Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Nye særregler for pensionisters og efterlønsmodtageres indtægter ved opgaver rettet mod fordrevne ukrainere

21-06-2022

Folke-, førtids- og seniorpensionister og efterlønsmodtagere kan nu arbejde med fordrevne ukrainere, uden at det påvirker pensionens størrelse.

I forbindelse med flygtningestrømmen fra Ukraine har Folketinget vedtaget en ny (lov nr. 831), som betyder, at folke-, førtids- og seniorpensionister, og en eventuel ægtefælle eller samlever, samt efterlønsmodtagere kan arbejde inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet, uden at indtægten påvirker pensionens eller efterlønnens størrelse.

Det er en betingelse, at arbejdspladsen løser opgaver rettet mod personer, som er omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Det er ikke kun arbejde og indtægt for perioder, hvor arbejdspladsen aktuelt løser opgaver rettet mod ukrainere, der er omfattet af særloven, der kan ses bort fra. Arbejdspladsen skal blot have løst opgaver rettet mod fordrevne fra Ukraine på et eller andet tidspunkt i perioden fra 1. april 2022 til og med 31. december 2022. En arbejdsplads, der har et samarbejde med en anden arbejdsplads, som er omfattet af ordningen, fx om fordeling personaleressourcer, vil også være omfattet.

Loven, med dertilhørende bekendtgørelser, trådte i kraft den. 16. juni 2022 og gælder for indtægter optjent i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022.

Indtægt, der er udbetalt og beskattet i 2022, kan først indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Borger.dk: Din pension, når du har indkomster fra en arbejdsplads, som udfører opgaver i forbindelse med fordrevne fra Ukraine (nyt vindue)

Retsinformation: Lov nr. 831 af 14. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (nyt vindue)

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 845 af 14. juni 2022 om indberetning af indtægt fra arbejde knyttet til midlertidig ordning om opholdstilladelse til ukrainere (nyt vindue)

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 852 af 14. juni 2022 om ændring af bekendtgørelse om fradrag i efterløn (nyt vindue)