Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Frakendelse og hvilende pension

Hvis arbejdsevnen forbedres varigt, kan førtidspension tilkendt efter den nye ordning (reglerne fra 1. januar 2003) blive frakendt eller gjort hvilende af kommunen eller borgeren selv.

En tilkendt pension efter de nye regler kan senere blive frakendt. Spørgsmålet om frakendelse kan rejses af kommunen eller af pensionisten selv.

Frakendelse af førtidspension

I en tre årig periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2025 kan førtidspension ikke frakendes med mindre pensionisten selv beder om det. Førtidspensionen kan fortsat gøres hvilende, hvis pensionisten i en længere perioden har betydelige arbejdsindtægter.

Kommunen skal træffe afgørelse om frakendelse af pension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Kommunen skal foretage en konkret helhedsvurdering af, om pensionisten er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner (for eksempel i et fleksjob) og derved vedvarende kan opnå indtægt til selvforsørgelse.

Tidspunkt for frakendelsen

Hvis kommunen træffer afgørelse om, at pensionen skal frakendes, træffes der samtidig afgørelse om, fra hvilket tidspunkt det skal ske. Kommunen kan ved frakendelsen besluttet, at pensionisten bevarer sin pension i tre måneder fra afgørelsestidspunktet.

Pensionen kan ikke frakendes efter at pensionistens er fyldt 60. år, medmindre pensionisten giver samtykke til det.

Hvilende pension

Kommunen kan beslutte, at en tilkendt førtidspension skal gøres hvilende.

At pensionen gøres hvilende vil sige, at pensionsudbetalingen ophører, men at der er adgang til at få pensionsudbetalingen genoptaget ved henvendelse til kommunen. Det kan for eksempel ske, hvis det viser sig, at forudsætningerne om erhvervsindtægtens størrelse ikke holder. Der skal ikke søges om og tilkendes pension på ny.

Reglen er en beskyttelsesforanstaltning, der har til formål at støtte pensionistens forsøg på at gå i arbejde. Ved ordningen skabes der tryghed for, at der er et stabilt forsørgelsesgrundlag at falde tilbage på, hvis bestræbelserne mislykkes.

Kommunen kan gøre pensionen hvilende med eller uden tidsbegrænsning.

Sidst opdateret: 18-09-2023