Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om VITAS

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om VITAS som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Kan der dannes en PDF af en bevilling på de nye VITAS-ordninger vedr. mentor, hjælpemidler og personlig assistance?

15-01-2020

Der er ikke udviklet en knap, som danner en PDF af den samlede bevilling på de nye ordninger, ligesom der er for de gamle ordninger i VITAS. Det skyldes, at langt de fleste browsere (og alle de supporterede browsere) kan danne en PDF af skærmbilledet i VITAS.

PDF af skærmbillede kan dannes ved:

  1. Stå på bevillingen i read only view i VITAS
  2. Klik på 'Vis alt'  for at folde alle ansøgningens punkter ud
  3. Tryk Ctrl ”p” samtidig eller højreklik med musen og vælg ”Udskriv”: Hermed dannes printfunktionen
  4. Vælg destinationen ”Gem som PDF”
  5. Gem PDF-visningen på et sikkert drev – og vær opmærksom på om der sendes en PDF med personfølsomme oplysninger til aktører, som ikke bør modtage en sådan

Hvordan beregnes gennemsnit for antal fuldtidsforsikrede?

14-01-2020

Feltet 'Gennemsnit' bliver af VITAS beregnet som gennemsnit af de angivne måneder. 

Gennemsnit beregnes kun på de måneder, hvor der har været ansatte, dvs. hvor værdien er støtte end "0" (Hvis der er måneder ="0" fordi virksomhed eks. er nyopstartet eller fordi virksomheden ikke havde ansatte, bliver måneden ikke medtalt i gennemsnit)."

Hvis alle måneder har værdien "0", er gennemsnittet "0".

Kan man logge på VITAS med sit privat NemID?

Ja, det er muligt at logge på VITAS, hvis der til det private NemID er tilknyttet CVR-nummer.

Vitas obligatorisk?

27-11-2017

Orientering om udstedelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats – om Obligatorisk VITAS fra 1. januar 2018
Orientering er sendt til Jobcentre, kommuner, a-kasser, KL og AK-samvirke:

Orienteringsbrev (pdf) (nyt vindue)

Er det muligt at rette i en ansøgning?

06-12-2016

Hvis en ansøgning har status ’Sendt til medarbejder-rep.’ er der mulighed for at trække ansøgningen tilbage. Ansøgningen skifter herefter status til ’Kladde’ og der er mulighed for at rette i ansøgningen.

Hvorfor kan der mangle oplysninger i en kladde, der sendes til en arbejdsgiver?

23-11-2016

VITAS gemmer først de indtastede oplysninger, når hele fanen er udfyldt. Det er muligt at starte en tom kladde, udfylde feltet ’Ansvarlig kontaktperson’ for ansøgningen og derefter sende den til arbejdsgiver. Hvis man ønsker, at ansøgningskladden skal gemme andre felter, der er udfyldt ifm. virksomhedssupport, skal man sørge for, at hele fanen udfyldes.

Hvorfor er der i VITAS krav om, at en medarbejderrepræsentant skal underskrive en praktikaftale, uanset hvor mange uger praktikken varer, når lovgivningen først kræver høring af medarbejderrepræsentant, når praktikken varer mere end 13 uger?

23-11-2016

En medarbejderrepræsentant skal høres i forhold til, om at der er:

1) Enighed om, at forholdstalskravet er opfyldt.

2) Enighed om afgrænsningen af virksomheden, hvis den ikke er afgrænset af p-nummer.

3) Enighed om etablering af praktikker, der varer mere end 13 uger (Hvis spørgsmålet ikke bliver stillet her, ville man i princippet skulle gennemføre høring igen, hvis en virksomhedspraktik forlænges, så den går over 13 uger.).

Høring af en medarbejderrepræsentant kan derfor ikke undlades ved praktikker, der oprettes med en varighed under 13 uger. Er der tale om enkeltmandsvirksomhed, er der naturligvis ikke høring af medarbejderrepræsentant.

