Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Centre, kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 3 centre og 9 kontorer, inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer samt nogle tilknyttede enheder.

Her følger en kort oversigt over hvert centers, kontors og enheds vigtigste opgaver og ansvarsområder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Centre

Arbejdsmarkedspolitisk center 1

Kontorchefer: Lotte Horsholt og Anders Terp Bekhøj.

Centeret har til formål at bidrage til politikudvikling og indsatser for borgere, der skal ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det omfatter bl.a. reformudspil, implementering og monitorering af de indsatser for de målgrupper, som centeret er ansvarlig for.

Centeret er ansvarlig for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i fleksjobordningen, ressourceforløb, førtidspension, handicapområdet, sygefravær, sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb og revalidering.

Arbejdsmarkedspolitisk center 2

Kontorchefer: Louise Seidler Johansen og Josina Moltesen

Centeret har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland samt forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Centret forestår udvikling og monitorering af reformudspil, indsatser og policy rettet mod forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og rekruttering af arbejdskraft til virksomheder.

Blandt centerets hovedansvarsområder er bl.a. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og Varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter bl.a. indsatsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, det individuelle kontaktforløb og it-understøttelsen heraf samt jobrettet opkvalificering, dvs. uddannelsesordninger og virksomhedernes efterspørgsel efter jobrettede kompetencer efter Job-VEU modellen. Hertil har centeret ansvar for indsatsen på seniorområdet.

Centeret har ligeledes ansvaret for de virksomhedsrettede indsatser (løntilskud og virksomhedspraktik). Centeret arbejder med virksomhederne og rekruttering (herunder international rekruttering og det europæiske samarbejde EURES) og har ansvaret for de digitale platforme, JobAG og Vitas. I samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne understøtter centeret jobcentrenes virksomhedsrettede service.

Ydelsespolitisk center

Kontorchefer: Kirsten Brix Pedersen og Tina Holgaard Madsen.

Centeret samler styrelsens arbejde med ydelser og varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lov- og andet regelarbejde i forhold til ydelser.

Centeret er ansvarlig for reglerne vedrørende ydelserne til forsikrede ledige under Lov om Arbejdsløshedsforsikring, herunder dagpenge og efterløn. Centeret har også ansvaret for ydelser i relation til sygedagpengeloven og barselsloven samt for Ferieloven. Hertil er centeret ansvarlig for reglerne om folkepension og førtidspension efter lov om social pension og en række andre tilbagetrækningsordninger, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik dvs. bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, og ressourceforløbsydelse. Centeret har også ansvar for lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt lovgivningen om refusionssystemet.

Centeret samarbejder med A-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og Feriekonto om administration og implementering af de nævnte ordninger. Centeret har også ansvar for reglerne om betaling af ATP af en række ydelser. Desuden er centeret ansvarlig for lovgivningen om Udbetaling Danmark og for at udøve tilsynet med Udbetaling Danmark.

Kontorer

Digitalisering og Support

Kontorchef: Mette Jørgensen.

Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af både interne sagsbehandlings-/forretningssystemer og de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan (Jobnet, Jobbing, Mitjobkompas, ijob, DFDG, Planner mv).

Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret omfatter desuden en enhed, der understøtter Landssupporten på Bornholm og supportenhederne hos de kommunale sagsbehandlingssystemer. Desuden er kontoret ansvarlig for den interne it i STAR, herunder journalsystemer, og for Danmarks hjemmeside for international rekruttering workindenmark.dk samt for STARs interne it og samarbejdet med Statens It samt for STARs it-strategi og udviklingsopgaver.

Ledelsessekretariatet

Kontorchef: Laura Olsen

Kontoret har til formål at betjene direktionen og varetager koordinerende funktioner i forhold til hele styrelsen. Kontoret er ansvarligt for STARs strategi- og organisationsudvikling samt for kommunikation, aktindsigt, hjemmeside og presse.

Kontoret varetager desuden de internationale relationer på STARs område, koordinering vedrørende internationale kontakter og sager, herunder bestillinger fra departementet. Kontoret er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Beskæftigelsesrådet.

STAR Brønderslev

Kontorchef: Lone Kudahl.

