssystemer. Desuden er kontoret ansvarlig for den interne it i STAR, herunder journalsystemer, og for Danmarks hjemmeside for international rekruttering workindenmark.dk samt for STARs interne it og samarbejdet med Statens It samt for STARs it-strategi og udviklingsopgaver.

Ledelsessekretariatet

Kontorchef: Laura Olsen

Kontoret har til formål at betjene direktionen og varetager koordinerende funktioner i forhold til hele styrelsen. Kontoret er ansvarligt for STARs strategi- og organisationsudvikling samt for kommunikation, aktindsigt, hjemmeside og presse.

Kontoret varetager desuden de internationale relationer på STARs område, koordinering vedrørende internationale kontakter og sager, herunder bestillinger fra departementet. Kontoret er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Beskæftigelsesrådet.

STAR Brønderslev

Kontorchef: Lone Kudahl

Som et led i regeringsinitiativet Bedre Balance I er dele af STAR i løbet af 2016 flyttet til et nyoprettet kontor i Brønderslev. I 2018 blev det nyoprettede lufthavnstilsyn som led i Bedre Balance II også placeret i Brønderslev.

STARs kontor i Brønderslev har ansvaret for følgende områder: lufthavnstilsynet, tilskudsforvaltning og udbetalingsadministration i forhold til a-kasser, behandling af sager om EØS-dagpenge, herunder udstedelse af dokumenter, der bekræfter danske arbejdsperioder for ikke-forsikrede, samt klagesager og vejledning vedrørende arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Kontorets adresse er: Bredgade 60, 9700 Brønderslev.

Tilsyn og Kontrol

Kontorchef: Søren Tingskov

Kontorets formål er at medvirke til at sikre, at styrelsen fører et nødvendigt og tilstrækkeligt tilsyn med, om Folketingets intentioner med lovgivningen bliver indfriet, og om bevillingerne bliver brugt til formålet. Kontoret fører tilsyn med om tilskudsmodtagerne, der kan være organisationer, a-kasser og kommuner, og administrerer de tilskud eller ydelser, som staten yder i overensstemmelse med gældende love og regler. Det gør kontoret blandt andet ved selv at medvirke i en lang række særlige tilsynsindsatser, og dels ved at rådgive og vejlede om tilrettelæggelsen af nødvendige tilsynsmetoder og -værktøjer. Desuden medvirker kontoret i den fortsatte udvikling og effektivisering af tilsynsindsatsen i takt med at flere ydelser digitaliseres.

Kontoret forestår desuden koordinering af alle sager og henvendelser vedrørende Rigsrevisionen og henvendelser vedrørende snyd og misbrug af offentlige tilskud eller ydelser.

Viden og Analyse

Kontorchefer: Klaus Henrik Langager og Kristian Kranker Grøsvik

Viden og Analyse skaber fundamentet for, at beskæftigelsespolitikken kan føres på et oplyst grundlag. Kontoret har til formål at understøtte det policy-forberedende arbejde samt sikre grundlaget for opfølgning på reformer og politiske initiativer. Kontoret har ansvaret for at indsamle, behandle og udstille data om beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens databank Jobindsats.dk samt forløbsdatabasen DREAM. Det er endvidere kontorets opgave at lave analyser på beskæftigelsesområdet og at udvikle metoder og redskaber til fx opfølgning på reformer og overvågning af udviklingen på det danske arbejdsmarked Det gælder konsekvensberegninger og budgetanalyser i forbindelse med lovforslag og reformer på beskæftigelsesområdet. Kontoret har også ansvar for overvågning og analyse af udviklingen på det danske arbejdsmarked gennem fx rekrutteringssurveys, tilfredshedsundersøgelser, Arbejdsmarkedsbalancen, vidensitet Jobeffekter mv. Kontoret står også for videns- og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet, herunder opsamling af eksisterende viden og opbygning af ny viden gennem kontrollerede forsøg, nudging, progressionsanalyser, registerbaserede effektundersøgelser, reviews mv.

Økonomi og Ressourcestyring

Kontorchef: Kasper Håkansson

Kontoret for Økonomi og Ressourcestyring har det overordnede ansvar for økonomistyringen i hele styrelsen, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse på tværs af alle de bevillinger, styrelsen administrerer. Kontoret varetager opgaver inden for fire hovedområder:

  • Finanslov og intern budgetstyring
  • Tilskudsadministration
  • Regnskab, revision og afregning af statsrefusion
  • Vedligeholdelse af et stærkt internt finansielt kontrolmiljø

Under kontoret hører også Serviceafdelingen, som har ansvaret for dels en lang række administrative opgaver knyttet til facility management på alle styrelsens lokaliteter, og dels for styrelsens fælles journalenhed.

Arbejdsmarkedskontorer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre regionale arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark:

Regionale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Workindenmark

Teamchef: Berith Findstrup Madsen

Workindenmark blev etableret med aftalen om Jobplanen fra 2008, der fastlagde, at der skulle sikres en kvalificeret og professionel håndtering af international rekruttering. Workindenmark hjælper virksomheder i Danmark med at skaffe kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Workindenmark-centret ligger i Odense og tilhører organisatorisk Arbejdsmarkedskontor Syd i Odense.

Workindenmarks tilbud til virksomheder

Workindenmark (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH)

Kontaktperson: Uffe Jonasson Poulsen

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) er en landsdækkende vejledningsenhed, der har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. SJH ligger i Odense og tilhører organisatorisk Arbejdsmarkedskontor Syd i Odense.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage samt en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene mulighed for sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. En særlig udvalgt målgruppe er jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet, for hvem SJH arrangerer temadage og konferencer samt understøtning af nøglepersonernes regionale netværk.

Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap

Sidst opdateret: 05-09-2022