Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.81 Fleksjob mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

Denne funktion beskriver udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de (jf. § 30, stk. 3. i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne):

1.  bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014

2.  bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014

3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refusionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.
  
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen.

Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019