Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Betingelser for folkepension

Der er som udgangspunkt en række almindelige betingelser, der skal være opfyldt, for at få ret til folkepension. Disse betingelser kan dog fraviges.

Folkepensionsalderen

Folkepension kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen, som i dag er 67 år.

Grundlæggende betingelser

Der er tre grundlæggende betingelser, der alle skal være opfyldt, for at en person kan tilkendes dansk pension:

  • Personen skal have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • Personen skal have fast bopæl i Danmark
  • Personen skal have haft fast bopæl i riget i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen

Der er en række undtagelser fra disse grundlæggende betingelser. Der kan ikke tilkendes pension, hvis ikke hovedbetingelserne eller en af undtagelserne er opfyldt.

Undtagelser fra krav om dansk statsborgerskab

Personer, der har haft fast bopæl i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, har ret til dansk pension, selv om de ikke er danske statsborgere. Mindst fem år af bopælstiden skal ligge umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Hvis personen først søger om pension på et tidspunkt, der ligger efter, at pågældende har nået folkepensionsalderen, skal bopælskravet være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Kravet om statsborgerskab fraviges for arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS land og Schweiz og deres familiemedlemmer.

Udenlandske statsborgere, der ikke opfylder disse betingelser, kan kun få folkepension, hvis der er indgået konvention med det land, de kommer fra, og de opfylder konventionens betingelser.

Flygtninge har ret til dansk folkepension på lige fod med danske statsborgere, hvis de har fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Undtagelser fra kravet om fast bopæl i Danmark

Personer med dansk statsborgerskab, som har nået folkepensionsalderen, kan modtage folkepensionen i udlandet, hvis de har haft bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

Andre personer med dansk statsborgerskab kan medtage folkepensionen til udlandet, hvis pensionisten enten har haft mindst 10 års bopæl i Danmark i tiden fra det fyldte 15. år, eller har haft bopæl i Danmark i mindst ¼ af tiden fra det fyldte 15. år og indtil det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Bopælskravet skal være opfyldt i en sammenhængende periode op til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. For folkepensionister, som ønsker at medtage pension til udlandet, skal betingelsen være opfyldt ved folkepensionsalderen.

Når særlige omstændigheder taler for det, kan Udbetaling Danmark i andre tilfælde tillade, at retten til pension bevares for personer, der modtager folkepension, inden de tager fast ophold i udlandet.

Kravet om fast bopæl i Danmark gælder ikke arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land og deres familiemedlemmer. Disse personer kan få udbetalt pension på samme vilkår i et andet EU- eller EØS-land samt Schweiz som i Danmark. For andre udlændinge kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Personer over folkepensionsalderen med dansk statsborgerskab, der har optjent ret til pension på baggrund af mindst 30 års fast bopæl i Danmark, kan få tilkendt dansk folkepension, mens de bor i udlandet.

Arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land og Schweiz samt deres familiemedlemmer, kan få tilkendt dansk folkepension, når de bor i et af disse udlande. For andre udlændige kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Undtagelse fra kravet om tre års fast bopæl i riget

For arbejdstagere og selvstændige samt studerende, der er statsborger i et EU- eller EØS-land og Schweiz samt deres familiemedlemmer, medregnes optjeningsperioder i andre EU- eller EØS-lande i de tre år, dog således at de kan nøjes med 1 års beskæftigelse eller bopæl i Danmark, for at åbne retten til dansk pension.

For andre udlændinge kan bopælskravet være fraveget ved konvention med det land, de kommer fra.

Optjeningsprincippet

Optjeningsprincippet for folkepensionister baseres på den faktiske periode, den enkelte har haft bopæl her i landet mellem det 15. år og folkepensionsalderen. Ret til fuld folkepension er betinget af 40 års fast bopæl her i riget mellem det 15. år og folkepensionsalderen. Hvis en person ikke har haft bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i 40 år, vil personen kun modtage en andel af en fuld dansk pension, svarende til den andel af de 40 år, som personen har boet i riget.

For personer, der når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, er retten til fuld folkepension betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen. Hvis en person ikke har haft bopæl i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden.

Optjeningsprincippet under beregning og udbetaling af folkepension

Til borgere

Beregn din folkepension på borger.dk Den 1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft om pension. De nye regler vedrører anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af pension.

Reglerne om indtægtsregulering

Sidst opdateret: 20-03-2024