Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

VITAS

VITAS er et digtalt værktøj, som understøtter virksomhedernes ansøgning om og jobcentrenes sagsbehandling af virksomhedsrettede tilbud om støttet arbejdskraft.

VITAS er udviklet for at opfylde kravene i såvel kontanthjælps- som beskæftigelsesreformen, hvori det fremgår, at virksomheders ansøgninger om at oprette virksomhedspraktik-, løntilskuds- og voksenlærlingepladser samt jobcentrenes administration og sagsbehandling heraf skal understøttes af en ny digital løsning.

Formål for arbejdsgivere

For arbejdsgivere er formålet med VITAS, at skabe et digitalt system, som er brugervenligt og gør ansøgningsprocessen nem og intuitiv. Det sker ved at skabe en forenkling og ensretning af virksomhedernes ansøgning om støttet arbejdskraft. Det sikrer, at arbejdsgiverne for hurtige afgørelser på deres ansøgninger og de bevillingsmæssige forhold, at afgørelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at afgørelserne er gennemskuelige for arbejdsgiverne.

Formål for jobkonsulenter

For jobkonsulenter er formålet med VITAS, at forenkle og optimere den administrative håndtering af virksomhedsrettede tilbud. Det betyder, at sagsbehandlingen kan fokuseres på de mest komplicerede sager, hvilket er understøttende for at sagsbehandlingen overholder lovgivning og god praksis.

Formål for borgere

For borgere er formålet med VITAS, at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling, der tager højde for borgernes rettigheder jævnfør lovgivningen.

Vision for VITAS

Visionen for VITAS er, at skabe de bedst mulige rammer for virksomhedernes ansøgning og jobcentrenes administration af virksomhedsrettede tilbud og dermed øge kvaliteten i den beskæftigelsesrettede indsats. Samtidig er den digitale løsning understøttende for tilsyns- og kontrolopgaven, så misbrug af systemet i videst muligt omfang undgås.

VITAS’s udspring og sammenhænge

 VITAS udgør den ene del af styrelsens it-understøttelse af den virksomhedsrettede service. Den anden del er JobAG-løsningen, som understøtter CV-søgning, jobannonceoprettelse og jobordreafgivelse efter ordinært arbejdskraft.

Lovgivning

Jf. § 10 b i bekendtgørelsen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommunen, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. efter denne lov. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af et bestemt digitalt system.

Retsinformation (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 27-03-2018