Kan en Virksomhed sende en ansøgning i VITAS, når forholdstallet ikke er opfyldt på ansøgningstidspunktet?

12-06-2017

Selv om en virksomhed ikke opfylder forholdstalskravet på ansøgningstidspunktet, kan virksomheden godt opfylde forholdstalskravet på starttidspunktet. Hvis det er tilfældet, registreres ansøgningen med en rød advarsel af VITAS. Arbejdsgiveren kan i feltet i 'Opsummeringsfanen' tilføje en bemærkning om, at forholdstallet er opfyldt på starttidspunktet. Virksomheden kan derefter vælge at indsende ansøgningen alligevel. Det gør han ved at krydse af i den dialogboks, som vises, når virksomheden klikker på 'Send'. Jobcentret modtager ansøgningen i VITAS jobcentermodul med den samme røde advarsel, samt arbejdsgiverens bemærkning. Jobcentret skal inden godkendelse af ansøgningen bekræfte, at forholdstalskravet er opfyldt på starttidspunktet. Når dette er bekræftet, viser VITAS automatisk en godkendelsesfane med et godkendelsesudkast nederst i ansøgningen.

Hvorfor står der ’Pseudonym' og ikke navn, når der underskrives med NEMID i forbindelse med en medarbejder høring

21-12-2016

Når en medarbejderrepræsentants underskrift vises som 'Pseudonym', skyldes det, at brugeren aktivt har valgt at vedkommendes navn ikke skal vises. Det kan tillige skyldes at brugeren ikke har opgivet sit navn, ved oprettelse af NEMID. Man kan dog altid spore vedkommendes PID nummer til et cpr-nummer.

Jobcentret kan dog se navnet på vedkommende under kontaktinfo om medarbejderrepræsentanten i fanen ’Høring’. I sidste ende er det jobcentrets, vurdering, at det er rette person, der har underskrevet. De oplysninger som arbejdsgiver indtaster i felterne underskrives med en tro og love erklæring, så det må antages at oplysninger er korrekte.

Hvorfor er bevillingen ikke autogodkendt?

27-02-2017

Forudsætningen for automatisk godkendelse af en bevilling er, at ansøgningen er øremærket. Bevillinger, som er registreret ud fra en øremærket ansøgning, godkendes automatisk en gang i døgnet, normalt om natten, og bevillinger skifter status til godkendt, hvis startdatoen er indtruffet, når godkendelsesjobbet kører om natten. Hvis man opretter en bevilling i dag og tilbagedaterer startdatoen, autogodkendes den ved næste kørsel.

’Særlig aftale’, hvad ligger der i det?

28-12-2016

Når virksomheden har svaret ja på spørgsmålet: ’Tilbydes denne praktik på baggrund af en på forhånd indgået særlig aftale mellem jobcentret og virksomheden om optag af faste pladser hvert år’ , betyder det, at man kan genbruge tilbuddet i VITAS, uden høring, når den første borger slutter i praktikken. Praktikken kan genbesættes af en ny borger. Her behøver virksomheden ikke sende en ny ansøgning, da man kan bruge den gamle godkendte ansøgning/tilbud (fra tilbudslisten). Er der flere stillinger, skal der laves en ansøgning pr. stilling.

Virksomheden har selv pligt til at indberette evt. ændringer i forholdstal undervejs. Er der ændringer, kan virksomheden lave en ny ansøgning i VITAS, ved at kopiere den gamle. I det tilfælde skal der igen foretages høring.

Hvorfor tæller personer ansat i fleksjob efter den nye ordning ikke tæller med, når der tælles ansatte i virksomheden i forhold til rimelighedskravet?

26-10-2017

Det fremgår fx af BAB § 92 stk. 5, at:

”ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er undgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.”

Da kommunen, iflg. LAB § 70 f, udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiver efter § 70 e, er dette at betragte som en ansat med offentligt tilskud, som iflg. ovennævnte ikke skal tælles med i forhold til ordinært ansatte.

Sidst opdateret: 15-01-2020