Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

5.57.72 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende sociale formål

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funktionen.

007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)

Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funktionen.

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41)

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 41 i serviceloven om social service. Det bemærkes at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 015.

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100)

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i serviceloven.

011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab i forbindelse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen.

012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt. i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller manglende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommunerne.

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42)

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2, skal konteres på funktion 5.28.22 gruppering 008.

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6)

Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32a, stk. 6.

017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktiv-loven, § 85 a)

Her registreres udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.

Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansieringsbidrag til efterlevelseshjælp.

018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a)

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.

019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede

Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik

020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik.

Der er på dranst 2 autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifterne til sociale formål registreret på driftsgrupperingerne 004-015 og 017 fratrukket gruppering 019.

På dranst 2 er desuden autoriseret gruppering 003 vedrørende berigtigelser efter § 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 018.

Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreglerne for funktion 8.32.25.

090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 b og 75 c)

093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer

094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019

004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091).

Sidst opdateret: 19-12-2019