Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Dagpengemodtagere er fortsat tilfredse med kontaktforløbet i a-kassen

21-06-2022

Der er stor tilfredshed med den jobrettede vejledning blandt forsøgsdeltagerne i a-kasseforsøget. De oplever i højere grad at blive præsenteret for konkrete jobopslag og få øget deres tro på job end borgere, der får normalindsatsen.

Rambøll har foretaget en midtvejsevaluering af ”forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser”, der blev aftalt som led i aftale om forenkling af en aktiv beskæftigelsesindsats. Evalueringen viser bl.a., at:

 • 44.589 forsøgsdeltagere er visiteret til forsøget mellem sep. 2020 – jan. 2022. Efter juni 2021 er omkring 25.000 omfattet af forsøget hver måned.
 • 87 pct. af forsøgsdeltagerne, der har haft den fulde forsøgsperiode på 3 mdr. i a-kassen, har modtaget 3 eller flere samtaler.
 • op til 5 pct. af forsøgsdeltagerne visiteres ud af forsøget til en tidlig indsats i jobcenteret eller uddannelsespålæg.
 • forsøgsdeltagerne er mere tilfredse med deres kontaktforløb i a-kassen, end borgere der får normalindsatsen. Det sås også i de første målinger af tilfredsheden. 67 pct. af forsøgsdeltagerne svarer i survey fx, at de er tilfredse med den jobrettede vejledning ved samtalerne. 48 pct. af ikke-forsøgsdeltagerne svarer, at de er tilfredse.
 • 44 pct. af forsøgsdeltagerne svarer i survey, at de oplever at blive præsenteret for konkrete job. 35 pct. af ikke-forsøgsdeltagerne svarer, at de bliver præsenteret for konkrete job. Det varierer, hvordan de deltagende a-kasser ligger i målingerne af tilfredsheden.
 • a-kasserne har fokus på, at Jobnet-CV’et er korrekt udfyldt, søgbart og bruges aktivt i dialogen med medlemmerne.
 • a-kasserne udarbejder Min Plan pga. lovgivningsmæssige krav og ikke fordi, det er et redskab, der understøtter at få medlemmerne i job.
 • a-kasserne oplever, at de er langt med implementeringen af forsøget, men at der har været implementeringsudfordringer – såsom IT, nye regler, øget pres pga. det større ansvar, samt Covid-19.

Midtvejsevaluering af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser 2022

Evalueringen bygger på

Evalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data består af:

 • En deskriptiv analyse af STARs monitoreringsdata.
 • En tilfredshedsundersøgelse, der sendes ud halvårligt. Midtvejsevalueringen baseres på de seneste udsendte målinger i september 2021 og marts 2022.

De kvalitative data består af:

 • fokusgruppeinterview med a-kasserne og medlemmer i forsøget.
 • a-kassernes statusrapporter, som a-kasserne indsender halvårligt.

Kort om forsøget

Dagpengemodtagere i forsøget får et tidligt kontaktforløb koncentreret hos deres a-kasse, frem for både at skulle til samtaler hos jobcenter og a-kasse. Det forventes, at forsøget vil omfatte minimum 25 pct. af nyindplacerede på dagpenge årligt. 9 a-kasser er med i en periode på 4 år fra januar 2020 og indtil udgangen af 2023, og varetager kontaktforløbet med deres medlemmer i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Derefter overtager jobcenteret forløb med medlemmer, der ikke er gået i job i perioden. Borgere, som vurderes i risiko for langtidsledighed visiteres til et forløb i jobcenteret. Konkret får de medvirkende a-kasser forpligtelsen til at afholde to jobsamtaler og en fællessamtale med jobcenteret i perioden, ud over den CV- og rådighedssamtale, som a-kasserne normalt står for. A-kasserne har i forsøget mulighed for at slå flere samtaleformål sammen og fx afholde CV-samtalen sammen med en jobsamtale.

Hvornår er der mere nyt?

STAR følger med i forsøget via monitorering, der løbende offentliggøres på jobindsats.dk:

Jobindsats.dk: Forsøg med mere ansvar til a-kasser (A-kasseforsøget)

Slutevalueringer af forsøget vil foreligge i 2023.

Øvrige oplysninger om forsøget, evaluering og medvirkende a-kasser kan også findes på star.dk, bl.a. kan tilgås tidligere evalueringer om forsøget såsom Metricas midtvejsevaluering af effekten af forsøget.

Initiativet Mere ansvar til a-kasser