Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 8/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

Årsskifte 2023/2024

15. december 2023

Årets sidste bankdag er fredag den 29. december 2023.

A-skat december 2023

Betaling og indberetning af A-skat for december skal ske senest den 29. december 2023. Blanketten for specificeret afregnet A-skat skal være styrelsen i hænde senest den 29. december 2023 kl. 12:00.

Efterangivelser og eventuelle rettelser for 2023 kan foretages indtil den 22. februar 2024 kl. 16.00 og vil komme med på ydelsesmodtagerens første årsopgørelse for 2023.

A-kassen skal særskilt informere ydelsesmodtageren om rettelser, der er foretaget efter den 22. februar 2024 kl. 16.00. For de fleste ydelsesmodtagere vil en rettelse til eIndkomst for 2023 automatisk resultere i en ny årsopgørelse. Det er gældende for indberetninger, der modtages i eIndkomst til og med ultimo maj i år to efter det år, som indberetningen vedrører. Herefter dannes der ikke i alle tilfælde automatisk en ny årsopgørelse.

Betaling af de efterangivne beløb skal ske på samme måde som betaling af de ordinært angivne beløb ved træk på STAR’s SKB-konti. Fra og med 1. juli 2023 ophørte 14-dages fristen for betaling af rettelser. Det betyder, at der ikke længere gælder en 14-dages frist for betaling af rettelser, hvis a-kassen har indberettet for lidt, og for betaling af foreløbige fastsættelser (når Skattestyrelsen laver et midlertidigt skøn, fordi a-kassen ikke har indberettet). Det betyder, at der løber renter på det beløb, som a-kassen skylder, fra periodens oprindelige betalingsfrist. Det gælder også, hvis indberetninger eller foreløbige fastsættelser før 1. juli 2023 korrigeres.

Af hensyn til den regnskabsmæssige årsafslutning skal vi senest den 19. januar 2024 kl. 12.00 have oplysninger om kendte beløbsstørrelser på eventuelle efterangivelser/rettelser. Oplysninger herom gives på blanketten for specificering af afregnet A-skat (nr. 4/2023). Det skal angives, at oplysningerne vedrører efterangivelser for 2023.

Periodisering ved årsskifte 2023/2024

Følgende betalinger vil blive registreret under regnskabsåret 2023:

  • Refusion til dækning af manuelle udbetalinger for december 2023
  • Bidrag til ATP for oktober kvartal 2023
  • Efterangivet A-skat og eventuelle rettelser for 2023
  • Indbetalte beløb til dækning af fejludbetaling, renter mv. for december 2023
  • Medlemsbidrag, bidrag til efterløn samt ATP for december 2023

Udbetalingsmaksimum på konti i SKB

A-kasserne opfordres til at kontrollere de fastsatte udbetalingsmaksima. Eventuelle anmodninger om ændringer bedes af administrative hensyn meddelt styrelsen snarest muligt.

Anmodningen skal indeholde en kort begrundelse og størrelsen på det ændrede beløb. Den skal underskrives, skannes og sendes til styrelsens mailadresse regnskabstilsynet@star.dk.

Oplysning om det fastsatte udbetalingsmaksimum og hvor meget der er udnyttet af maksimum (forbrug pr. dags dato) samt udnyttelsesgraden i procent kan findes i Danske Bank, District under følgende menupunkter: konti/kontooversigten/a-kassens konto/Linket ”Vilkår m.m.”, som ligger ved siden af kontonummeret.

Regnskabsblanketter 2024

Blanketter til brug i 2024 vil blive udsendt ultimo januar 2024.

Venlig hilsen

STAR Brønderslev
Regnskabstilsynet

Sidst opdateret: 21-12-2023