Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Julehilsen fra Specialfunktionen Job og Handicap december 2023

20-12-2023

I denne udgave af Specialfunktionens nyhedsbrev kan du læse om de grundkurser og temadage om Isbryderordningen, der blev afholdt i efteråret samt blive klogere på hvad foråret 2024 bringer.

Temadage om Isbryderordningen

Analyser viser imidlertid, at ordningen i dag er meget lidt kendt – både blandt jobcentermedarbejdere og borgere – og derfor anvendes den i begrænset omfang. Dette er problematisk, da nyuddannede med handicap – især dem med større handicap – i mindre omfang har haft et fritids- eller studiejob under deres studietid (VIVE 2023)

En stor tak skal lyse til nøgleperson i Jobcenter Frederiksberg, John Bjørneboe, for at være fortaler for øget brug af denne ordning, og for at være ekstern oplægsholder på disse temadage. Foruden oplæg om konkret erfaring med brug af isbryderordningen, blev deltagerne også præsenteret for en quiz om ordningen. Vi håber at temadagene var med til at oplyse og inspirerer, så vi forhåbentlig ser langt flere isbrydere i 2024.

 

Grundkurser om de handicapkompenserende ordninger foråret 2024

Året 2023 har også budt på grundkurser rundt omkring i landet til jobcentermedarbejdere både nye og erfarne. Som noget nyt og i forbindelse med vejledningspligten, der træder i kraft pr. 1. januar 2024 har Specialfunktionen også afholdt grundkurser for a-kasse medarbejdere. Dette vil vi fortsætte med i 2024, så vi forhåbentlig er med til at klæde flest muligt godt på i forhold til at kunne vejlede om de kompenserende ordninger for borgere med funktionsnedsættelse, og bidrage til et godt samarbejde a-kasser og jobcentre imellem. Som noget nyt vil vi afholde en række kortere webinare med indhold fra grundkurset samt varierende temaer.

Det er vores erfaring at en grundlæggende viden om de handicapkompenserende ordninger, kan være af afgørende betydning i forhold til at hjælpe borgere, der på grund af en varig eller væsentlig nedsat funktionsevne har svært ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normal vis.

Grundkurset indeholder:

  • Grundlæggende introduktion til de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen, fortrinsadgang og mentorordning.
  • Aktiv anvendelse af de kompenserende ordninger gennem case arbejde og gruppedrøftelser
  • Introduktion til kognitive/psykiske funktionsnedsættelser

 

Praktisk information vedrørende kurser

Datoer og tilmeldingslink for både fysiske grundkurser og webinare meldes ud primo januar. I er også velkomne til at holde øje via vores aktivitetskalender:

Specialfunktionen Job & Handicap aktivitetskalender (star.dk)

Det er gratis at deltage i alle Specialfunktionens arrangementer.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til et af vore arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på sjh@star.dk

Ved praktiske spørgsmål om for eksempel parkeringsmuligheder, bedes du henvende dig direkte til konferencestedet.

 

Ny principmeddelelse 30-23

Til orientering er der netop kommet en ny principafgørelse angående udbetaling af zonetillæg ved ikke-rettidigt aflyste tolkningsopgaver, hvor tolken ikke har haft transportudgifter.

Zonetillægget udgør efter bekendtgørelsens ordlyd en fast sats i de enkelte zoner. Satserne er uafhængig af de faktisk afholdte transportudgifter, og det er ikke muligt at blive aflønnet eller få dækket udgifter separat ud over timeprisen og zonetillæg. Zonetillægget er derfor et generelt tillæg, som ikke kun kompenserer for eventuelle transportudgifter.

Reglerne om aflysning er reguleret i bekendtgørelsens § 25 a. Der er ikke fastsat regler, der giver hjemmel til at nedsætte zonetillægget eller helt at undlade at udbetale denne del af tilskuddet. Zonetillægget skal derfor også udbetales, selvom der ikke er afholdt udgifter til befordring, når tolkningen ikke er aflyst rettidigt.

En tolk har således krav på betaling af zonetillægget ved tolkninger, der ikke er aflyst rettidigt. Det er alene ved fjerntolkning, at der afregnes til timepris uden zonetillæg.

Klik på linket herunder for at læse Principmeddelelse 30-23 (nyt vindue)

 

Specialfunktionen Job og Handicap ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.