Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Beregning og udbetaling af førtidspension (gammel ordning)

Førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003 består af et grundbeløb og et pensionstillæg, samt forskellige tillægsydelser, afhængig af pensionstypen.

Førtidspension efter reglerne fra før 1. januar 2003 består af et grundbeløb og et pensionstillæg, samt forskellige tillægsydelser, afhængig af pensionstypen. Grundbeløbet kan blive sat ned, hvis pensionisten har indtægter af en vis størrelse ved siden af pensionen. Pensionstillægget kan blive nedsat, hvis pensionistens egen indkomst og en eventuel ægtefælles eller samlevers indkomst overstiger visse beløbsgrænser.

Se satser

Beregning af førtidspension

Førtidspensionen nedsættes ved supplerende indtægter ud over pensionen. 

Det indtægtsgrundlag, der anvendes ved beregning af førtidspensionens grundbeløb og pensionstillæg, bliver opgjort på grundlag af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. 

I indtægtsgrundlaget medregnes de typer af indkomst, der efter skattelovgivningen udgøres af:

  • Personlig indkomst - dvs. for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbede ydelser
  • Positiv kapital indkomst - dvs. renteindtægter mm. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten
  • Aktie indkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. 

Der ses ved opgørelsen bort fra en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægter fra personligt arbejde. 

Indtægt ved personligt arbejde omfatter blandt andet lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor, samt indtægt fra egen virksomhed, hvis drift den pågældende tager aktivt del i. For personer med egen virksomhed kan indtægt ved personligt arbejde udgøre enten positiv eller negativ indkomst, dvs. overskud eller underskud i virksomheden.

Grundbeløb

Det opgjorte indtægtsgrundlag nedsættes med et fradragsbeløb, der er forskelligt for enlige og for gifte pensionister. Grundbeløbet nedsættes med 60 pct. af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet. Det betyder, at for hver 100 kr. indtægtsgrundlaget overstiger fradragsbeløbet, nedsættes grundbeløbet med 60 kr.

Pensionstillæg

Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg opgøres på samme måde som for grundbeløbet. Der foretages dog ikke fradrag for ATP-pension.

Hvis pensionisten er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, foretages der et fradrag i den del af indtægtsgrundlaget, der kan henføres til ægtefællen eller samleveren. Fradraget svarer til halvdelen af dennes indtægt op til et fastsat grænsebeløb. Der kan maksimalt foretages et fradrag svarende til halvdelen af det fastsatte beløb, og indtægter ud over det fastsatte beløb indgår fuldt ud ved beregningen af pensionstillægget.

Det opgjorte indtægtsgrundlag nedsættes med et fradragsbeløb, der er forskelligt for enlige og for gifte/samlevende pensionister.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 kr. for hver 100 kr., en enlig førtidspensionist tjener ud over fradraget. Tilsvarende er nedsættelsesprocenten 16 pct., hvis pensionistens ægtefælle/samlever har ret til pension, og 32 pct., hvis ægtefællen/samleveren ikke har ret til pension.

Optjeningsprincippet

I Danmark optjenes ret til pension på baggrund af antallet af år, en person har haft fast bopæl her i landet (bopælsår). Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller betalt skat. Optjeningsprincippet for førtidspensionister baseres på den faktiske bopælstid i Danmark mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspension.

Der er ret til fuld førtidspension, hvis den faktiske bopælstid ved pensionstilkendelsen udgjorde mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvor pensionen blev tilkendt. Hvis der ikke er ret til fuld førtidspension, bliver pensionen fastsat efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år og indtil det tidspunkt, hvorfra pensionen blev tilkendt (brøkpension).

