Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Dagpengemodtagere er tilfredse med samtaler i a-kasser

22-09-2021

Tilfredsheden med samtaler er systematisk højere hos borgere, der får deres samtaler hos a-kasserne – og borgernes tro på at de kan komme i job er også højere. Det viser 1. årsrapport fra a-kasseforsøget.

Første årsrapport fra ”forsøg med mere ansvar til a-kasser” er nu tilgængelig. Du kan finde rapporten her.

 1. årsrapport fra ”forsøg med mere ansvar til a-kasser”

Rapporten er et første indblik i, hvordan det går med ”forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser”, der blev aftalt som led i aftale om forenkling af en aktiv beskæftigelsesindsats. Rambøll har udarbejdet årsrapporten, der viser, at:

  • 22.464 personer er visiteret til forsøget i perioden september 2020 til marts 2021
    forsøgsdeltagerne har gennemsnitligt modtaget 2,9 samtaler med stor variation på tværs af de medvirkende a-kasser i forsøget.
  • Forsøgsdeltagerne er konsekvent mere tilfredse med kontaktforløbet i a-kassen end dagpengemodtagere, der får kontaktforløbet som normalt i jobcenteret (ikke-forsøgsdeltagere).
  • 49 pct. af forsøgsdeltagerne har øget deres tro på at kunne komme i arbejde efter at have deltaget i forløbet i a-kassen. Den tilsvarende andel blandt ikke-forsøgsdeltagere er 41 pct.
  • Forsøgsdeltagerne oplever i lidt højere grad, at der bliver arbejdet jobrettet ved samtalerne, fx svarer 43 pct., at de får vist konkrete stillingsopslag, mens det kun gælder 37 pct. af ikke-forsøgsdeltagere.
  • Unge forsøgsdeltagere under 30 er ikke lige så tilfredse med den jobrettede rådgivning i deres kontaktforløb i a-kassen, som den samlede gruppe forsøgsdeltagere.

Årsrapporten bygger på:

  • Monitoreringsdata fra september 2020 til marts 2021.
  • Tilfredshedsdata fra første udsendte survey fra marts 2021 med borgere i og uden for forsøget, der påbegynder et nyt dagpengeforløb i perioden fra 1. oktober til 31. december 2020.
  • Opsamling på a-kassernes første statusrapporter fra implementeringen af forsøget.

Kort om forsøget

Dagpengemodtagere i forsøget får et tidligt kontaktforløb koncentreret hos deres a-kasse, frem for både at skulle til samtaler hos jobcenter og a-kasse. Det forventes, at forsøget vil omfatte minimum 25 pct. af nyindplacerede på dagpenge årligt. 9 a-kasser er med i en periode på 4 år fra januar 2020 og indtil udgangen af 2023, og varetager kontaktforløbet med deres medlemmer i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Derefter overtager jobcenteret forløb med medlemmer, der ikke er gået i job i perioden. Borgere, som vurderes i risiko for langtidsledighed visiteres til et forløb i jobcenteret. Konkret får de medvirkende a-kasser forpligtelsen til at afholde to jobsamtaler og en fællessamtale med jobcenteret i perioden, ud over den CV- og rådighedssamtale, som a-kasserne normalt står for. A-kasserne har mulighed for at afholde CV-samtalen sammen med en jobsamtale og fællessamtalen sammen med en rådighedsaftale.

Hvornår er der mere nyt?

STAR følger med i forsøget via monitorering, der løbende offentliggøres på jobindsats.dk:

Jobindsats.dk (nyt vindue)
Derudover er bl.a. planlagt tilfredshedsmålinger hvert halve år frem indtil udløb af forsøget i 2023. Næste årlige rapport er midtvejsevalueringen af forsøget, som STAR forventer at publicere i 2022.

Øvrige oplysninger om forsøget, evaluering og medvirkende a-kasser kan også findes på star.dk her.

Initiativet Mere ansvar til a-kasser