Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 11 kontorer, herunder tre regionale arbejdsmarkedskontorer samt nogle tilknyttede enheder.

Her følger en kort oversigt over hvert kontors og enheds vigtigste opgaver og ansvarsområder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontorer

Beskæftigelse

Kontorchefer: Lotte Horsholt og Thomas Dahl Werlauff

Kontoret har til formål at bidrage til politikudvikling og indsatser for borgere, der enten skal ind på arbejdsmarkedet eller fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det omfatter blandt andet reformudspil, implementering og monitorering af indsatserne for de målgrupper, som kontoret er ansvarlig for. Yderligere har kontoret til formål at udvikle beskæftigelsesfaglighed og løntimer.

Kontoret er ansvarlig for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i ressourceforløb og på førtidspension. Kontoret er også ansvarlig for handicapområdet, sygefravær, jobafklaringsforløb og revalidering.

Arbejdsmarked

Kontorchefer: Tine Skovgaard Lund og Siff Ørts Gadgaard

Kontoret har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for de jobparate målgrupper og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland samt at forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Kontoret står for udvikling og monitorering af reformudspil, indsatser og politikker rettet mod forsikrede ledige og jobparate.

Blandt kontorets hovedansvarsområder er blandt andet lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (LOB) og varslingsloven. Ansvarsområderne omfatter blandt andet indsatsen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, det individuelle kontaktforløb og it-understøttelsen heraf samt jobrettet opkvalificering, herunder uddannelsesordninger. Kontoret har ligeledes ansvaret for de virksomhedsrettede indsatser, herunder rekruttering af arbejdskraft, løntilskud og virksomhedspraktik, samt koordinering af det internationale område.

Ydelser

Kontorchefer: Kirsten Brix Pedersen og Tina Holgaard Madsen

Kontoret samler styrelsens arbejde med ydelser og varetager ministerbetjening, policy-udvikling samt lov- og andet regelarbejde i forhold til ydelser.

Kontoret er ansvarlig for regler vedrørende ydelserne til forsikrede ledige under lov om arbejdsløshedsforsikring, herunder dagpenge og efterløn. Kontoret har også ansvaret for ydelser i relation til sygedagpengeloven og barselsloven samt for ferieloven. Hertil er kontoret ansvarlig for reglerne om folkepension og førtidspension efter lov om social pension og en række andre tilbagetrækningsordninger.

Kontorets ansvar dækker også over ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, herunder kontanthjælp, fleksjob, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Kontoret har også ansvar for lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt lovgivningen om refusionssystemet.

Kontoret samarbejder med a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og Feriekonto om administration og implementering af de nævnte ordninger. Kontoret har også ansvar for reglerne om betaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) af en række ydelser. Desuden er kontoret ansvarlig for lovgivningen om Udbetaling Danmark og for at udøve tilsyn med Udbetaling Danmark.

Digitalisering

Kontorchef: Claus Balslev og Louise Seidler Johansen

Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af både interne sagsbehandlings-og forretningssystemer i styrelsen og de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan.

Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret omfatter desuden en enhed, der understøtter Landssupporten på Bornholm og supportenhederne hos de kommunale sagsbehandlingssystemer. Desuden er kontoret ansvarlig for den interne it i styrelsen, herunder journalsystemer og workindenmark.dk. Kontoret har også ansvar for styrelsens interne it og samarbejdet med Statens It samt for styrelsens it-strategi og udviklingsopgaver.

Ledelsessekretariatet

Kontorchef: Laura Olsen

Ledelsessekretariatet betjener direktionen og varetager koordinerende funktioner i forhold til hele styrelsen.

Kontoret har fire hovedopgaver:

  • Direktionsbetjening: Kontoret sørger for, at direktionens hverdag fungerer. Kontoret står fx for styring af kalender, møder, materiale, oplæg mv.
  • Presse og kommunikation: Kontoret står for kommunikation udadtil og indadtil. Desuden koordinerer kontoret aktindsigter på tværs af styrelsen.
  • God arbejdsplads: Kontoret har ansvar for at udvikle styrelsen som organisation, så styrelsen bliver ved med at være en god og attraktiv arbejdsplads.
  • Sammenhæng, strategi og styring: Kontoret sørger for styrelsens strategi, sammenhængende styring og koordination af større indsatser og projekter på tværs af styrelsen.