Brøken for beregning af pension

Pension beregnes efter brøken:

Faktisk bopælstid (i måneder)
 ----------------------------------------------------------
 4/5 x teoretisk mulig bopælstid (i måneder)

Eksempel 1

En person, der netop er fyldt 50 år, bliver pensionist, pågældende har boet i Danmark i 30 år. Faktisk bopælstid er 30 år (i måneder 360). Teoretisk mulig bopælstid er tiden fra det fyldte 15. år til det 50. år (50 - 15) = 35 år (i måneder 420):

Brøken for beregning af pension - eksempel 1

At brøken er større end (eller lig med) 1, er ensbetydende med, at den faktiske bopælstid udgør mindst 4/5 af den teoretisk mulige bopælstid, og der er derfor i eksemplet ret til fuld pension.

Eksempel 2

En person, der netop er fyldt 40 år, bliver pensionist. Han har boet i Danmark i 5 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af pension. Højeste mulige bopælstid efter det fyldte 15. år er 25 år (teoretisk mulige bopælstid):

Brøken for beregning af pension - eksempel 2

Der er herefter ret til en brøkpension, der nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension. I eksemplet er der ret til 1/4 x 40 = 10/40 af fuld pension.

Udbetaling af førtidspension

Førtidspension og bistands- eller plejetillæg udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt, eller der er ansøgt om bistands- eller plejetillæg.

Pensionen udbetales månedsvis bagud. Udbetaling Danmark skal udbetale pensionen, så den er til disposition for pensionisten senest den sidste bankdag i måneden.

Pensionen udbetales månedsvis forud til personer, der har opnået ret til pension den 2. februar 1999 eller tidligere. Kommunen skal udbetale pension, så den er til disposition for pensionisten senest den sidste bankdag i den foregående måned.

Førtidspensionister, der er tilkendt pension efter den gamle ordning, kan modtage helbredstillæg, varmetillæg og personligt tillæg. Tillæggene beregnes og tildeles på samme måde som det gælder for folkepensionister.

Årlig fastsættelse og omregning

Pensionen fastsættes automatisk en gang om året med virkning fra den 1. januar for det pågældende kalenderår. Pensionen fastsat på grundlag af den skattemæssige forskudsopgørelse for året.

Pensionistens oplysningspligt: Ved indkomstændringer

Pensionisten har ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, dog bortset fra indkomster ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Pensionistens bør dog ændre sin forskudsopgørelse ved væsentlige indkomstændringer, for derved at reducere størrelsen af efterreguleringen af pensionen efter årets udgang.

Pensionistens oplysningspligt: Ved ændringer af personlige forhold

Pensionisten har pligt til at oplyse om ændringer i personlige forhold, der vil medføre en ændring af pensionen. Det kan for eksempel dreje sig om indgåelse/ophævelse af ægteskab eller samliv, ægtefællen/samlever får pensionen inddraget på grund af strafafsoning, ægtefællen/samlever dør m.v.

Hvornår omregnes pensionen?

Ved indkomstændringer omregnes pensionen, hvis forskudsopgørelsen ændres. Omregningen har virkning for pensionen i hele kalenderåret.

Ved ændringer af personlige forhold omregnes pensionen som udgangspunkt med virkning fra den 1. i måneden efter, at pensionisten har oplyst Udbetaling Danmark om de ændrede personlige forhold. Det gælder dog ikke ved dødsfald, jf. næste afsnit. Når pensionen skal omregnes på grund af ændrede personlige forhold, beregnes pensionen på grundlag af indkomsten i den resterende del af kalenderåret efter omregningen.

Pensionen til en pensionist, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden, omregnes efter reglerne for enlige med virkning fra dagen efter dødsfaldet. Det gælder dog ikke for en efterlevende pensionist, der modtager efterlevelsespension. Omregning af pension for modtagere af efterlevelsespension sker først med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespensionen.

Årlig efterregulering

Den pension der udbetales i løbet af kalenderåret er en foreløbig pension.  Pensionen for kalenderåret beregnes endeligt, når den skattemæssige årsopgørelse for året foreligger. Der foretages herefter en efterregulering af pensionen, dvs. for lidt udbetalt pension vil blive efterbetalt, og for meget udbetalt pension skal tilbagebetales.

Sidst opdateret: 05-02-2024