Som et led i regeringsinitiativet Bedre Balance I er dele af STAR i løbet af 2016 flyttet til et nyoprettet kontor i Brønderslev. I 2018 blev det nyoprettede lufthavnstilsyn som led i Bedre Balance II også placeret i Brønderslev.

STARs kontor i Brønderslev har ansvaret for følgende områder: Lufthavnstilsynet; Tilskudsforvaltning og udbetalingsadministration i forhold til a-kasser; behandling af sager om EØS-dagpenge, herunder udstedelse af dokumenter, der bekræfter danske arbejdsperioder for ikke-forsikrede samt klagesager og vejledning vedrørende arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Kontorets adresse er: Bredgade 60, 9700 Brønderslev.

Tilsyn og Kontrol

Kontorchef: Søren Tingskov.

Kontorets formål er at medvirke til at sikre, at styrelsen fører et nødvendigt og tilstrækkeligt tilsyn med, om Folketingets intentioner med lovgivningen bliver indfriet, og om bevillingerne bliver brugt til formålet. Kontoret fører tilsyn med om tilskudsmodtagerne, der kan være organisationer, a-kasser og kommuner, administrerer de tilskud eller ydelser, som staten yder i overensstemmelse med gældende love og regler. Det gør kontoret blandt andet ved selv at medvirke i en lang række særlige tilsynsindsatser, og dels ved at rådgive og vejlede om tilrettelæggelsen af nødvendige tilsynsmetoder og -værktøjer. Desuden medvirker kontoret i den fortsatte udvikling og effektivisering af tilsynsindsatsen i takt med at flere ydelser digitaliseres.

Kontoret forestår desuden koordinering af alle sager og henvendelser vedr. Rigsrevisionen og henvendelser vedr. snyd og misbrug af offentlige tilskud eller ydelser.

Viden og Analyse

Kontorchef: Klaus Henrik Langager og Kristian Kranker Grøsvik

Viden og Analyse skaber fundamentet for, at beskæftigelsespolitikken kan føres på et oplyst grundlag. Kontoret har til formål at understøtte det policy-forberedende arbejde samt sikre grundlaget for opfølgning på reformer og politiske initiativer. Kontoret har ansvaret for at indsamle, behandle og udstille data om beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens databank Jobindsats.dk samt forløbsdatabasen DREAM. Det er endvidere kontorets opgave at lave analyser på beskæftigelsesområdet og at udvikle metoder og redskaber til fx opfølgningen på reformer og overvågning af udviklingen på det danske arbejdsmarked, fx: Konsekvensberegninger og budgetanalyser i forbindelse med lovforslag og reformer på beskæftigelsesområdet. Kontoret har også ansvar for overvågning og analyse af udviklingen på det danske arbejdsmarked gennem fx rekrutteringssurveys, tilfredshedsundersøgelser, Arbejdsmarkedsbalancen, vidensitet Jobeffekter mv. Kontoret står også for videns- og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet, herunder opsamling af eksisterende viden og opbygning af ny viden gennem kontrollerede forsøg, nudging, progressionsanalyser, registerbaserede effektundersøgelser, reviews mv.

Økonomi og Ressourcestyring

Kontorchef: Kasper Håkansson.

Kontoret varetager økonomiforvaltningen vedrørende STARs bevillinger på finansloven, herunder finanslovsarbejde, budgettering samt budgetopfølgning for alle bevillinger.

Kontoret har derudover ansvaret for STARs samlede regnskab.

Andre enheder

Regionale kontorer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark:

Regionale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Workindenmark

Workindenmark blev etableret med aftalen om Jobplanen fra 2008, der fastlagde, at der skulle sikres en kvalificeret og professionel håndtering af international rekruttering. Workindenmark hjælper virksomheder i Danmark med at skaffe højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Workindenmark-centret ligger i Odense og tilhører organisatorisk Arbejdsmarkedskontor Syd i Odense.

Workindenmarks tilbud til virksomheder

Workindenmark (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH)

Teamchef: Uffe Jonasson Poulsen.

Specialfunktionen Job & Handicap er en landsdækkende vejledningsenhed, der har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage samt en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene mulighed for sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. En særlig udvalgt målgruppe er jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet, for hvem SJH arrangerer temadage og konferencer samt understøtning af nøglepersonernes regionale netværk.

Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap

Sidst opdateret: 31-05-2021