Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. omfatter følgende:

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Vejledning nr. 10090 af 20/12/2018 om satser mv. for 2019 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9515 af 27/06/2018 om satser mv. for 2018 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9909 af 19/09/2017 om satser mv. for 2017 (nyt vindue)

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag

Vejledning nr. 10075 af 19/12/2018 satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9874 af 16/10/2018 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9616 af 29/06/2017 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9584 af 29/06/2017 om faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst 2017 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9454 af 10/05/2017 om omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2017 (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Vejledning nr. 10091 af 20/12/2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 vil der blive udarbejdet nye satser for 2019 for social pension med virkning 1/1 2019. Lovforslaget L 135 der udmønter aftalen forventes vedtaget i februar 2019, og de nye satser vil herefter være gældende med tilbagevirkende kraft. Frem til vedtagelse af lovforslaget vil satserne i VEJ nr. 10091 af 20. december 2018 være gældende.

Aftalen indeholder en forhøjelse af:

 • Folkepensionsydelserne – grundbeløb, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck) – løftes i 2019 med ekstra 0,2 pct. point ift. 2018. fradragsgrænserne for folkepension (som også gælder for førtidspension med tilkendelser efter reglerne før 2003) løftes tilsvarende.
 • Det eksisterende fradrag i indtægtsgrundlaget for den sociale pension for folkepensionister og førtidspensionister tilkendt efter reglerne før 2003 som følge af en ikke-pensioneret ægtefælle eller samlevers indkomst hæves med 40.000 kr. I praksis implementeres forhøjelsen ved at øge satsen med 80.000 kr.
 • For førtidspensionister tilkendt efter reglerne efter 2003 øges fradraget for en ikke-pensioneret ægtefælle eller samlevers indkomst ligeledes med 40.000 kr.
 • En forhøjelse af bundfradraget for folkepensionisters arbejdsindkomst fra 60.000 kr. til 100.008 kr. for beregning af pensionstillægget og den personlige tillægsprocent.

Samt

 • En midlertidig forhøjelse af fradragsgrænserne for pensionstillægget og den personlige tillægsprocent, der forhøjes med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for par i 2019. Forhøjelsen af fradragsgrænserne udfases gradvist over 15 år og nedsættes således i hvert af årene 2020 til 2034 med 1.000 kr. for enlige og 2.000 kr. for gifte eller samlevende (i 2019-niveau).

De reviderede satser er anført i L 135 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst)

Vejledning nr. 9530 af 29/06/2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10143 af 16/11/2016 af satser om regulering pr. 1. januar 2017 (nyt vindue)

Ældre satser

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning nr. 9885 af 26/10/2018 om satser mv. for 2019 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10204 af 07/12/2017 om satser mv. for 2018 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10325 af 20/12/2016 om satser mv. 2017 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10038 af 24/10/2016 om satser mv. 2016 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9043 af 27/01/2015 om satser mv. 2015 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9507 af 08/07/2014 om satser mv. 2014 (nyt vindue)

Tillæg til vejledning om satser m.v. for 2014 (pdf) (nyt vindue)

Vejledning nr. 9796 af 05/12/2013 om satser mv. 2014 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9625 af 12/12/2012 om satser mv. 2013 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9115 af 12/03/2012 om satser mv. 2012 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9679 af 15/12/2010 om satser mv. 2011 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9930 af 25/11/2009 om satser mv. 2010 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9783 af 19/11/2008 om satser mv. i 2009 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10239 af 14/11/2007 om satser mv. i 2008 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10122 af 13/12/2006 om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Vejledning nr. 100 af 17/11/2005 om satser mv. pr. 1. januar 2006 (nyt vindue)

Vejledning nr. 102 af 16/11/2004 om satser mv. pr. 1. januar 2005 (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2017 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2016 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2014 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2013 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2012 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 (pdf) (nyt vindue)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 (pdf) (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Vejledning nr. 9886 af 26/10/2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10048 af 03/11/2017 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Vejledning nr. 9039 af 23/01/2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser (nyt vindue)

Vejledning nr. 11284 af 17/12/2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 21-12-2018