Dertil er kontoret ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Beskæftigelsesrådet.

STAR Brønderslev

Kontorchef: Lone Kudahl

Kontoret har ansvaret for følgende områder: lufthavnstilsynet, tilskudsforvaltning og udbetalingsadministration i forhold til a-kasser, behandling af sager om EØS-dagpenge, herunder udstedelse af dokumenter, der bekræfter danske arbejdsperioder for ikke-forsikrede, samt klagesager og vejledning vedrørende arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Tilsyn

Kontorchef: Søren Tingskov

Kontorets formål er at medvirke til at sikre, at styrelsen fører et nødvendigt og tilstrækkeligt tilsyn med, om Folketingets intentioner med lovgivningen bliver indfriet, og om bevillingerne bliver brugt til formålet. Kontoret fører tilsyn med, om tilskudsmodtagerne, herunder organisationer, a-kasser og kommuner, administrerer statens tilskud eller ydelser i overensstemmelse med gældende love og regler. Det gør kontoret blandt andet ved selv at medvirke i en lang række særlige tilsynsindsatser, og dels ved at rådgive og vejlede om tilrettelæggelsen af nødvendige tilsynsmetoder og -værktøjer. Desuden medvirker kontoret i den fortsatte udvikling og effektivisering af tilsynsindsatsen, i takt med at flere ydelser digitaliseres.

Kontoret koordinerer desuden alle sager og henvendelser vedrørende Rigsrevisionen og henvendelser vedrørende snyd og misbrug af offentlige tilskud eller ydelser.

Data og Analyse

Kontorchefer: Klaus Henrik Langager og Kristian Kranker Grøsvik

Data og Analyse skaber fundamentet for, at beskæftigelsespolitikken kan føres på et oplyst grundlag. Kontoret har til formål at understøtte det policy-forberedende arbejde samt sikre grundlaget for opfølgning på reformer og politiske initiativer. Kontoret har ansvaret for at indsamle, behandle og udstille data om beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens databank jobindsats.dk samt forløbsdatabasen DREAM. Det er endvidere kontorets opgave at lave analyser på beskæftigelsesområdet og at udvikle metoder og redskaber til fx opfølgning på reformer og overvågning af udviklingen på det danske arbejdsmarked. Det gælder konsekvensberegninger, budgetanalyser, erfaringsopsamlinger og praksistjek i forbindelse med lovforslag og reformer på beskæftigelsesområdet.

Kontoret har også ansvar for overvågning og analyse af udviklingen på det danske arbejdsmarked gennem fx rekrutteringssurveys, tilfredshedsundersøgelser, arbejdsmarkedsbalancen.dk, jobeffekter.dk mv. Kontoret står også for videns- og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet, herunder opsamling af eksisterende viden og opbygning af ny viden gennem kontrollerede forsøg, nudging, progressionsanalyser, registerbaserede effektundersøgelser, reviews mv.

Økonomi

Kontorchef: Thomas Normann Pedersen

Økonomi har det samlede ansvar for pulje- og økonomistyringen i hele styrelsen, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse på tværs af alle de bevillinger, styrelsen administrerer. Kontoret varetager opgaver inden for fire hovedområder:

  • Finanslov og intern budgetstyring
  • Tilskudsadministration
  • Regnskab, refusion og internt finansielt kontrolmiljø
  • Intern service. IT-opgaver og journalisering.

Øvrige opgaver forankret i Økonomi:

  • Det grønne spor i STAR's bæredygtighedsarbejde.

Arbejdsmarkedskontorer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre regionale arbejdsmarkedskontorer.

Regionale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job & Handicap hører under Arbejdsmarkedskontor Syd.

Sidst opdateret: 03-04-2024